Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1981 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
lantas Vytautas — Susitikimas su senu sėbru (ištrauka iš poemos) 243
Andriekus Leonardas — Eilėraščiai         363
Barėnas Kazimieras — Su dalge Kabelių kaime    162
Bradūnas Kazys — Užeigoje prie Vilniaus vieškelio (eil.)         140
Dovydėnas Liudas — Veidrodėlis         86
Kėkštas Juozas — Eilėraščiai         212
Orintaitė Petronėlė — Akmenukas         309
Rūta Alė — Pakeliui į tėviškę        229
Sadūnaitė Danguolė — Eilėraščiai         74
Šlaitas Vladas — Eilėraščiai        11
Švabaitė Julija — Eilėraščiai         292

STRAIPSNIAI
Ciplijauskaitė B. — Laiko ir erdvės švytuoklė Alejo Carpentier kūryboje        235
Ciplijauskaitė B. — 100 metų nuo Juan Ramon Jimėnez gimimo       393
Dail. Antanas Tamošaitis gyvenime, liaudies meno veikloje ir dailės kūryboje. Pokalbis su dailininku          76
Jonikas Petras, dr. — Lietuvių kalba administraciniame ir kultūriniame gyvenime senojoje Lietuvos valstybėje        394
Jonynas V.A. — Jurgio Blekaičio "Rudens ritmu" ...     20
Maceina Antanas — Maldos prasmė           1
Maceina Antanas — Maldos formos.       143
Maceina Antanas — Apžadų Madona (Meno problema Jono Girniaus dramoje "Stella Maris"        365
Maciūnas Vincas — Nepriklausomybės besiilgint ir jos siekiant         12

Meškauskas Juozas, dr. — Medicina senovės Lietuvoje ir vėlesniais laikais     95,   168
Natkevičius, Vincas — Petronėlės Orintaitės romanai        154
Natkevičius Vincas — Dr. Jono Griniaus literatūrinė kritika        380
Pasikalbėjimas su Amnesty International darbuotojais        314
Rannit Aleksis — M. K. Čiurlionis modernistinių srovių sūkuryje        214
Sacharov Andrei — Liberalioji Vakarų inteligentija, jos iliuzijos ir atsakomybė        107
Santvaras St. — Lietuvių operos sukaktis ir Ponchiellio "Lietuviai"        349
Skrupskelienė Alina — Studentų ateitininkų meno draugija Šatrija        301
Stanevičius Alfredas, dr. — Tautinės sąmonės ugdymas išeivijoje        273
Sužiedėlis Simas — Su dalgiu prieš patranką        201
Šaulys Rimvydas — Kovos už Lietuvos laisvę strategijos ir taikos klausimu        133
Trimakas Kęstutis — Žurnalo Ateities ideologinė apžvalga        280
Vaitiekūnas Vytautas — Politika dešimtmečių sąvartoje        31,   101
Vaižganto laiško dr. Jurgiui Šauliui faksimilė ...     16
Vardys Vytautas — Rezistencija Lietuvoje po antrojo pasaulinio karo          65
Volertas Vytautas — Virš laiko ir minios — Stasio Barzduko kelias        397
Žibutis T. — Apie fanatizmą ir internacionalizmą Vilniaus universitete          26

KNYGOS
Baranauskas Albinas : Vinco Mazurkevičiaus romanas — V. Kulbokas        197
Bradūnas Kazys: Užeigoje prie Vilniaus vieškelio (eil.) — Marija Saulaitytė-Stankuvienė        195
Dėmesys Lietuvos architektūros paminklams  (5 knygos) — Jurgis Gimbutas        421
Encyklopedija Katolicka (Lenkų katalikų enciklopedijos II ir III tomai) — Paulius Rabikauskas     61
Gliaudą Jurgis: Bausmė — V. Kulbokas        419
Greimas J. Algirdas: Apie dievus ir žmones — Dr. Jonas Balys          60
Grigaitytė Kotryna: Marių vėjui skambant — Aug. Raginis         59
Jankus Jurgis: Kol esu čia — Vytautas Dyvas        268
Kviklys Bronius: Lietuvos bažnyčios, I tomas: — Juozas Alaušius         56
Nagys Henrikas: Prisijaukinsiu sakalą — Pr. Visvydas        196
Pabaltijo klausimas ir Vakarai (Baltic statės: a domestic issue, an international problem by senator John W. Knight and Emils Delinš) — A. Lembergas          63
Remeikis Tomas, dr.: Opposition to Soviet Rule in Lithuania — Kęstutis S. Girnius        340
Tamošaitis   Antanas   and   Anastasia:   Lithuanian National Costume — B. Ciplijauskaitė        126
Venclova Tomas: Balsai (vertimai   iš pasaulinės poezijos) — Marija Stankus-Saulaitė       270
Wolkovich-Valkavičius   L.   William:   Lithuanian Pioneer of New England — Juozas Prunskis ...   199

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Sausis — Vasaris
Raimundas Lukas — Chicagos lietuvių ekumeninic ratelio 15 metų veikla — 42. K. T. — Religija ir sveikata 1980 — 44. A. Radžius — Nauji Jupiterio mėnuliai — 45. Vytautas Volertas — Mintys praeičiai, labai netolimai — 47. V. V.— Lietuvis Madride — 49. M. Šileikis — Eleonoros Marčiulionienės paroda — 50. Mūsų buityje — 51. Juozas Liepinis — Lenkų savilaidi-nės spaudos apžvalga (1978-1979) — 52. Vyt. Sirvydas — Lietuvos praeities archyvai — 54.
Kovas — Balandis
Rimvydas Gilvainis — Dr. V. Bieliausko įspūdžiai apie psichinių ligoninių priežiūrą Lietuvoje. Vertimas — 111. Vytautas Bieliauskas — Mačiau ten tik tai, kas man buvo leidžiama. Atsakymas — 113. Lietuvis valdininkas tėvynėje. Tomo Venclovos paskaitos santrauka — 114. L. Andriekus — Šių metų. Vasario 16-oji — 115. al — Jurašas Brodvėjuje: postskriptas — 117. Isolda I. Poželaitė-Davis — Australijos dailininkų pomirtinė meno paroda — 118. Mūsų buityje — 120. Popiežius Jonas Paulius II prabilo lietuviškai — 121. J. V. — Lenkijos jaunimo rūpesčiai — 122. Meila Kairiūkštytė — Balkus — Joseph Cornell apžvalginė paroda — 124.
Gegužis — Birželis
K. T. — Teilhard de Chardin — 179. Alfonsas Graus-lys — Popiežius Jonas Paulius II — 180. Antanas Gailiušis — Bandymai įsteigti Geležinį Fondą — 185. Paulius Jurkus — Ados Peldavičiūtės-Montvydienės pomirtinė dailės paroda New Yorke — 190. Meila Kairiukštytė-Balkus — Edvvard Hopper parodos apžvalga — 191. V. Sirvydas — Iš lenkų žurnalo'Kultūra" — 193.
Liepa — Rugpjūtis
Alfonsas Grauslys — Popiežius Jonas Paulius II — 248. Vacys Rociūnas — Premijų šventė Clevelande: pagerbtas lietuvis kūrėjas — 253. Juozas Prunskis — Žemininkų kūryba Poezijos dienose — 256. L. Andriekus — Politinė konferencija New Yorke — 258. Dana Vasiliauskienė — Posūkis iš kelio ar dar tvirtesnis poetinės visatos aprėžimas — 261. Liūtas Grinius — Atsiminimų fragmentai apie Feliciją Bortkevi-čienę — 264. Juozas Liepinis — Jugoslavai kritikuoja sovietinę filosofiją ir politinę terminologiją — 267. A.  L. — Amerikiečių kritikai apie Jurašo spektaklį —267.
Rugsėjis — Spalis
Kęstutis Trimakas, Juozas Baužys — Ateitininkų jubiliejinis kongresas — 319. Kęstutis Keblys — Poezijos vaidinimai ateitininkų kongrese — 323. T. Leonardas Andriekus, O.F.M. — Lietuviai pranciškonai 40 metų srovėje — 326. L.A. — Visuomenininkas, kuris neieško poilsio (A. Vakselis) — 331. Mūsų buityje — 332. Pokalbis su dail. Juozu Bagdonu jo 70 metų amžiaus sukakties proga — 335. N. Venta — Prie užrakinto Marijos Pečkauskaitės kapo — 339.
Lapkritis — Gruodis
V- M. Cukuras — Gailestingumas — Dievo epifanija — šio meto žmogui (antroji Jono Pauliaus II enciklika) — 401. L. A. — Šv. Pranciškaus Asyžiečio jubiliejus — 403. Balys Raugas — Philadelphijos ir kitų radijo programų sukaktys — 404. L. A. — Rudens sezono dailės parodos Kultūros židinyje New Yorke — 406. Balys Raugas — Elenos Blandytės rečitalis Kenne-bunkporte — 407. Mūsų buityje — 408. K. T. — Rašytojo padėtis dabartinėje Lietuvoje — 412. Tomas Venclova — Dvi poetinio vertimo mokyklos — 410. Juozas Prunskis — Vytautas Bacevičius savo laiškuose —    413. L. Andriekus — Lietuvius pamilusi solistė (Maralin Niska) — 417.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai