Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LITERATŪROS LANKAI, neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis, 1959 m., 8 nr., didelio formato 32 psl. Turinyje: Czeslaw Mi-losz — Mickevičius ir istorijos paradoksai, Alg. J. Greimas — Sąmonė ir sąžinė, Algirdas J. Greimas — Jurgio Baltrušaičio fantastiškieji viduramžiai (abu straipsniai recenzi-niai), Jeronimas Žemkalnis — Ber-tolt Brechto ir Paul Claudelio epinė drama, Alfonso Nykos Niliūno ir Leonardo Andriekaus poezija, Kazimiero Barėno novelė Roza, 24 autorių atsakymai į literatūrinę anketą, verstinė Yeats, Celan, George poezija, kritikos skyrius su Lietuvoje ir tremtyje išleistų knygų recenzijomis. Numeris iliustruotas R. Viesulo kūriniais.
MARIJA, GELBĖK MUS, Sibiro tremtinių ranka rašyta maldų knygel. Įvadas Tėv. Leonardo Andriekaus, išleido "Ateitis" 1959 m., atspaude Immaculatos spaustuvė Putname, 96 p.

• Sėkmingai dvi vasaras dirbęs, lituanistikos semestras Fordhamo u-niversitete rengiasi trečios vasaros darbui. Tikslas — duoti ne tik lietuvių kalbos, lietuvių literatūros, Lietuvos istorijos ir kt. šios srities žinių, bet ir paskatinti imtis mokytojo, laikraštininko ir kitokio lietuviško darbo. Dėstytojais kviečiami specialistai, suorganizuojama biblioteka ir kt. Klausytojai už mokslą nemoka — semestras laikosi prekybininkų dr. J. Kazicko ir dr. K. Valiūno parama. Registracijos ir kt. reikalais kreiptis: Rev. V.C. Jas-kevičius, S. J., The Lithuanian Program, Fordham University, Bronx 58, New York.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai