Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" PREMIJA UŽ LITERATŪRĄ PDF Spausdinti El. paštas
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00 premiją už vertinimo komisijos geriausiu pripažintą grožinės  literatūros ir mokslo veikalą,  šiuo skelbiama jos taisyklės:

1.    1957 metais ketvirtą kartą premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją,  noveles, apysakas, romaną ar drama.

2.    Už komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.

3.    Premijos komisi.a vertins 1956-1957 m. viešumoj pasirodžiusius nepremijuotus grožinės literatūros kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais. Premijos komisijai neats'ųsti kūriniai nebus vertinami.

4.    Eilėraščiu  rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemažiau 32 puslapių knygą, jeigu ji būtų išspausdinta.

Novelių ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintos knygos.

5.    Paskutinė data kūriniams įteikti 1958 metų vasario I d.   Siųsti "Aidų" redakcijos adresu: Ant. Vaičiulaitis, 304 Anacostia Rd., S. E., Washington 19, D. C.

6.    Premijuotą kūrinį, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar nepasirodžiusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar ištisai spausdinti per "Aidus".

7.    Vertinimo komisija: LeonarJas Andriekus, Vlada Prosčiūnaitė, Antanas Vaičiulaitis, Stepas Zotr.isi.as, Leonardas Žitkevičius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai