Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
ŠIS AIDŲ NUMERIS SKIRIAMAS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
800 METŲ GIMIMO JUBILIEJUI PAMINĖTI

Leonardas Andriekus — Visų laikų numylėtinis ............................................................ 381
Šv. Pranciškaus Asyžiečio "Kūrinijos giesmė" .............................................................. 383
Antanas Maceina — Kūrinijos giesmė ........................................................................... 384
A. Tyruolis — Ankstyvoji pranciškonų literatūra .......................................................... 399
Dante Alighieri — Dieviškoji Komedija, Rojus, XI Giesmė ........................................  404
Viktoras Gidžiūnas, OFM — Pranciškonai Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje .... 406
Dr. Povilas Rėklaitis — Lietuvos pranciškonų - bernardinų meno
istorijos programa XVIII amžiaus "Provincia Lituana" žemėlapio perspektyvoje ...... 429


IŠ MINTIES PASAULIO
L. A. — Giorgio de Chirico, metafizinio meno kūrėjas .................................................. 443
J. Baužys — "Ateities" akademinio savaitgalio žvilgsnis į pogrindžio spaudą ............ 444
VS — Šv. Kazimiero mirties sukaktis ............................................................................ 448
Andrius Mironas — Dviguba Mykolo Biržiškos sukaktis ............................................ 449
Mūsų buityje .................................................................................................................... 453
Jurgis Jankus — Dvi dienos pas Santvarą .................................................................... 454
Saulė Jautokaitė — Madalenos Birutės Stankūnienės paroda .................................... 458
V. V. — Dail. Povilo Puzino sukaktis ............................................................................. 459
Aidų 1982 metų turinys ...................................................................................................  459

Šis Aidų numeris iliustruotas Giotto di Bondone (1267 - 1337) Šv. Pranciškaus Asyžiečio bazilikos Asyžiuje freskų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Šv. Pranciškaus pamokslas paukščiams (Luvras). Viršelių 4 psl. — Šv. Pranciškaus alegorija. Taip pat Lietuvos pranciškonų bažnyčių (XVIII a.) ir kitos su tekstu susijusios nuotraukos.
♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonu spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Munchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College) A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Sknipskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).

LAPKRITIS - GRUODIS, 1982
Cultural magazine pubnshed bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai