Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio "Kūrinijos giesmė'' PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Šv. Pranciškus   
Aukščiausias visagali, geras Viešpatie,
    Tavo yra giesmės, garbė ir didybė
    Ir kiekvienas palaiminimas.
    Viskas iš Tavęs prasideda,
    Ir žmonės nėr verti Tavęs minėti.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, visi tavieji sutvėrimai,
              Ypač puikioji sesė saulė,
              Kuria dienas ir mus tu apšvieti;
    Jinai graži ir, spindėdama didžiu spindėjimu,
              Mums atneša, Aukščiausias, Tavo vaizdą.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, brolis mėnuo ir žvaigždynai;
       Danguj Tu jiems teiki puošnumą, grožį ir šviesumą.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, brolis vėjas,
       Erdvės, debesys, giedra ir oro atmainos,
       Per kurias Tu savo kūriniams teiki gyvastingumą.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, broliai vandens,
       Kurie labai naudingi, ramūs, ir gaiviną, ir skaistūs.


Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė ugnis,
       Ja Tu švieti nakties tamsybę,
       Jinai graži, džiaugsminga, ir stipri, galinga.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė žemė motina,
    Kuri mus valdo ir maitina
              Ir augina visokį vaisių, ir žiedus spalvinguosius, ir žolę.


Tegarbina Tave, o Viešpatie, kurs, Tavosios meilės padedamas, atleidžia
              Ir ištveria sunkius mėginimus ir kančią.
              Palaiminti, kurie išlaiko taiką,
              Jie bus Tavo, o Aukščiausias, vainikuoti.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesuo mirtis mūs kūniškoji,
              Nuo kurios nė viens gyvenantis žmogus negal pabėgti.
    Vargas tiems, kurie numirs nusidėjimuose mirtinguose.

Palaiminti, kurie nebeiškrypsta iš Švenčiausių Tavo norų kelio,
              Ir jiems mirtis antroji blogo negalės atnešti.


Pagarbinkit ir šlovinkit Viešpatį, ir būkite jam dėkingi,
              Ir tarnaukite Jam su didžiu nusižeminimu.

   
Vertė Stasys Santvaras
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai