Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
—    Šimtmetis nuo rašytojo Vienuolio (Antano Žukausko) gimimo suėjo balandžio 7 d., o šimtmetis nuo Vinco Krėvės (Mickevičiaus) gimimo sueis spalio 7 d. Abi sukaktys minimos tiek okupuotoje Lietuvoje, tiek išeivijoje.
—    Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šventė vasario 23 d. buvo paminėta JAV Senate ir Atstovų rūmuose. Senate minėjimu rūpinosi sen. Charles Percy, Atstovų rūmuose — Frank An-nunzio, abu iš Illinois valstijos. Smerkiančias Lietuvos okupaciją kalbas pasakė mums palankūs kongresmanai ir senatoriai. Valstybės sekretorius Alexander Haig laiške Lietuvos atstovui dr. Stasiui Bač-kiui rašė: "Jungtinių Valstybių vyriausybės ir gyventojų vardu turiu garbę siųsti Jums sveikinimus bei linkėjimus 64-ųjų Lietuvos nepriklausomybės metinių proga. Lietuvos respublikos įsteigimas 1918 m. vasario 16 dieną davė formą bei prasmę Lietuvos ryžtui į laisvę ir apsisprendimą. Lietuviai, kaip ir amerikiečiai, šiandien tebėra ištikimi tiems pagrindiniams principams. JAV negali leisti, kad būtų užmirštas Lietuvos valstybinio integralumo pažeidimas. Mūsų politika, nepripažįstanti prievartinio Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, yra pastovi ir nesikeis. Amerikos gyventojai dalinasi su Jumis ir Jūsų tautiečiais nepajudinamu tikėjimu į galutinę laisvės pergalę". Priėmime Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone dalyvavo daug diplomatų, tarp kurių buvo ir Valstybės sekretoriaus padėjėjas Elliott Abrams. Kaip ir kiekvieanis metais, Vasario 16-ąją paskelbė švente valstijų gubernatoriai ir miestų burmistrai tose vietovėse, kur yra lietuvių.
—    Kultūros židinyje New Yorke Vasario 16-osios proga LB New Yorko apygardos iniciatyva surengta dailės paroda ir literatūrinė popietė. Parodoje dalyvavo 39 asmenys, išstatydami po kelis darbus. Šiemet dailės parodą pakėlė dalyvavimas tokių dailininkų, kaip V. Vizgirda, K. Žoromskis, R. Viesulas, A. Elskus, V. Kašubą, A. Kašubienė, V. Ignas, Tamošaičiai ir t.t. Parodoje 100 metų gimimo proga buvo pagerbti skulptoriai Petras Rimša, Juozas Zikaras ir dail. Ignas Šlapelis. Paskirtos ir premijos. LB New Yorko apygardos premija (300 dol.) teko Anastazijai ir Antanui Tamošaičiams, M. K. Čiurlionio vardo premija (300 dol.) — Vytautui Ignui, Juozo Zikaro vardo premija (300 dol.) — Vytautui Kašubai, ketvirtoji premija (100 dol.) — Vidai Kriš-tolaitytei. Pirmosios premijos mecenatas — LB Kultūros taryba, antrosios — bankinis kooperatyvas "Kasa", trečiosios — J. Zikaro sūnaus Vainučio šeima ketvirtosios — Simo Kudirkos šaulių kuopa. Į parodos atidarymą atvyko LB Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė ir tarė šventei pritaikytą žodį. Kitoje kultūros židinio salėje vyko lietuvių fotografų paroda. Už fotografinį meną taip pat paskirtos premijos: pirmoji — J. Daugėlai, antroji — V. Maželiui. Literatūrinėje popietėje paskaitą apie poeziją okupuotoje Lietuvoje skaitė Tomas Venclova. Dabartinės Lietuvos poetų kūrybą deklamavo I. Veblaitienė ir V. Valiukas. Pagerbtas ir Maironis. Jo poeziją skaitė Juozas Bulevičius-Boley. Muzikinę programos dalį atliko Aldona Kapalaitė, paskambindama M. K. Čiurlionio, VI. Ja-kubėno, K. V. Banaičio kūrinius.

—    Pabaltiečių vakaras Kanados parlamento rūmuose lietuvii;, estų ir latvių pastangomis buvo surengtas vasario 24 d. Dešimtą kartą susirinko Lietuvai palankūs diplomatai, senatoriai ir kiti aukšti Kanados valdžios pareigūnai Vasario 16-osios proga prisiminti Lietuvos. Šį metą iškilmėje dalyvavo ir Kanados generalinis gubernatorius Edvvard Schreyer, pasakydamas pabaltiečiams palankią sveikinimo kalbą. Invokacinę maldą kalbėjo Vatikano pronuncijus Kanadai arkivysk. Angelo Palmas. Iš dalyvavusių diplomatų paminėtini JAV, Olandijos, Graikijos, V. Vokietijos ambasadoriai, Australijos komi-sionierius ir Prancūzijos ambasadoriaus pavaduotojas. Dalyvavo šie Kanados federacinės valdžios ministrai: W. B. Campbell, R. Kaplan ir W. Rompkey. Į renginį atsilankė 31 senatorius ir 49 parlamento nariai. Dalyvavo ir visų trijų Pabaltijo valstybių diplomatai. Iš viso buvo 250 asmenų. Programą sudarė vaišės ir meninė dalis, kurią atliko sol. Gina Čap-kauskienė ir pianistai P. Zarins (latvis) ir A. Maiste (estas). Be to, buvo ir trys parodos: Pabaltijo dailininkų — Viešojo, archyvo rūmuose, pinigų bei pašto ženklų — Ottavvos viešosios bibliotekos patalpose ir pabaltiečių tautodailės — Ottavvos universitete
—    Jurgiui Jankui paskirta JAV LB Kultūros tarybos 1981 metų literatūros premija už jo apsakymų rinkinio "Paparčio žiedas" rankraštį. Premija — 3000 dol., mecenatas — Lietuvių Fondas. Premiją paskyrė Kultūros tarybos premijai skirti komisija: Česlovas Grincevičius, pirm., Aušrelė Liulevičienė, sekr., ir komisijos nariai — Marija Saulaitė-Stankus, kun. Vytautas Bagdanavičius ir Alfonsas Šešplaukis. Komisija vertino visas 1981 m. Vakaruose išleistas lietuvių grožinės literatūros knygas ir jai atsiųstus neišleistų knygų rankraščius. Laureatas gyvena Rochesteryje, N.Y., ir aktyviai reiškiasi kūryboje bei visuomeninėje veikloje.

—    JAV LB Kultūros taryba taip pat paskyrė 1981 metų 1000 dol. premijas kompozitoriui Juozui Žilevičiui už nuopelnus muzikologijoje; Metmenų žurnalo redaktoriui Vytautui Kavoliui už organizacinę, publicistinę ir redakcinę veiklą; prof. Rimvydui Šilbajoriui už literatūrinius bei publicistinius straipsnius ir studijas amerikiečių ir lietuvių spaudoje; Radijo Margučio programų Chicagoje vedėjui Petrui Petručiui už triūsą kultūrinės informacijos srityje. Premijų medecatas — Lietuvių Fondas. Kitos 1981 m. premijos paskelbtos š. m. Aidų Nr. 1.
—    Chicagos lietuvių opera šiais metais kovo 6, 7, 13 d. Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoje Chicagoje pastatė Carl Maria von Weber operą "Der Frei-schuetz". Pirmąjį ir trečiąjį spektaklį dirigavo Alvydas Vasaitis, antrąjį — Arūnas Kaminskas. Dainavo šie solistai: Dana Stankaitytė, Stefan Wicick, Algirdas Brazis, Jonas Vaznelis, Audronė Gaižiūnie-nė, Bernardas Prapuolenis, Julius Sauri-mas ir Bronius Mačiukevičius. Talkino akt. Jonas Kelečius. Opera buvo trijų veiksmų. Tai jau 26 Chicagos lietuvių operos sezonas. Operos valdybą sudaro pirm. Vytautas Radžius, vicepirm. —Vaclovas Momkus, Jurgis Vidžiūnas, Rūta Grau-žinienė, sekr. — Valerija Graužinienė, iždininkas — Algirdas Putrius ir Evelyna Oželienė, valdybos nariai — Eglė Rūkš-telytė ir Jonas Žukauskas.
—    Vliko valdybos posėdy, įvykusiame kovo 13 d. Washingtone, D.C, taip pasiskirstyta pareigomis: pirmininkas — dr. K. Bobelis, pirmininko pavaduotojas — dr. D. Krivickas, vicepirm. tarptautiniams ir politiniams reikalams — dr. K. Jurgė-la, vicepirm. tarporganizaciniams reikalams — V. Jokūbaitis; vicepirm. spaudos ir informacijos reikalams — anglų kalba
—    dr. J. Stukas; vicepirm. žmogaus tei-sie reikalams — Nijolė Vaitiekūnienė; teisinė patarėja ir iždininkė — dr. E. Armanienė; sekretorius — dr. J. Stik-lorius; valdybos nariai — Liūtas Grinius ir Jonas Daugėla
—    "Draugo" 2000 dol. premija už romaną Birutei Pūkelevičiūtei įteikta kovo 20 d. Clevelande. Įteikimo iškilmę rengė Milda Lenkauskienė. Premiją įteikiant, kalbėjo komisijos pirmininkas Balys Gaidžiūnas, išreikšdamas visų komisijos narių mintis apie premijuotąjį rankraštyje romaną "Devintas lapas", Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė, kun. S. Kijauskas, S.J., ir Draugo leidėjų vardu
—    marijonų provinciolas kun. dr. V. Rimšelis, M.I.C. Premiją įteikė mecenatas dr. Ričardas Kontrimas, atvykęs iš Kalifornijos. Dėkojo ir iš "Devinto lapo" ištrauką skaitė laureatė Birutė Pūkelevičiūtė, jau anksčiau gavusi dvi Diugo romano premijas. P   r:- • Hamiltono dramos sair.:   :: j    >.  »   - _ suvaidino laureatės pa komediją "Antroji Salomėja painiavose*. Režisavo Elena Kudabienė. Premijos įkJ kimo programa ir vaidinimas vyko Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos auditorijoje. Žmonių atsilankė apie 500.
—    Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika jau leidžiama 10 metų. Ji pradėta leisti 1972 m. kovo 19 d. okupuotoje Lietuvoje. Jau išėjo 50 numerių.
—    Lietuvių Fondo tarybos posėdyje (Chicagoje vasario 7 d.) paskelbta, kad pagrindinis kapitalas priaugo 122,000 dol. ir pasiekė 2,150,000 dol.; naujų narių įstojo 156 ir dabar jų yra 5016; gautos rekordinės pajamos — 215,000 dol., o nuo Lietuvių Fondo pradžios — 1,274,000 dol.; rekordinis grynas pelnas 176,000 dol., o nuo Lietuvių Fondo pradžios — 966,000 dol.; paskirstyta lietuvybės reikalams rekordinė suma — 176,000 dol. (891,000) dol.; palikta rezerve 23,000 dol.; palikimų gauta 24,000 dol., o nuo pradžios — 535,000 dol.
—    Kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvių religinės šalpos reikalų vedėjas, visą gavėnią praleido Australijoje, vadovaudamas rekolekcijoms lietuvių apgyventose vietovėse. Jis taip pat teikė informacijas apie okupuotos Lietuvos katalikų padėtį Australijos spaudai ir televizijai.
Dailė. Parodos: Elenos Kepalaitės (skulptūra) — Goodmann galerijoje Nevv Yorke — sausio 27 - vasario 17; Austės Pečiūraitės (tapyba) — Hamiltono galerijoje Nevv Yorke vasario 5-29; Prano Domšaičio (tapyba) — Čiurlionio galerijoje Chicagoje vasario 12 - 21; "Galerijoje" Chicagoje: kolektyvinė Augiaus, Daugvilos, Igno, Mitkaus, Šiapkos, Sodeikos, Užkurnio paroda — sausio 26 -vasario 14; Zitos Sodeikienės (tapyba, grafika) — kovo 9 - 28; M. Strasevi-čiaus (tapyba, grafika) — kovo 30 - balandžio 11; H. Vepštienės ir V. Virkau (miniatiūrinė grafika) — balandžio 13 - gegužės 2; Kazimiero Žoromskio (tapyba — Pace Universiteto meno galerijoje Yorke balandžio 13 - gegužės 8 d.
Koncertai. — Izidoriaus ir Vytenio Vasyliūnų (smuikas, pianas) — sausio 9 d. Carnegie salėje Nevv Yorke: sausio 10 d. ta pati programa pakartota Bostone; Zuzanos Valadkaitės-Lopez ir sol kantono Antano Slančiausko — Jaunimo centre Chicagoje vasario 21; Asčio ir Resnos Bankų (smuiko) — Jaunimo centre Chicagoje vasario 28. Aldonos Kepahnfcs (pianas) — Carnegie salėje Nevr Yorke kovo 13 d.; Ginos Čapkanskienes — Bridgeporte, Conn. kovo 6. St Peteis-burge kovo 24, Toronte balandžio 4
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai