Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Pokalbis su dailininke Urbaityte PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. K.   
Elenos Urbaitytės šviesos suklptū-rų parodos Morris muziejuje, N.J., (1982.XI.21 - 1983.1.3) ir Emily Lovve galerijoje, Hofstra universitete, Hempstead, N.Y., (1983.11.13 -111.20) tęsia pradėtus eksperimentus šviesos strypais (Light bars) 1980 metų parodoje Phoenix galerijoje, New Yor-ke.

Šviesos strypais Urbaitytė drąsiu šuoliu nutolo nuo tradicinės skulptūros formų, įvesdama į savo kūrinius šviesą ir spalvas. Mūsų laikų technologinės visuomenės, ypač gyvenančios urbanistinėj aplinkoje, mainosi estetinis pajautimas. Žiūrovas be paliovos yra jaudinamas labai judrių ritmų aplinkos.
Ryšium su parodomis Elena Urbaitytė atsakė į kelis jai pateiktus klausimus.

Dabartinis Jūsų kūrybos tarpsnis rodo naują kryptį. Kas nulėmė jos pradžią Jūsų kūrybos raidoje: mokyklas, studijos ar tiesioginis kontaktas su tikrove?
Studijas pradėjau Kauno meno mokykloje. Daugiausia laiko skyriau pie-šybai. Muencheno Meno akademijoje studijavau piešimą dvejus metus. Daugiausia dėmesio skyriaus žmogui.

Žmogaus struktūrai, jo kūno anatomijai?
Žmogaus judesiui bendrai, kaip architektūrinėse plokštumose išreikšti
formų santykį su ritmu. Freiburge teko studijuoti tapybą su savaisiais (lietuviais) mokytojais, kurie jau buvo paveikti Vakarų tapybos atsiekimų. Spalvą ir formą išreikšti kaip vieningą visumą buvo pagrindinis užmojis.

Iš Paryžiaus, į kurį galėjote patekti su Prancūzijos kultūros ministerijos stipendija, Jūs atvykote į JAV su dviejų metų stipendija ir lankėte The Art Students League mokyklą New Yorke. Kolumbijos universitete gi Jūs gavote magistro laipsnį. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie savo studijas Amerikoje?

Columbijos universitete studijavau skulptūrą. Problemų sprendimas skulptūroje buvo Bauhaus mokyklos (1919 - 1928) didelėje įtakoje. Vienas tos mokyklos idėjų skleidėjas Moholy-Nagy sprendė skulptūros problemas, kurios turėtų pabrėžti judantį formų žaidimą su jėga ir įtampa erdvėje.

Pradėjote tapybą, perėjote į skulptūrą. Kokie iš tikrųjų dabar yra Jūsų kūrybos užmojai?
Tapyboje, kaip ir skulptūroje, sprendžiu problemas, kurios liečia pasikartojančias formas — mano atveju: plokštumas, pastatytas prieš vieną kitą su kontrastiškomis spalvomis.

Ar ši skulptūros forma, kurią matėme parodoje, yra Jums artimiausia?
Mano kūryboje yra sujungti dviejų kontinentų meno kultūros bruožai: Europos ilga meno istorija, humanistinės pakraipos ir Amerikos technologijos amžius. Visuomet ieškau naujų priemonių tiksliau išreikšti santykį tarp savo vidinio pasaulio ir išorinės aplinkos — technologinės tikrovės.

Ar esate patenkinta dabar savo naudojama medžiaga?
Ieškojau medžiagos, kuria galėčiau tiksliau išreikšti technologijos sukurtą šaltą aplinką, kur žmogus yra įstatytas egzistuoti. Pasirinkau alumini-jų, nes jis man davė įkvėpimo tinkamiausiai išreikšti technologinės aplinkos atmosferą. Šviesos įvedimas vaizduoja nesibaigiančios žmogaus egzistencijos apsireiškimą. — Ačiū už pokalbį.
J. K.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai