Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1990 METŲ AIDŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA

Atkočiūnas Edmundas, O.F.M., — Efata, Tėvynės kviečiami, Agonija, Praeitis (eilėraščiai)        200
Bradūnas Kazys — Prisikėlimo aštuonytis:
1. Vakaras prie Vilniaus, 2. Prisikėlimas,
3. Atpažinsim, 4. Perkėlimas, 5. Veski namo,
6. Genties balsu, 7. Pakylėjimas, 8. Seserys (eilėraščiai)        118
Degutytė Janina — Ant žemės delno, Žemė ir
žmonės, Gulbėms, Siaurės vasaros, Lietuvai,
Rūpintojėliai, Linksmai, Judas, Rugpjūtis, Orfėjas, Vilnius (eilėraščiai)        254
Jurkus Paulius — Mūsų klasės vyturėlis       202
Keleras Julius — Kaimo tyloj, Senas kraštovaizdis,
Tremtiniai, Smuklės moterys, Pokaris II, Ars
poetica, Būsimoji, Atsisveikinimo laiškas, Nebuvę prašytojais (eilėraščiai)     124
Radžius Aleksandras — Žvaigždininko užrašai (eilėraščiai)     180
Alė Rūta — Aušta aušrelė       286
Visvydas Pranas — Grenadoje, Artuma, Mąstanti
širdis, Muziejuje, Šokis, Dantonas, Sugrįžimas, Šviesos proskyna (eilėraščiai)            7
Zalatorius Albertas — Žodis pradedant Bernardo Brazdžionio poezijos vakarą       19

STRAIPSNIAI

Bačkaitis Stasys — Šeštojo Mokslo ir Kūrybos simpoziumo uždangai nusileidus         1
Bačkaitis Stasys — Europos Bendruomenės Rytų Europos demokratizacijos sūkuryje        269
Bagdanavičius Vytautas — Europos religija prieš čia atsikeliant indoeuropiečiams        140,   305
Budreckis Algirdas — Kardinolas Nevvmanas ir Oksfordo sąjfidis     279
Budrys Milda, M.D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XX šimtmetyje       46
Girniuvienė Mirga, dr. — Dorovės pagrindai  .....   21
Kašubienė Aleksandra — Dailininkės pasisakymas ... 104
Kezys Algimantas — Viktoras Petravičius ir jo kūryba          29
Kezys Algimantas — "Dailė 90" — subjektyvus dailininkų žvilgsnis į savo tikėjimą     209
Kučiūnas A. — Savo skambančia daina        121
Maceina Antanas — Kalba ir žmogus, Kalba ir daiktas      8,     89
Mikelinskas Jonas — Festina lente, arba iliuzijų nelaisvėje       175
Mikutavičius Ričardas, kun. — Nežemiškas ir žemiškas (Pal. Jurgis Matulaitis)        198,   189
Natkevičius Vincas — Lietuvos romanas Iaisvinasi iš socialistinio realizmo       182
Nemickas Bronius — Vokiškoji reprivatizacija Pabaltijyje         55
Rubšys Antanas — Rūtos knyga     274
Rukša Antanas —- Humanistinė kultūra nepriklausomoje Lietuvoje       129
Skrupskelis K. — Tautinės kultūros rūpesčiuose (dr. Juozo Girnius 75 m. amžiaus sukakčiai) .... 169
Šidlauskas Aleksandras — Per kultūrą į žmogų (kultūros kongresas, dainų šventė)     217
Šidlauskas Aleksandras — Tautinės kultūros samprata     249
Šliažas Rimvydas — Rytų Vokietijos ekonominė krizė     224
Šoliūnas Jonas — Apie Kazio Sajos ir Sizifo akmenis 13
Trimakas Kęstutis — Jėzus Kristus, naujai atskleistas Marijos Valtortos "Žmogaus - Dievo poemoje"     257
Tupčiauskas Algirdas, dr. — Kenčianti Lietuva ... 85
Zunde Pranas — Kazys Bizauskas: Brandos metai   290


KNYGOS

P. Daugintis, S.J. — Dr. Juozo Girniaus knyga "Žmogus be Dievo"     166
Jurgis Gimbutas — Vilniaus pilys istorijos miglose ir šiandien     327
 
Juozas Prunskis — Edvardo Turausko atsiminimų ir dokumentų knyga       328
Alė Rūta — Lietuvių karių veteranų sąjungos "Ramovės" veikla       83
Viktorija Skrupskelytė — Jono Aisčio raštų pirmas tomas     159
Marija Stankus - Saulaitė — Benelio "Apsiautalas" pagal Balį Sruogą     243
Aleksandras Šidlauskas — Tėvynei, Dievui, Žmogui (Bern. Brazdžionio "Po aukštaisiais skliautais") .       76
Aleksandras Šidlauskas — Poezijos savastis
(Alfonso Nykos-Niliūno poezijos rinktinė "Būties erozija"        232
Pr. Visvydas — Bronio Railos "Kryžkelės"        81
J. Žemkalnis — Milošas apie Lietuvą ir Lenkiją ("Conversations vvith Czeslavv Milosz")       79
J. Žemkalnis — Novelių rinkinys apie lietuvių išeivius Amerikoje (Carolyn Thorman:
"Fifty Years of Eternal Vigilence")       83
Česlovas Grincevičius — Romualdo Pažerskio "Atlaidai Lietuvoje"     240
Prel. Paulius Jatulis — Nauji istoriniai veikalai     168
J. L. — Čekisto žvilgsnis į pokario Lietuvą     245
Kęstutis Keblys — Ir kriminalas, ir literatūra
{Kazio Almeno "Lietingos dienos Palangoje" ... 235
I. Korsakaitė — Lietuvių išeivijos dialės apybraižos prospektas       247
J. Liepinis — Gorbačiovas, Rusija, totalitarizmas Vakarų Europos spaudoje        245
Edita Nazaraitė — S. Lipskio "Kai saulė kvietė" ... 242
Kun. Vytautas Pikturna — Lado Tulabos religinė knyga           328

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Nr. 1
Juozas Žygas — Šeštasis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas
—    62. Dalia Kučėnienė — Atgimimo šviesa—67. Kęstutis Trimakas — 1989 metų Lapkričio Sinoikija Lietuvoje
—    88. A. Kučiūnas — Balsingo tenoro takais (atsiminimų žiupsnis Stasio Baro 70-mečiui) — 70. Aušra Jurašienė
—    Jackui Sondai atminti — 73.

Nr. 2

M. J. Adomaitis — Pirmieji metai su sovietais — 145. J. Liepinis — Lietuva Vidurio Europos kontekste — 147. Dalia Marija Stančienė — Katalikybė ir lietuvių tautinė savimonė — 149. Gediminas Kirkilas — Komunistinės ideologijos ir religijos santykis Lietuvoje — 150. Juozas Žygas — Jubiliejinis Dainavos ansamblio koncertas — 151. Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas — 153. J. L. — Naujas lietuviškas filmas Niujorke — 154. Ignas Medžiukas — Istoriką Vincą Liulevičių prisimenant — 155.

Nr. 3

Juozas Žygas — "Meilės eliksyras", pasigėrėtinas operos pastatymas — 331. Aleksandras Krasnovas — Vakar ir rytoj — 233. Anatolijus Kairys — Pranas Naujokaitis, rašytojas ir literatūros kritikas — 234.

Nr. 4

Algirdas Tupčiauskas — Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje — 313. Povilas Varanauskas — Lietuvos tremtinių sąjunga — 316. Henrikas Nagys — Vytauto Igno dailės kūrinių paroda — 317. Juozas Kriaučiūnas — Mindaugo pilis Putname — 318. A. G. — Ptolomėjaus Lietuvos žemėlapis — 320. Mūsų buityje ir tėvynėje — 74, 157, 237, 321.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai