Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
JAV LB Kultūros tarybos premijos: 1982 metų Literatūros -mokslo 3000 dol. premija paskirta Genovaitei Kazokienei (Australija) už mokslo veikalą "Life and work of Konstantinas Čiurlionis". Kultūros tarybos premijos po 1000 dol.: Dailės premija — Vytautui Ignui; Teatro — Henrikui Kačinskui, Kultūros darbuotojų — Liudui ir Aleksandrai Sagiams; Muzikos — Jeronimui Kačinskui; Lituanistikos anglų kalba — prof. dr. Vytautui Vardžiui. Spausdinant šį Aidų numerį, dar nepaskelbtas Radijo premijos laimėtojas. Visų tų premijų mecenatas yra Lietuvių Fondas. Jos bus iškilmingai įteiktos gegužės 14 d. Kultūros Židinyje New Yorke. Įteikimo iškilmės programą rengia LB Kultūros taryba.
Kitos premijos: Los Angeles Dramos sambūrio 2000 dol. premija vertinimo komisijos padalyta pusiau — 1000 dol. Anatolijui Kairiui už dramą "Šventasis princas" ir Dalilai Mackialienei — už dramą "Nepripažintas tėvas". Juozo Gabės 1000 dol. Maironio vardo premija už patriotinį veikalą teko Bernardui Brazdžioniui už poemą "Vaidila Valiūnas"; Juozo Gabės vardo premija už 1982 m. kūrinį jaunimui — Leonardui Žitkevičiui už eilių rinkinį "Aš nelauksiu, kol užaugsiu" ir Pauliui Jurkui — už eilių rinkinį "Kiškis Piškis" — po 500 dol. Abi premijas skelbė Lietuvių Rašytojų draugija. Mecenatė — Nelė Mazalaitė - Gabienė.
JAV prez. R. Reagan Vasario 16-ąją paskelbė Lietuvos nepriklausomybės diena, savo rašte pasmerkdamas Lietuvos okupaciją, kurios nepripažįsta JAV.

Vasario 16-oji buvo paminėta JAV. Senate ir Kongrese. Paminėjimui senate vadovavo sen. Charles Percy, o Kongrese — kongresmanas  Fr. Annunzio. Atidarant Kongreso sesiją, maldą sukalbėjo kun. Antanas Zakarauskas. Ta proga Lietuvai palankūs senatoriai ir kongresmanai pasakė Sovietų okupaciją smerkiančias kalbas.
Lietuvos vyskupai — Liudas Povilonis (Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų administratorius), Antanas Vaičius (Telšių vysk. adm.), Romualdas Krikščiūnas (Pavenėžio vysk. adm.), Vincentas Sladkevičius (Kaišiadorių vysk. adm.) balandžio 6 - 24 d. lankėsi Romoje. Vilniaus vyskupijai atstovavo jos administratorius kun. Algirdas Gutauskas. Juos visus atskirai ir kartu priėmė popiežius Jonas Paulius II. Jie taip pat aplankė ir Vatikano valstybės sekretorių.
Kanados parlamento rūmuose šiemet itin iškilmingai paminėta Vasario 16-oji. Dalyvavo 22 senatoriai, 45 parlamento nariai, ministras pirmininkas Pierre Tru-deau, trys ministrai, Vatikano pronunci-jus, svetimų šalių atstovai. Paminėjimą, pirmininkaujanti. Daniui, rengė pabaltie-čiai. Šis minėjimas Kanados parlamente yra vienuoliktos.
Lietuvių Dailės paroda Vasario 16-osios proga surengta Nevv Yorke Kultūros židinyje Vasario 26 - 27 d. Savo kūrinius išstatė 30 dailininkų. Iškilmę padidino ir literatūros vakaras, kuriame savo raštus skaitė Leonardas Andriekus, Kotryna Gri-gaitytė, Ona Balčiūnienė, Nelė Mazalaitė. Taip pat buvo trys dailės premijos. Pirmąją (300 dol.) laimėjo Pranas Lapė, antrąją (200 dol.) — Neda Macelytė, trečiąją (100 dol.) — Madalena Stankūnienė.
Draugo romano premijos įteikimas Anatolijui Kairiui už romaną rankraštyje "Kelionė į Vilnių" kovo 19 d. įvyko Chi-cagoje. Koncertinę programos dalį atliko Metropolitan operos solistė Maralin Niska ir Algis Grigas. Premijos mecenatė — Irena Vinclovienė.
Lietuvos garbės vicekonsule Chicagoje paskirta Marija Krauchunienė, pasižymėjusi visuomenine - kultūrine veikla išeivijoje. Jos pagerbimas surengtas kovo 11 d. Chicagoje.
Šokių ansamblis "Grandinėlė" 30 metų darbo sukaktį paminėjo Clevelande kovo 19-20 d. koncertu ir šokių programa. "Grandinėlei" per tą laikotarpį vadovavo Liudas ir Aleksandra Sagiai.
Kun. Antanas Saulaitis, S.J., paskirtas lietuvių jėzuitų provinciolu.
Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas įvyko balandžio 9 d. Chicagoje. Pranešta, kad 1982 m. palikimų gauta 115,200 dol., narių aukų — 113,300 dol. Suvažiavimo metu Lietuvių Fondo kapitalas buvo 2,377,920 dol.
Česlovo Januso dailės paroda surengta kovo 19 - 20 d. Kultūros Židinyje New Yorke. Ta paroda paminėta dailininko 75 m. amžiaus ir 50 m. kūrybinio darbo sukaktys.
Antanui Maceinai, žymiajam mūsų tautos filosofui, sausio 27 d. suėjo 75 metai amžiaus.

Mirtys. — Julius Gaidelis, kompozitorius, — sausio 6 d. Miltone, Mass.; kard. Antonio Samorė, nuoširdus lietuvių bičiulis, dirbęs Vatikano nunciatūroje Kaune, — vasario 3 d. Romoje; Jurgis Kiaunė, savanoris kūrėjas, visuomenės veikėjas, — vasario 4 d. Putname; Vincas Žemaitis, miškininkas, visuomenės veikėjas, — vasario 15 d. Chicagoje; Antanas Vasaitis, miškininkas, profesorius, visuomenininkas, — kovo 16 Putname; kun. Stasys Yla, profesorius, jaunimo auklėtojas, visuomenininkas, daugelio knygų autorius, — kovo 24 d. Chicagoje; Kazys Veselka, aktorius, — kovo 25 d. Chicagoje; Juozas Keliuotis, žymus kultūrininkas, žurnalistas, profesorius, žurnalo "Naujoji Romuva" įsteigėjas ir redaktorius, daug metų vargintas Sibire — kovo 25 d. okupuotoje Lietuvoje; prel. Juozas Gutauskas, Škotijos lietuvių vadovas, visuomenininkas, kultūrininkas, žurnalistas, — balandžio 10 d. Glasgove, Škotijoje.

PATIKSLINIMAS LB Kultūros taryba prašo pranešti, kad š.m. Aidų Nr. 1, p. 51 minima 500 dol. premija už rašinį apie tautines bei moralines vertybes yra ne jos.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai