Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIS — ŽYMUS BALETO ARTISTAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jurgis Zaikauskas   
Lietuvių scenos meno istorijos srovėj iki šiol labai retai sutikome lietuvius arba lietuvių kilmės baleto artistus, šokančius pasaulinio garso baleto kompanijose arba teatruose.

Šio šimtmečio pradžioje Peterburgo Marijos teatre pasižymėjo Jurgis Kėkštas (Georgi Kiakst), gimęs 1873 m. Kaune. Marijos teatre jis buvo laikomas vienu iš geriausių klasikinio baleto šokėjų ir lyginamas su italų virtuozu Cecheti. Tame teatre J. Kėkštas išbuvo 20 metų, dažnai šokdamas su Anna Pavlovą ir Marija Kšessinska. Pradėjęs kilti V. Nijinski perėmė J. Kėkšto svarbiąsias roles. Po I-ojo pasaulinio karo jis grįžo Lietuvon ir vadovavo naujai susitvėrusiai Baleto grupei, o vėliau buvo paskirtas baletmeisteriu Valstybės Operos ir Baleto Teatre Kaune.

Svetlana Beriozova, garsioji Royal Ballet Londone balerina, yra gimusi 1932 m. Kaune. Visuose baletų aprašymuose enciklopedijose ji vadinama lietuvių - britų šokėja. Jos tėvas N. Beriozovas - Beržaitis, taip pat gimęs Kaune 1906 m. Nepriklausomos Lietuvos laikais šoko Valstybiniame   Operos   ir  Baleto   Teatre.

Išvykęs į užsienį, jis labai sėkmingai dirbo kaip choreografas La Sca-la, Monte Carlo, Helsinkio, Zuericho ir Stuttgarto teatruose.
Australijos Baleto kompanijos pradžią reikia laikyti 1962 metus. Staiga mirus Eduard Borovansky, Boro-vansky Ballet kūrėjui ir vadovui, Australijos vyriausybės pastangomis ir rūpesčiu, šokėjai buvo įjungti į naujai suorganizuotą Australian Ballet. Per trumpą laiką naujoji kompanija, dėka meno direktorių ir vadovų — Peggy van Praagh ir Robert Helpmann, iškilo į pirmaujančią baleto grupę. Baleto kompanija įžymių meno kritikų buvo pripažinta turinti šokio discipliną, spindinti jaunatviškumu ir pasižyminti atidžių šokių paruošimu.

Kartu su Asutralijos baletu išaugo ir jaunas šokėjas Juozas Janušaitis (Joseph Janušaitis), atvykęs 2 metų amžiaus su tėvais pokarinėje emigracinėje bangoje į Australiją. Juozas anksti pradėjo rodyti gabumus muzikai ir pajautimą ritmui. Vos pradėjęs lankyti A. Babičevos baleto studiją Adelaidėje, gavo stambią E. Boro-vanskio  vardo  piniginę  stipendiją mokytis ir šokti Borovansky Ballete Kai netrukus įsisteigė Australian Ballet, Juozas Janušaitis buvo priimtas į corps de ballet.
Su Australijos baletu Juozas Janušaitis apkeliavo beveik visą pasaulį ir šoko:

1967    metais - Čilėj, Kolumbijoje, Peru, Argentinoje, Meksikoj, Jamai-coje, Trinidade ir Kanadoje (EXPO 67).
1968    metais — Singapūre, Hong Konge, Thailande, Japonijoje, Korėjoje ir Kombodijoje.
1970-71 metais —Junątinėse Amerikos Valstybėse: Los Angeles, New Yorke ir San Francisco.
1973 metais — Sovietų Sąjungoje: Maskvoje ir Odesoje. Rumunijoje, Lenkijoje ir Čekoslovakijoje.
1976 metais — Londone, New Yorke ir Washingtone.
1979    metais — Graikijoje, Israely-
je ir Turkijoje.
1980    metais — Kinijoje.
1981    metais — Meksikoje.

Laikui bėgant, Juozas Janušaitis tapo baleto solistu ir sukūrė daug įdomesnių ir vertingų rolių. Baleto lankytojai prisimena jį atmintinose rolėse: Rothbartas (Gulbių ežeras), Princas Greminas (Onegine), Don Kichotas (Don Kichote), Courlando Kunigaikštis (Žizel), Lysander (Sapne), Generolas (Graduation Bali) Kare-ninas (Anna Karenina). Jam labiausiai patinka ir tinka šokti romantiškus šokius ir roles. Scenoje jis yra tipingas australų baleto atstovas, pasižymįs jėga, gajumu ir išvaizda. Geriausiose savo rolėse, pvz., Rothbartas (Gulbių ežere), Greminas (Onegine) ir Kareninas (Anna Karenina), jis įdeda į vaidmenį didingumą, klasę, stilių, ko taip trūksta kitiems solistams tose pačiose rolėse. Būdamas aukšto ūgio, gražaus sudėjimo ir linijos, scenoje jis yra įtikinantis klasikinio baleto atstovas. Jam svarbu perduoti charakterį, asmenybę ir dramatiškas žmogaus vertybes — ne vien išpildyti techniškai premier danseur. O tam jis turi pakankamai muzikinio jausmo ir įgimto scenos įgudimo. Jam patinka šokti su šokėjais, kurie, jo žodžiais, "inspiruoja", sukelia norą šokti ir yra reiklūs sau ir kitiems.

Lietuvių vardas nėra svetimas Australijos balete. Kurį laiką jame šoko Ramoną Rataitė (Ramoną Ratas), dailininko V. Rato-Rataiskio ir buvusios Valstybinės Operos ir Baleto Teatro šokėjos Reginos Drazdauskaitės -Ratienės duktė.
Australijos Baleto Mokykloje, kuri paruošia šokėjus baleto kompanijai, labai sėkmingai mokytojauja Janina Drazdauskaitė - Čunovienė, buvusi Lietuvos Valstybinio Operos ir Baleto Teatro šokėja. Ji yra labai vertinama mokykloje kaip ypatingai gera pedagogė.

1982 metais Australijos baleto kompanijoje įvyko dideli nesusipratimai. Sekė ilgas streikas, privedęs prie 15 baleto šokėjų atsistatydinimo. Kartu su pagrindiniais artistais sceną paliko ir Juozas Janušaitis. Tik pamažu baleto kompanijos vadovybė susitaikė su šokėjais, ir nesklandumai tapo šiek tiek išlyginti. Po metų laiko atsistatydino Australijos Baleto administratorius. Grįžo keli šokėjai. Grįžo ir Juozas Janušaitis, bet kaip kviestinis svečias - šokėjas. Šiais metais po ilgos pertraukos jis pasirodė pirmą kartą scenoje kaip Kareninas balete "Anna Karenina" ir buvo kritikų labai gerai įvertintas, žiūrovų gi entuziastiškai sutiktas.
Juozas Janušaitis yra įdomus privačiame gyvenime — santūrus kalboje, labai simpatiškas, geras virėjas ir namų dekoratorius. Jis kiekvieną darbą atlieka su neįprastu kruopštumu. Nors ir nematęs tėvų žemės, puikiai kalba lietuviškai. Kartais gražiu balsu uždainuoja net retai girdėtas lietuvių liaudies dainas, išmoktas iš savo motinos vilkaviškietės.
Jurgis Zaikauskas


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai