Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis JAV Senato uženio reikalų komiteto rekomenduojamas Nobelio Taikos premijai. Senatorius Jes-se Helmš ir 17 kitų senatorių pasiuntė tuo reikalu Norvegijos parlamento Nobelio Taikos premijos pirmininkui argumentuotą laišką.

Amerikos Darbo Federacija (14 milijonų narių) kovo 30 kreipėsi į JAV prezidentą, reikalaudama (urging) pripažinti Lietuvos nepriklausomybe ir pasikeisti ambasadoriais. Taip pat ir JAV Senatas bei Atstovų Rūmai panašią rezoliuciją yra įteikę prezidentui.

—    Senatorius Alfonse D'Amato (New Yorko valstija), nuoširdus lietuvių bičiulis, balandžio 4 d. su Lietuvos viza per Lenkiją išvyko į Lietuvą, bet prie sienos buvo sulaikytas ir, Maskvos įsakymu, neįsileistas. Sis jo žygis garsino Lietuvą pasaulyje.

—    Dešimtoji LB Kultūros tarybos premijų šventė įvyko balandžio 21 -22 S t. Petersburge, Floridoje. Šventę globojo LB apylinkė. Programai vadovavo Dalila Mackialienė. Programą atliko ji, Nijolė Martinaitytė ir Petro Armono vaodvaujamas choras. Įteiktos šios premijos: dailės — Kęstučiui Zapkui, muzikos —- Petrui Armonui, teatro — Arūnui Ciuber-kiui, žurnalistikos — Jurgiui Ja-nušaičiui, radijo — "Bendruomenės balsui" Filadelfijoje. Labai pasigesta premijos už literatūrą. Premijų mecenatas — Lietuvių Fondas.

—    Telšių vyskupas Antanas Vaičius, pakviestas lietuvių pranciškonų, balandžio 21 d. atvyko į Ameriką. Čia jis išbuvo dvi savaites, aplankydamas Vašingtoną, Čikagą, Los Angeles, Kennebunkportą. Su vyskupu kartu atvyko du pranciškonai kunigai — Tėv. Liudas Jurevičius ir Tėv. Astijus Kungys. Trečiasis pranciškonas, Tėv. Edmundas Atkočiūnas, į Brooklyno vienuolyną atkeliavo per Kanadą. Šį pavasarį dar atvyksta į Brooklyno vienuolyną du pranciškonai: Tėv. Benediktas Jurčys iš Romos ir Tėv. Robertas Brūzga iš Vilkaviškio. Jie čia susipažinę su lietuvių pranciškonų veikla JAV, vieni grįš į Lietuvą, kiti vyks studijoms į Romą. Persekiojimų laikais Lietuvoje pranciškonus globojo vysk. Antanas Vaičius. Jų tenai išaugo gana gausus būrelis.

Vysk. Pauliaus Baltakio iniciatyva, balandžio 22 d. suorganizuotos iškilmingos pamaldos už Lietuvą Šv. Patriko katedroje Niujorke. Kon-celebruotoms mišioms vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Pamokslą sakė naujasis Brooklyno vyskupas Thomas Daly. Žmonių buvo pilna katedra, kurioje telpa 2500 žmonių. Tą pačią dieną kiek anksčiau Niujorko mieste vyko demonstracijos, reikalaujančios Lietuvai nepriklausomybės pripažinimo.

Čikagos Lietuvių operos spektakliai buvo balandžio 28 ir gegužės 5 d. Atlikta dviejų veiksmų Donizetti opera Meilės eleksyras. Šiame pastatyme dalyvavo žymūs solistai iš Vilniaus — tenoras Virgilijus Noreika ir baritonas Arvydas Markauskas. Taip pat ir keturi choristai. Dirigavo Alvydas Vasaitis. Išsamesnis aprašymas bus ateinančiame Aidų numeryje.

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos ketvirtasis politinis seminaras įvyko gegužės 4 — 6 d. Vašingtone. Suvažiavo apie 200 dalyvių. Programoje; žymių JAV valdžios žmonių kalbos, lankymasis Valstybės Departamente, Lietuvos atstovybėje ir 1.1. Paskutinę dieną ten įvyko pamaldos, kurias laikė ir pamokslą sakė pranciškonas iš Lietuvos Tėv. Edmundas Atkočiūnas, ir pianisto Justo Dvariono koncertas.

Vysk. Vincentas Brizgys šį pavasarį paminėjo savo vyskupavimo 50 metų jubiliejų. 1940 m. gegužės 19 d. jis buvo konsekruotas tituliniu Bo-sanos vyskupu ir Kauno arkivyskupo pagalbininku. Patekęs į tremtį, uoliai reiškėsi pastoracijoje tarp pabėgėlių Vokietijoje ir paskui, gyvendamas Amerikoje, — tarp lietuvių, išsklaidytų visame pasaulyje. Savo pastoracinę veiklą jubiliatas praturtino ir religiniais raštais. Iškilmingas jubiliejaus paminėjimas, kard. Bernardin iniciatyva, buvo lietuvių Nekalto prasidėjimo bažnyčioje Čikagoje birželio 10 d.

—    Poezijos dienos įvyko gegužės 25 - 26 d. Jaunimo centre Čikagoje. Jas rengė ir globojo Jaunimo centro moterų klubas. Programą tvarkė Algirdas Titus Antanaitis. Skelbta, kad penktadienio (geg. 25) programą atlieka Antras Kaimas (Meilės laiškai ir dienoraščiai), šeštadienį (geg. 26 d.) — Vitalija Bogutaitė ir Julius Keleras. Taip pat paminėta Lietuvoje mirusi poetė Janina Degutytė. Ateinančiam Aidų numeriui tikimės sulaukti daugiau informacijų.

—    Dr. Juozui Girniui gegužės 25 d. suėjo 75 metai amžiaus. Jubiliato pagerbimas Bostone įvyko birželio 3 d. Susirinko apie 100 žmonių. Paskaitą apie dr. Girnių kaip filosofą, mokslinių knygų bei straipsnių autorių ir Lietuvių Enciklopedijos bei Aidų redaktorių skaitė prof. Kęstutis Ignas Skrupskelis. Susilaukta daugybės sveikinimų žodžiu ir raštu, tarp kurių buvo Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus su vyskupais ir Lietuvos prezidento Vytauto Landsbergio sveikinimai. Apie jubiliatą plačiau bus ateinančiame Aidų numeryje.

—    Kultūros židinys Niujorke, veikiąs nuo 1970 m., yra patekęs į didelius finansinius sunkumus. Priežastis: kylančios administravimo išlaidos, nariais retėjanti šios apylinkės lietuvių bendruomenė (mirtys, išsikėlimai į Floridą), visuomenėje mažėjąs dėmesys kultūrinei veiklai ir savo lietuvybės centrams. Kultūros židinio statyba rūpinosi lietuviai pranciškonai, bet per paskutinį dešimtmetį jo administravimą tvarko specialus komitetas. Jis ir stengiasi gelbėti šį lietuvybės centrą. Apylinkės lietuvių visuomenė laikosi pasyviai. Tai sunkiai suprantama, nes ypač dabar, bendraujant su Lietuva, tokios patalpos susirinkimams ir renginiams būtinai reikalingos.

M i r t y s : Vaclovas Verikaitis, solistas, chorų vadovas, — Lietuvoje pernai gruodžio 28 d.; Povilas Dargis, visuomenininkas, (g. 1905) — Pitts-burghe sausio 12 d.; Tėv. Tomas Žiūraitis, O.P., vienuolis domininkonas, pamokslininkas, visuomenininkas, (g. 1915) — Vašingtone balandžio 15 d.; Vytautas Alantas, rašytojas, redaktorius (g. 1902) — Garden City, Mich., balandžio 23 d.; Antanas Gustaitis, rašytojas, redaktorius, teatro direktorius (g. 1902) — Bostone gegužės 19 d.; Gražina Tulauskaitė, poetė — Putname balandžio 19 d.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai