Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Lidija Šimkutė: PRISIMINIMŲ INKARAI. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga, 1982. 78 p. Kaina 6 dol.
Pranas Naujokaitis: SAULĖLEIDIS. Eilėraščiai. Iliustravo Paulius Jurkus. Išleido "Darbininkas". Brooklynas, 1982. 72 p. Kaina 4 dol.
Anatolijus Kairys: LOTOFAGŲ ŠALY. Eilėraščiai. Iliustracijos Ados Sutkuvienės. Chicaga, 1982. 95 p. Kaina 8 dol.
Juan Ramon Jimenez: SIDABRINU-KAS IR AŠ. Andalūziška elegija (rinktinė . Vertė Birutė Ciplijauskaitė, dedikuodama Reginai Sidzikauskienei atminti. Madison 1982. 54 p.
Kazimieras Barėnas: BERAGIO OŽIO METAI. Romanas. Išleido Ateitis (17689 Goldvvin Dr., Southfield, MI 48075) 1982. Viršelis — Danguolės Stončiūtės-Kuolie-nės. 557 p. Kaina 12 dol.
Juozas Brazaitis: RAŠTAI. III t. Red. A. Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Išleido Į Laisvę fondas. Viršelis Ados Sutkuvienės. Chicaga, 1982.
Birutė Pūkelevičiūtė: MARCO POLO LIETUVOJE. Apsakymai. Lietuviškos knygos klubo leidinys. Viršelį piešė Kazys Veselka. Chicaga, 1982. 306 p. Kaina 10 dol.
Anatolijus Kairys: PAŽADŲ DVARAS. Tautosakinis romanas. Lietuviškos knygos klubo leidinys. Viršelis A. Sutkuvienės. Chicaga. 1982. 343 p. Kaina 10 dol.
Anatolijus Kairys: PAŽADŲ DVARAS. Tautosakinis romanas. Lietuviškos knygos klubo leidinys. Viršelis A. Sutkuvienės. Chicaga. 1982. 343 p. Kaina 10 dol.
Vladas Kulbokas: LIETUVIŲ LITERATŪRINĖ KRITIKA TREMTYJE. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys. Roma. 1982. 569 p.
Rimvydas Šilbajoris: ŽODŽIAI IR PRASMĖ. Literatūra šiandien Lietuvoje. Leidėja: Akademinė skautijos leidykla (8913 S. Leavitt St, Chicago, IL. 60620). Redagavo Liūtas Mockūnas. Viršelis Henrietos Vepštienės. 1982. 268 p. Kaina 10 dol.
Vyskupas Vincentas Brizgys: NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI. Žmogus, pasaulis, Dievas. Chicaga, 1982. 264 p. Kaina 5 dol.
Antanas Rubšys: RAKTAS Į SENĄJĮ TESTAMENTĄ. Pirmoji dalis. Išleido Krikščionis gyvenime. Brooklyn, 1982. 518 psl.

Antanas Rubšys: ŠVENTO RAŠTO KRAŠTUOSE. Išleido Krikščionis gyvenime. Brooklyn, 1982. 430 psl.
Marijus Blynas: LIETUVOS SENOVĖS PAMINKLAI. Išleido Kęstučio Jeronimo Butkaus fondas. Išleidimo vieta ir kaina nepažymėta. 263 p.
Valė Marcinkonytė: TILTAS PER NERĮ. Dviejų šeimų garbingam prisiminimui. Chicaga. 1982. 133 p. Kaina 5 dol.
POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II ENCIKLIKA "DIVES IN MICERI-CORDIA". Atspaude Vatikano poliglotinė spaustuvė. Vertėjas į lietuvių kalbą ir leidinio kaina nepažymėti. 76 p.
Konstantinas Avižonis: RINKTINIAI RAŠTAI. III t. Lietuvos istorija — XVII amžius. Red. dr. h.c. A. Avižonienė. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. Roma, 1982. 567 p.
Dr. Albertas Gerutis: DR. DOVAS ZAUNIUS. Išleido Vilties Draugijos leidykla (6116 St. Clair Ave., Cleveland, OH 44103). 1982. 565 p. Kaina 6 dol.
Danguolė Tamulionytė
: LIETUVIAIS NORIME IR BŪT. Vadovėlis lietuviškai nemokantiems. Išleido JAV LB Švietimo Taryba. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas, Petras Tamulionis, Danguolė Tamulionytė. Iliustravo Nijolė Palubinskienė. Chicaga, 1982. 392 p. Kaina 20 dol. Užsisakoma pas Švietimo tarybos knygyno vedėją A. Kareivą, 6959 S. Richmond, Chicago. IL. Kaina 20 dol.
Juozas Prunskis: BOLŠEVIKŲ NUŽUDYTI ŠAULIAI. Išleido Lietuvių Šaulių sąjungos tremtyje centro valdyba. Viršelis Jono Tričio. 150 p. Kaina 6 dol.
Antanas Tamošaitis: LITHUANIAN EASTER EGGS. Published by the Lithuanian Folk Art Institute, Toronto, 1982. Text, photographs, drawings by Antanas Tamošaitis. 216 p. 1970 iliustracijos, 216 puslapiai spalvotų iliustracijų. Kaina: JAV 19 dol. 3 dol. už siuntimą; Kanadoje — 23 dol. ir 1.50 dol. pašto išlaidoms. Užsisakoma šiuo adresu: The Lithuanian Folk Art Institute, 243 South Kingsway, Toronto, Ont. M6S 3VI, Canada.
THE VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. A Report for 1981. Ed. Dr. Thomas Remeikis. Išleido The Lithuanian American Community (708 Custis Rd., Glenside, PA 19038). 1982. 191 p.
SONDERDRUCK AUS ZEIT-SCHRIFT FUER OSTFORSCHUNG. 1981, Heft 2, Nr. 34. Leidinyje Povilas Rėklaitis pateikia 1979-1980 m. lietuvių bibliografiją. 301-318 p.
ALMA MATER. Nr. 1. Išleido Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). 1982 m. 103 p. Kaina 3 dol.
ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviško ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. 1982, Nr. 28. Red. Stefanija Stasienė. Pedagoginiais klausimais rašo kun. J. Vaiš-nys, S.J., J. Masilionis, Vacys Kavaliūnas, Aldona Miškinienė, Stasys Sližys ir kt. Žurnalas išeina du kartus metuose Chicagoje. Prenumerata 4 dol. Administracijos adresas: Juozas Plačas, 3206 W. 65th St., Chicago, IL 60629.
TĖVYNĖS SARGAS. 1982, Nr. 3. Red. Petras Maldeikis. Straipsniai: J. Vipšva — Dabartis be ateities; J. Varnas — Lietuvių Bendruomenės visuotinumo klausimas; P. Stravinskas — Teisingai aiškinkimės laisvinimo klausimais, M. Ančiškis — Tautinė ir religinė rezistencija; dr. K. Šidlauskas — Europos parlamentas kelia Pabaltijo laisvės bylą ir t.t. A. V. Kasiulaitis pamini mirusiuosius.
Į LAISVĘ. 1982 rugsėjis. Red. Vacys Rociūnas. Rašo: Algimantas Gečys — Lietuvos laisvinimo veikla; dr. Bronius Nemickas — Apgaulės ir smurto sąmokslas; Vytautas Vaitiekūnas — Bendruomenė rinkimuose; L. Vytautas Volertas — Laiko valdžioje ir žmonėse; Anatolijus Kairys — Rašytojų tyla ir kt.
LITUANUS. The Lithuanian Quarterly, 1982, Nr. 3. Red. Antanas Klimas. Paminėtini straipsniai: William R. Schmal-stieg — Lithuanian Name s; Antanas Dun-dzila — On a recent Fulbright lecturship experience; Juris Silenieks — Betvveen a rock and a hard place: Latvian drama; Emigracinėm-etninėm temom rašo Aleksandras Gedmintas, Virga Jelonis, Vita Musonis Aukštuolis. Leidinys iliustruotas Vandos Balukienės tapybos nuotraukomis.
Prel. Ladas Tulaba: PAMOKSLAI SEKMADIENIAMS BEI ŠVENTĖMS, Są-siuvinys 9. JAV Liet. Kunigų Vienybės leidinys. 1983. 32 p.
WORLD LITERATURE TODAY. A Literary Quarterly of the University of Oklahoma. Autumn 1982. Leidinys skirtas Otaviui Paz, 1982 m. Newstadt premijos laureatui. Red. Ivar Ivask. 589-764 m. Labai aukšto lygio literatūros žurnalas. Metinė prenumerata — 23 dol. (bibliotekoms — 35 dol.). Adresas: 1005 Asp. Ave., Norman, Okla. 73019.
KUR GINTARAIS . . . Plokštelė, kurią sudaro lietuviškos muzikos, tautinių šokių, dainos ir žodžio pynė. Įdainavo ir įgrojo Montrealio lietuvių jaunimo ansamblis "Gintaras". Harmonizacija ir muzikos pristatymas: Zigmas ir Andrius Lapinai. Ansamblio vadovė — Rasa Luko-ševičiūtė. Kaina 10 dol.
KALĖDOS. Plokštelė. Keturiolika kalėdinių giesmių, įrekorduotų Montrealio lietuvių choro "Gintaro", vadovaujant Aleksandrui Stankevičiui
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai