Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NAUJI ISTORINIAI VEIKALAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Prel. Paulius Jatulis   
Nežiūrint, kad daugelis išeivių, Lietuvos praeities mylėtojų, jau paliko šį pasaulį, Lietuvių Katalikų Mokslų Akademija Romoje vargais negalais 1989 m. išleido šiuos svarbius P. Jatulio redaguotus veikalus:
1. Codex Mednicensis seu Samogi-tiae dioecesis II tomas, apimąs 1609 - 1926 m., XXVIII + 777 psl. — Tai Žemaičių vyskupijos kodeksas — dokumentų rinkinys, pradedant nuo vysk. Mikalojaus Paco. Vyskupui Merkeliui Giedraičiui mirus, vysk. M. Pacas, pamokslus sakęs lietuviškai ir visą laiką besirūpinęs lietuvių reikalais, išvyko į Paduvą, Italijon, kur šiltais vandenimis bandė atstatyti pašlijusią sveikatą, ten gyveno 1614 - 1624, mirė ir palaidotas kamaldulių Rua kalno vienuolyno bažnyčioje, 20 km atstu nuo Paduvos. Yra eilė jo raštų ir testamentas. Toliau seka dokumentai, surinkti iš įvairių archyvų, žinios apie Žemaičių vyskupus, parapijas ir tikinčiuosius iki 1926 m., kai buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija ir Žemaičių vyskupija padalinta. Kartu yra ir likusieji žinomo Babi-novskio kodekso dokumentai apie parapijų ir altarijų steigimus. Jie rašyti lotynų, lenkų ir kirilicos kalbomis (ši perrašyta mūsų raidėmis). Pastebėtina, kad knygos gale yra 38 Žemaičių vyskupų nuotraukos. Visi jų paveikslai anksčiau kabojo Kauno kunigų seminarijos II-oje salėje, bet 1940 m. bolševikai daugelį tų paveikslų sunaikino; iš likusių padarytos nuotraukos, gautos iš Kauno, matomos šioje knygoje.

Prieš tai (1984) išspausdintas Co-dex Mednicensis I tomas (XXXIV + 709 psl.), kuris apima dokumentus nuo Konstancos visuotinio bažnytinio susirinkimo, į kurį Vytautas ir Jogaila buvo atsiuntę 60 pakrikštytų žemaičių, ir pilnaties posėdyje buvo perskaitytas Žemaičių skundas, kaltinąs kryžiuočius. Lietuvos - Lenkijos valdovų prašomas, visuotinis susirinkimas įgaliojo Vilniaus ir Lvovo vyskupus vykti į Žemaitiją, ten įsteigti vyskupiją, paskirti vyskupą ir sutvarkyti bažnytinius reikalus. Veikale randamas minėtas Žemaičių skundas, įgaliojimas abiem vyskupams; šių pranešimai apie jiems pavestą darbą — žmonių krikštijimą. Seka Vytauto dovanojimų raštai vyskupijai, parapijų steigimai, žinios apie vyskupus, iki vyskupo Merkelio Giedraičio, Žemaičių apaštalo, mirties (dokumentai 1416 -1609). Knygoje yraįglausti dokumentai iš Babinovskio kodekso apie parapijų ir altarijų steigimus. Gale knygos yra trijų vyskupų nuotraukos ir 5 žemėlapiai.

2. Prof. Zenono Ivinskio Rinktinių raštų III tomas: Lietuvių kovos su vokiečių riteriais XIII - XV amž., XV 4- 586 psl.—Tai lietuvių karžygišku-mo laikotarpis. Spausdinami įvairiuose žurnaluose bei laikraščiuose buvę įdomūs veliono profesoriaus straipsniai, pridedant dar niekur nepasi-rodžiusią ilgą jo paskaitą apie lietuvių santykius su vokiečiais iki pat šio paskutinio karo pabaigos.

Anksčiau pasirodę Zenono Ivinskio rinktinių Raštų tomai: I tomas (Lietuvos istorija iki Vytauto D. mirties) jau išparduotas; II tomas (Istorinius šaltinius tyrinėjant, Lietuvos kraštas ir kaimynai, senasis lietuvių tikėjimas ir kultūra), XVI + 723 psl.; IV tomas (Krikščionybė Lietuvoje) XVI + 750 psl. pasirodė Lietuvos krikšto jubiliejaus metais (1987).

Be kita ko, galiu priminti, jog kard. Slipyj prašomas, esu paruošęs spaudai 12 tomų Monumentą Ucrainae Historica (išsp. 1964 - 1973). Tuose tomuose yra daug medžiagos ir apie Lietuvą bei lietuvius; Rytų apeigų unitų metropolitas dažnai gyveno Vilniuje ir jų žmonės turėjo ryšių su lietuviais. Dokumentai rašyti 6 kalbomis; daviau kiekvieno rašto santrauką ir paaiškinimus lotynų kalba.

Kadangi lietuviškų istorinių veikalų spausdinimas reikalavo nemaža lėšų, IV-ajam Ivinskio tomui padėjo mecenatas, o aš, ypač Australijos lietuvių sušelptas, galėjau duoti aukų: už Z. Ivinskio II ir IV tomus daviau po 2 milijonus lirų (apie 1,500 USA dol.), dabar duodu už Ivinskio II tomą ir Codex Medn. II tomą taip pat po 2 mil. lirų. Tuo tarpu, kai Co-dex Medn. I tomą Tėvas Liuima Akademijai užsakė spausdinti 500 egz., aš užsakiau atskirai dar 100 egz. ir spaustuvei sumokėjau pusantro milijono lirų. Kiekvieno tomo paėmiau po 100 egz., kuriuos siunčiau archyvams ir bibliotekoms, kuriose dirbau, kai kuriems vyskupams ir geradariams bei draugams; tuo nekliudau Tėv. Liuimai, kuris siunčia knygas Akademijos nariams ir bibliotekoms. Knygų kaina 30 - 40 dol.

Kitiems Zenono Ivinskio Raštams (bent 3 t.) leisti labai yra laukiami mecenatai ir kiti aukotojai. Be to, dar reikalinga daug lėšų ir knygų
išsiuntimui, kuris yra labai pabrangęs. Džiugu, kad dabar yra atsidaręs kelias į Lietuvą. Prašome rašyti:
Msgr. Paulius Jatulis Via Casalmonferrato 20 00182 Roma, Italia
Prel. Paulius Jatulis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai