Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Gegužės 24 d. vėžiu mirė buvęs JAV sekretorius J. F. Dulles. Prezidento potvarkiu palaidotas su ypatingomis iškilmėmis. J. F. Dulles JAV užsienio politiką vairavo nuo 1953 metų. Pasižymėjo nepaprastu ryžtingumu, kovodamas prieš veidmainišką komunizmo ekspansiją pasaulyje. Jo suformuluotais principais remiasi visa šiandieninė Amerikos užsienio politika. Velionis rodė daug nuoširdaus palankumo ir pavergtai Lietuvai. Amerikos lietuvių pastangos už laisvę jo asmenyje rado didį rėmėją. Jo paskutinis oficialus pareiškimas dėl pavergtų tautų laisvės buvo išleistas Vasario 16 proga, prieš pat einant į ligoninę, iš kurios nebegrįžo.

*    Birželio 14 d. Toronte mirė Lietuvos gen. konsulas Vytautas Gylys, eidamas 73 metus. Velionis buvo kilęs iš Griškabūdžio. Petrapilyje baigė teisės studijas. Tarnavo Rusijos vidaus reikalų ministerijoje ir general-gubernatūroje Suomijoje. Po karo paskirtas Lietuvos atstovu Suomijoje. Vėliau Lietuvai atstovavo Latvijoje ir Estijoje, buvo konsulu Karaliaučiuje, Kopenhagoje ir Londone; paskui vėl buvo Lietuvos atstovu Belgijoje ir Švedijoje. Švedijoje savo darbą pabaigė, kai tos šalies vyriausybė pripažino Rusijos smurtą. Kanada Vytautą Gylį priėmė Lietuvos konsulu 1949 m. Nuo to laiko jis tas pareigas ir ėjo, gyvendamas Toronte.

*    Prel. J. Balkūnas, kaip vidurio ir rytų Europos kilimo amerikiečių konferencijos pirmininkas, pasiuntė į Ženevą telegramą valstybes sekretoriui Herteriui, kurioje sakoma:
"Sovietiniai valdovai sąmoningai sukėlė Berlyno krizę, kad grasindami atominiais ginklais, priverstų Vakarus pripažinti status quo ir įteisintų pagrobtų valstybių ir rytų Vokietijos pavergimą.
"Mes manome, kad Amerikos saugumas ir gerovė reikalauja veikti prieš šitą pavergimo taktiką, vartojamą Maskvos, ir prašome, kad pavergtoms tautoms būtų duota galimybė pasirinkti sau valdžias pagal Jungtinių Tautų chartą."

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai