Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Pasaulio Lietuvių Seimas, Įvykęs rugpjūčio 28—31 d. New Yorke, yra vienas iš reikšmingiausių mūsų kultūrinės veiklos prasiveržimų. Seimą ruošė ALB, vadovaujant prel. Jonui Balkūnui. Tam tikslui sudarytas komitetas uoliai darbavosi, kad šis suvažiavimas padėtų tiek bendruomenės veiklą labiau išvystyti, tiek Lietuvos vardą daugiau išgarsinti. Pirmajam tikslui buvo skirti trijų dienų posėdžiai, kuriuose lietuviškos kultūros problemas gvildė iš viso pasaulio suvažiavę bendruomenių atstovai. Antrajam tikslui tarnavo vieši pasirodymai — dailės paroda ir kamerinės muzikos koncertas Riverside muziejuje, koncertas Carnegie salėje, pamaldos šv. Patriko, katedroje ir pagaliau spaudos paroda bei vaišės Statlerio viešbutyje. Apie visus šiuos pasirodymus platesni aprašymai bus spalio mėnesio "Aiduose", kurie taip pat bus iliustruoti seimo nuotraukomis. Tuo tarpu pažymėtina, kad į seimo programą įėjo PLB konstitucijos keitimas, švietimo reikalai, finansai ir kt. Nutarta vieną dieną metuose skirti Bendruomenės idėjos populiarinimui. PLB centro valdyba išrinkta iš kanadiškių veikėjų, atsižvelgiant į fšioje valstybėje gyvenančių lietuvių kultūrinius darbus.

•    Prie JAV Atstovų Rūmų Užsienio Reikalų Komiteto sudaryta komisija Amerikos Balso veiklai tyrinėti. Jos iniciatorė yra Edna Kelly, kongreso atstovė, kalbėjusi šiemet birželio išvežimų paminėjime New Yorke. Komisija sudaryta iš septynių  Kongreso narių.

•    Lietuvos Vyčiai savo metinį suvažiavimą šiemet suruošė Philadelphijoje rugpjūčio 20 — 24 d. Juo buvo paminėta ir šios organizacijos globėjo, šv. Kazimiero, 500 metų sukaktis. Suvažiavime dalyvavo vysk. V. Padolskis ir vysk. V. Brizgys. Sveikinimą vyčiams atsiuntė JAV prezidentas ir daug kitų žymių asmenų. šios organizacijos nariai, tarp kitų lietuvybei naudingų darbų, sielojasi laiškų rašymu Amerikos vyriausybės atstovams, supažindindami juos su pavergtos tėvų žemės reikalais.

•    Kunigų Vienybės metinis suvažiavimas šiemet įvyko New Yorke, Statlerio viešbutyje, rugsėjo 25 d. Svarstyta pastoraciniai ir lietuviško veikimo klausimai. Suvažiavime dalyvavo apie 50 lietuvių kunigų, atvykusių čia iš įvairių vietovių.

•    Marijos apsireiškimų Liurde šimtmetis rūpestingai minimas lietuvių kolonijose. Netrūksta ir didesnių suvažiavimų, kaip Kennebunk-porte, Putname ir kt. Rugsėjo 15 d. pačiame Liurde susitelkė lietuviai maldininkai. Tuo pačiu laiku įvyko ir Europoje gyvenančių lietuvių katalikų suvažiavimas. Buvo paskaitų bei religinių pasirodymų. Iškilmėje dalyvavo vysk. V. Padolskis, prel. Pr. Juras ir kt.

•    Argentinos Liet. Bendruomenės atstovų suvažiavimas įvyko birželio mėnesį Buenos Airėse. Į to krašto centro valdybą išrinkta — St. Mikelionis, pirm., K. Norkus ir J. Kaminskas, vicepirm., J. Vedegys ir kun. A. Lubickas, sekr., ir didesnis skaičius veikėjų tarybos nariais.

•    Vasario 16 gimnazijoje ^iemet mokosi 160 mokinių. Mokytojų yra 14. Direktoriaus pareigas laikinai eina T. Gailius. Dalinai atremontuotas gimnazijos pastatas. Tam reikalui lėšų gauta iš Pabėgėlių ministerijos.

•    Lietuvių inžinierių ir architektų metraštis spausdinamas pranciškonų spaustuvėje Brooklyne. Veikalo prenumerata iki 1959 m. pradžios — 3 dol., o vėliau — 5 dol. Metraščio reikalais kreipiamasi šiuo adresu: K. Krulikas, 93-11 114 St., Richmond Hill 18, N. Y.

•    Venecuelos Lietuvių Bendruomenės centro valdyba nutarė spausdinti leidinį ispanų kalba, kuriame svetimtaučiai bus supažindinami su Lietuva bei jos reikalais.

•    šv. Kazimiero seserys Newtowne pasiryžo pastatyti naujus mergaičių augštesniosios mokyklos rūmus, seserų vienuolyną, koplyčia ir senelių prieglaudą. Prieglaudoje tilps 100 asmenų. Į ją bus priimami ir lietuviai kunigai. Dalis užsimotos statybos jau atlikta.

•    Europos Liet. Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitės šiemet įvyko rugpiūčio mėnesį prie Starnbergo ežero. JAV šios organizacijos nariai studijoms ir poilsiui buvo susirinkę į jaunimo stovyklą prie Detroito.

•    Vysk. V. Brizgys spalio mėn. išvyksta į Pietų Ameriką, kur lankys to krašto lietuvius.

•    Balfas per paskutinius dvejus metus išsiuntė virš 2 milijonų svarų įvairių gėrybių į užjūrius, daugiausia į Vokietiją. Jų vertė siekia pusę milijono dolerių. Be to, Balfo piniginė apyvarta per tą laiką prašoko 250,000 dol. Taip pat šelpiami ir už geležinės uždangos esantieji. Jiems pasiųsta 1000 siuntinių. Balfo seimas šiemet įvyks Newarke lapkričio 29 — 30 d.

•    Jungtinių Tautų sesijos atidarymo proga pavergtieji New Yorke rugsėjo 20 d. suruošė demonstracijas. Demonstracijas organizavo iš rytų bei vidurio Europos kilusių amerikiečių Konferencija, kuriai vadovauja prel. Jonas Balkūnas ir prof. R. Smal Stocki. Tautinės grupės su plakatais žygiavo aplink Jungtiniu Tautų rūmus, o paskui pasirodė prie sovietų delegacijos buveinės. Po to užsieniečių spaudos klube buvo spaudes konferencija, kurioje pavergtų tautų vadavimo klausimais padaryti atitinkami pareiškimai.

•    Liepos mėnesį Brusely įvyko antroji tarptautinė krikščionių demokratų konferencija. Dalyvavo atstovai ijš 32 valstybių. Lietuviams krikščionims demokratams atstovavo Pranas Vainauskas ir dr. Eduardas Turauskas.

•    Kun. Pranciškus Virmauskis, Bostono lietuvių parapijos klebonas pakeltas prelatu. Jis Bostone klebonauja nuo 1929 m., uoliai veikdamas  religinėje  ir tautinėje  dirvoje.

•    Lietuvių Vargonininkų Sąjunga savo metinį suvažiavimą sušaukė New Yorke PLB seimo metu. Posėdžiavo 30 vargonininkų bei muzikos puoselėtojų. Sąjunga leidžia laikraštį "Muzikos žinios" su priedu "Lietuvių muzikos vardynas". Redaguoja J. Kreivėnas. Sąjungos pirmininku perrinktas Justinas Kudirka iš Čikagos.

•    JAV Liet. Bendruomenės kultūros premija, 1000 del., paskirta Lietuvių Enciklopedijos redakciniam kolektyvui. Premijos mecenatas yra Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija. Žinia apie premijos laimėtoją paskelbta PL seimo plenumo posėdyje. Premiją Enciklopedijos redaktorių vardu priėmė dr. Juozas Girnius, kuris ta proga tarė ir padėkos žodį.

•    Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba dviem metams perkeliama į New Yorką. Pravedus rajštu balsavimus, buvo išrinkti kandidatai, kurie taip pasiskirstė pareigoms; Juozas Tysliava — pirm., I vicepirm. lietuviškiems reikalams — Pranas Naujokaitis, II vicepirm. ryšiui palaikyti su kitų tautų rašytojais — Algirdas Landsbergis, sekr. — Paulius Jurkus, ižd.— Stepas Zobarskas, valdybos nariai — Leonardas Žitkevičius ir Kotryna Grigaitytė. Rašytojų suvažiavimas šaukiamas New Yorke spalio 25 d., kuriame naujoji valdyba perims pareigas ijš senosios. Suvažiavimo metu ruošiamas ir literatūros vakaras.

•    Dail. Adomas Galdikas fšį rudenį ruošia savo darbų parodą New Yorke. Paroda įvyks Feigle galerijoje.

•    Lituanus žurnalui išlaikyti paskelbtas vajus šiuo metu uoliai varomas lietuviškose vietovėse. Tam darbui aukojasi studentija, kuri rūpinasi |Sio žurnalo leidimu. PLB seime padarytoje rinkliavoje gauta 200 dol.

•    Gabijos leidykla išleidžia legendų ir padavimų rinkinį. Rinkinį sudarė leidėjas — Gabijos savininkas J. Sodaitis. Spausdinami devynių autorių  kūriniai.

"Draugo" romano   konkursas

1.    Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendradarbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Paskutine data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 1958 m. gruodžio 1 diena.

2.    Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., kurią pa-'aukojo Kazimieras Laurinavičius iš Marquette Parko, Čikagoje.

3.    Jury komisiją sudaro; Al. Astašaitis, dr. Julius Kaupas, dr. Justinas Pikūnas, Alė Rūta ir kun. dr. Tomas žiūraitis, O. P.

4.    Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano formato puslapių.

5.    Kūrinius siųsti adresu: "Romano Konkurso Komisijai," "Draugas," 4545 W. 63rd St., Chicago 29, 111.

6.    Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasirėdyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pasirinktą slapyvardį.

7.    Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui", įskaitant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai