Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Raštikis: KOVOSE DĖL LIETUVOS. Kario atsiminimai. II dalis. Išleido Lietuvių Dienos, Los Angeles, 1957. 688 p. Kaina: įrišta $7.00, neįrišt. $6.50.

J. Tininis: SUŽADĖTINĖ. Novelės. Išleido Terra, Chicago, 1957. 180 p.

Vysk. Vincentas Brizgys: TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1957. 167 p. Kaina $1.50.

Dienos tarp dangoraižių. Studentijos sukaktuvinis leidinys. Redagavo I. Čepėnaitė, T. Remeikis, J. šapkas, J. Šoliūnas. Chicago, 1957. 112 p.

Alfred Senn: HANDBUCH DER LITAUISCHEN SPRACHE.. Bd. II. Lesebuch und Glossar. Carl Winter -Universitaetverlag. Heidelberg, 1957. 279 p. DM 32.—

Jonas Grinius: DIE HERKUNFT DER LITAUISCHEN KREUZE. Bonn, 1957. 45 p.

LATVIEŠU TRIMDAS IZDEVUMU Bl LIOGRAFIJA (Bibliography of Latvian Publications published outside Latvia, 1955 m., išleido dr. Benjeminš Jėgers, Vitauts Kalninš, Magdalene Rozentale. 1957, 64 p.

Irena Yoerg: TAIKA ATEINA Į SLĖNJ. Romanas. Nidos Klubo leidinys nr. 19, 1957, 138p.

Į Laisvę. Nr. 13 (50). Turinys: Vytautas Vardys "Lietuviškosios politikos perspektyvos", Juozas Brazaitis "Vienybė, iliuzija, utopija", Antanas Musteikis "Intelektualai ir kasdienybė", Vyt. Vaitiekūnas: Rusijos lietuvių seimo 40 m. sukaktį minint". Dokumentai, apžvalga. Redakcija: Juozas Brazaitis, Juozas Kazickas ir Antanas Musteikis.

Tėvynės Sargas. Kultūros, visuomenės, politikos ir socialinių mokslų žurnalas. 1957 m. 1(14) nr. Redaguoja: St. Dzikas, A. Gražiūnas ir dr. VI. Viliamas. Turinyje; Kun. Vyt. Bagdonavičius, M.I.C. "Maritaino krikščioniškoji demokratija", Bernard Braine "Krikščioniškoji demokratija Vakarų Europoje", Dr. VI. Viliamas "Lietuvos seimai ir jų grupinė diferenciacija", A. Gražiūnas "Jungtinių Amerikos Valstybių partijos". Skyriuje "Ryškieji veidai" rašoma apie vysk. O. Racaną 70 metų amžiaus proga ir apie dr. Pr. Dielininkaitį, mirusį prieš 15 metų. Pabaigoje — įvykių apžvalga, spauda, knygos. Numeris turi 128 p.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai