Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI, RĖMĖJAI IR LEIDĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
AIDŲ" GARBĖS  PRENUMERATORIAI
A. Razutis, Los Angeles, Calif.; Petras Černiauskas, New Britain, Conn.; Alf. Venclovas, Cicero, III.; J. Rimkevičius, Chicago, III.; A. Baltrukenas, M. D., Akron, Ohio.
 
AIDŲ"   RĖMĖJAI
 
Ona Karašiene, Ft. Lauderdale, Fla.; Juozas Namikas, Jonas Tričys, N. N., Chicago, III.; J. Matukas, Hinsdale, III.; K. Jankūnas, Lodi, N. J.; Ona Kauniene, Brooklyn, N. Y.; Kleopas Dalinda, Toronto, Ont., Canada.
Administracija visiems nuoširdžiai dėkoja.


Stasio Pilkos straipsnio apie aktorių A. Vitkauską (iš birželio mėn.) tęsinys bus įdėtas kitame "Aidų" numeryje.
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Administracijos   adresas   —  Aidai 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Redakcijos   nariai — Leonardas Andriekus, O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas  Nyka-Niliūnas
Dailininko   adresas -- Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd.. Toronto, Ont., Canada
Meninė   priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
 Redakcijos   adresas —  Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D. C.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai