Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. VIKTORO VIZGIRDOS PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Dail. Viktoras Vizgirda Bostone suruošė savo tapybos darbų parodą, kurioje buvo iškabinta virš 40 paveikslų. Ja rūpinosi to miesto dailininkų organizacija, vadinama Twentieth Century Association. Jos patalpose nuo sausio 13 iki 31 d. Bostono gyventojai turėjo progos matyti šio mūsų dailininko kūrinius.

"Aidai" Viktoro Vizgirdos kūrybai jau yra skyrę vieną numerį (1954 m. nr. 9), kuriame, be reprodukcijų, buvo ir išsamus Henriko Nagio straipsnis, gerai atskleidžiąs dailininko gyvenimą ir kūrybinį veidą. Čia pravartu dar pateikti amerikiečių spaudos atsiliepimus, itin nuoširdžius ir vertus išgirsti.

Nepriklausomybės metais Lietuvos meninis gyvenimas buvo taip iškilęs, kad tiek tremtyje, tiek čia, Amerikoje, mūsų meno žmonės, nors kurdami sunkiose aplinkybėse, drąsiai gali rodytis svetimai publikai ir kelti savo tautos vardą. Tai regime ir Viktoro Vizgirdos atveju. Pirma sis šio dailininko pasirodymas Bostonui, dar sykį paliudijo, kokio augš-to lygio buvo pasiekusi dailė Lietuvoje. Tai įžvelgęs, "Boston Globė" dienraščio kritikas Driscoll pažymi: "Laikas nuo laiko naujas talentas pasirodo vietinėje scenoje, vertas žymiai didesnės auditorijos, negu lig šiol turėjo . .. Kaip daugelis kitų tremtinių, pasitraukusių nuo komunistų, savame krašte šis dailininkas buvo pagerbtas asmuo, bet šioje šaly jo talentas dar nebuvo įvertintas" (sausii 19 d. nr.).

Viktoras Vizgirda, Kauno Meno Mokyklos auklėtinis, savo kūrybinį pasaulį susiformavo Paryžiuje. Ten studijuodamas, jis turėjo progos gėrėtis didžiųjų šio amžiaus dailininkų — Matisso, Bonardo, Rouaulto ir kitų kūriniais, kurie padėjo prasiverti jam naujus kūrybos horizontus ir suvokti naujus tapybos atžvilgius. Tas pats "Boston Globė" dienraščio kritikas rašo: "Dailininko darbai yra stiprūs, galingi, puikiai suderinti ir nuostabaus grcžio gamtos gyvybės liudytojai. Peisažai, natiurmortai, pertekę turtingais, prinokusiais vaisiais, ir žydinčių gėlių studijos — tai dalykai, apie kuriuos jis kalba. Peisažuose bažnyčios yra dominuojąs architektūrinis motyvas. Tai viena labiausiai imponuojančių šio meto parodų".

Mums įdomūs yra taip pat ir Boston Sunday Herald kritiko R. Taylor žodis: "Viktoras Vizgirda, lietuvis dailininkas, yra pilnai subrendęs ekspresionistas. Jis iškyla, kaip jautraus ir drąsaus piešinio menininkas, kurio dinamiškos spalvos ir tapysena yra labai dramatiško pobūdžio" (sausio 19 d. nr.). Čia būtų dar galima suminėti ir kitos Bostono spaudos, kaip "The Christian Science Monitor" (sausio 27 d.), "The Pilot" (sausio 18 d.) ir t.t. panašius atsiliepimus, kurie dar papildytų cituotus žodžius.

Šis pirmas Viktoro Vizgirdos pasirodymas amerikiečių meno sluogs-niams, be abejo, skatins jį su savo kūryba eiti ir į kitus Amerikos didmiesčius. Dailininkas šiuo metu jau ruošiasi parodai Niujorke.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai