Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Muz. Br. Jonušo 1000 dol. stipendija teko studentei Ramonai Steponavičiūtei. Stipendiją iš savo uždarbio jau septintą kartą teikia Emilija Jonušienė velioniui vyrui atminti.

—    Lietuvos Vyčių sąjungos seime rugpjūčio 22 - 26 d. perinkta ta pati centro valdyba, kuriai vadovauja Loreta Stukienė.

—    Lietuvių fotografų nuotraukų paroda Lietuvių foto archyvo rūpesčiu surengta Jaunimo centre Chicagoje spalio 26 - 27 ir lapkričio 2 - 4 d. Iškabinta 140 nuotraukų.
 
—    Lietuvių išeivių vyskupas Paulius Baltakis nuo pat paskyrimo vyskupu aktyviai įsijungė į mūsų religinę ir tautinę veiklą. Lapkričio 3-4 d. dalyvavo LB tarybos posėdžiuose Hartforde, lapkričio 12-15 d. — Katalikų vyskupų suvažiavime Washingtone, kur jis įteikė raštą dėl Lietuvos persekiojamos Bažnyčios; paskui visą savaitę buvo Chicagoje, tardamasis su kunigais, vienuoliais ir pasauliečiais apie aktualias šio meto išeivijos problemas, kaip jaunimo ir jaunų šeimų religinis auklėjimas, religinės radijo programos, pašaukimai, pasiruošimas Lietuvos krikšto jubiliejui. Sudaryti atitinkami talkos būreliai ir išrinkti vadovai. Būdamas Chicagoje, vyskupas aplankė organizacinius centrus. Lapkričio 23 į vysk. Pauliaus Baltakio pasitarimus su dvasininkais ir pasauliečiais Jaunimo centre apsilankė ir Chicagos kardinolas Joseph Bernardin, kur jis išklausė pranešimų apie lietuvių pastoracinę padėtį anglų kalba ir pats tarė nuoširdų žodį. Paskui su vyskupais Brizgiu ir Baltakiu atliko specialias pamaldas. Kardinolo palankumas lietuviams ypač išryškėjo, kai jis lietuvių pastoracijai koordinuoti Chicagos arkivyskupijoje paskyrė kun. Jurgį Šarauską. Pasitarimai lietuvių pastoraciniais reikalais buvo tęsiami ir lapkričio 24 d. — Lietuvių Katalikų federacijos metiniame suvažiavime. Gruodžio 12-21 vysk. Baltakis lankėsi Romoje, kur buvo priimtas Šv. Tėvo, Vatikano valstybės sekretoriaus ir kitų aukštų pareigūnų.

—    Devintoji Baltų studijų konferencija įvyko birželio 14 - 16 d. Montrealio universitete. Konferencijos pagrindinė tema buvo "Prancūzų kultūros įtaka Pabaltijo valstybėms". Paskaitas skaitė ir diskusijose dalyvavo daugiau kaip 180 įvairių sričių specialistų iš Kanados, JAV, Australijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Vakarų Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Izraelio ir Lenkijos. Trijų dienų būvyje klausytojų susidarė apie 500. Konferencijos rengimo komitetui vadovavo dr. Milda Danytė. Lietuvių prelegentų buvo 35 asmenys — įvairių mokslinių šakų specialistai. Prof. Algirdas Greimas prancūzų kalba skaitė vieną pagrindinių paskaitų bendrojoje sesijoje. Ateinantis Baltų studijų draugijos suvažiavimas bus 1986 m. Wisconsin universitete Madisone.

—    Lietuviškųjų studijų savaitė liepos 29 - rugpjūčio 5 vyko Augsburge, Vokietijoje. Dalyvavo 100 asmenų. Paskaitas skaitė: Kun. P. Rabikauskas — "Šv. Kazimieras kadaise ir dabar"; dr. P. Rėklaitis — apie šv. Kazimiero ikonografiją; dr. K. J. Čeginskas — "Egzodas — 40 metų; V. Natkevičius — "Ar tikrai ten didelių talentų knibždėte knibžda?" (romanų apžvalga okupuotoje Lietuvoje); dr. A. Gerutis — "Lietuvos kaimynas Latgala"; dr. V. Vasyliūnas — "Gamtos mokslai ir religija" ir t.t. Taip pat buvo op. sol. Lilijos Šukytės dainų ir operų arijų koncertas ir dr. V. Vasyliūno vargonų koncertas.

—    Prof. dr. Bronius Vaškelis pakviestas vadovauti Lituanistikos katedrai Illinois universitete. Nuo 1963 metų jis dirbo Lafayette universitete Pennsylvanįjoje ir reiškėsi literatūriniais straipsniais lietuvių bei amerikiečių spaudoje. Lituanistikos katedra mokslo metus pradėjo rugsėjo mėnesį.

—    Lietuvių rašytojų draugijos 2000 dol. premija poetui Leonui Lėtui įteikta Jaunimo centre Chicagoje spalio 28 d. Taip pat ir Jurgiui Gliaudai, laimėjusiam Aloyzo Barono novelės konkursą — 500 dol. Po premijos įteikimo literatūrinėje programoje dalyvavo Leonas Lėtas, Kazys Bradūnas, Julija Švabaitė-Gylienė ir Alfonsas Tyruolis.

—    Lituanistikos instituto nariai korespondenciniu būdu išrinko trejiems metams instituto prezidiumą: prof. dr. B. Vaškelis, pirm.; dr. Janina Rėklaitienė, vicepirm.; dr. Jurgis Gimbutas, sekr.; dr. Romas Misiūnas, ižd.; dr. Algis Norvilas, narys. Lituanistikos institutą sudaro 140 lietuvių mokslininkų.

—    Kun. Kazimierui Pugevičiui paskirta visuomenininko 500 dol. premija, kurios mecenatas yra kun. dr. Juozas Prunskis. Kun. Pugevičius vadovauja Religinei šalpai ir informacijos centrui New Yorke.

—    JAV LB X-tos tarybos sesija buvo Hartforde lapkričio 3 - 4 d. Apžvelgta LB krašto valdybos ir jos komisijų veikla, numatytos tolimesnės veiklos galimybės. Vadovavo tarybos pirm. dr. Kazys Ambrozaitis.

—    Akademinio Sambūrio Vinco Krėvės 1,000 dol. premija už 1983 -1984 m. išleistą literatūrinę knygą lapkričio 6 d. paskirta Kaziui Bradūnui už poezijos rinkinį "Prierašai". Mecenatas — Kanados lietuvių fondas.

—    Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas ir dešimtas kongresas sušauktas Chicagoje spalio 26 -28 d. Suvažiavimas rengiamas kasmet, kongresas — kas penki metai. Kongrese dalyvavo 276 asmenys. Pagrindinės paskaitos: Juozo Laučkos — "Žvilgsnis į Alto kilmę, prasmę ir ateitį", dr. Kazio Bobelio — "Tarptautinė politinė raida ir Lietuvos bylos vystymasis" ir Algirdo Šilo — "Jaunesnioji karta Lietuvos laisvinimo darbe". Alto pirmininku išrinktas Teodoras Blinstrubas.

—    Vliko ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybų atstovai lapkričio 17 d. Washingtone tarėsi, kaip derinti politinę veiklą.

—    JAV LB Kultūros taryba lapkričio 24 d. sušaukė lietuvių kultūrinėms institucijoms vadovaujančių asmenų pasitarimą — konferenciją. Atvyko 48 veikėjai. Gvildentos temos: Kūrybinio darbo skatinimas ir rėmimas — Bronius Vaškelis; Kūrybinių vertybių platinimas — Bronius Juodelis; Kūrybos darbo apsauga — archyvai — Robertas Vitas; Kultūrinių Lietuvos vertybių naudojimas — dr. Augustinas Idzelis — Vliko metinis seimas įvyko Chicagoje gruodžio 1 - 2 d. Paskaitininkai: prof. J. Mackevičius, dr. D. Krivickas, inž. L. Grinius. Seime paskelbta, kad Šv. Tėvas suteikė šv. Grigaliaus komendanto ordiną Vliko pirmininkui dr. Kaziui Bobeliui.

—    Baliui Gaidžiūnui, poetui ir visuomenininkui, paskirta Ohio Lietuvių gydytojų draugijos 1000 dol. metinė premija.

—    Vysk. Liudas Povilonis, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos administratorius, popiežiaus pakeltas arkivyskupu.

—    Kun. Juozas Preikšas, Vilkaviškio klebonas ir dekanas, pakeltas vyskupu ir paskirtas arkivysk. Liudo Povilonio pagalbininku. Jo konsekracija buvo Kauno bazilikoje gruodžio 2 d.

—    Šv. Tėvas už nuopelnus Bažnyčiai Bronių Kviklį apdovanojo ordinu "Pro Ecclesia et Pontifice". Tokį ordiną kiek anksčiau gavo skautų veikėjas Petras Jurgėla.

—    Juozas B. Laučka už nuopelnus katalikiškoj veikloj Šv. Tėvo pakeltas į Šv. Silvestro  ordino  riterius.

—    Valstybinis Fondas Washingtone 5,000 dol. premiją paskyrė skulptorei Meilai Kairiūkštytei - Balkuvienei už jos vieną kūrinį.

—    Lietuvių rašytojų draugijos skiriamą Aloyzo Barono vardo novelės premiją laimėjo Jurgis Gliaudą už novelę "Labirinte". Premijos (500 dol.) mecenatas — dr. Z. Brinkis. Vertinimo komisija: dr. Mirga Pakalniškytė - Girniuvienė, Antanas Gustaitis, Stasys Santvaras.

—    Dr. Stasio Goštauto, Amerikos literatūrinių vertimų draugijos vykdomojo sekretoriaus , pastangomis, lapkričio 1 - 3 d. Bostono universitete įvyko septintasis šios draugijos suvažiavimas. Dalyvavo rašytojai, vertėjai, leidyklų atstovai ir literatūriniais vertimais suinteresuoti asmenys iš įvairių JAV mokslo centrų.

Jubiliatai. — 70 metų: Leonardas Andriekus, kunigas, pranciškonas, Aidų redaktorius, — liepos 15 d.; Alfonsas Bernatonis, kunigas, kapucinas, visuomenininkas, lietuvių sielovados direktorius Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijos kuratorijos valdybos pirmininkas, — rugsėjo 16; Leonardas Žitkevičius, poetas, redaktorius — rugsėjo 6 d.; 75 metų: Dr. Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis poetas, literatūros mokslininkas, vertėjas, — rugsėjo 10 d.; T. Justinas Vaškys, O.F.M., lietuvių pranciškonų organizatorius JAV, vienuolynų steigėjas, veikimo  gairių  nustatytojas, visuomenininkas — spalio 20 d.; 80 metų: Kazys Alminas, kalbininkas lituanistas, universitetų profesorius — balandžio 15 d.; Stasys Gailevičius, kompozitorius, chorų organizatorius, dirigentas, — lapkričio 28 d.

—    Povilas Kilius Lietuvių Fondo tarybos posėdy Chicagoje lapkričio 30 d. išrinktas LF tarybos pirmininku.

— Tremtinių dailininkų paroda, apimanti Freiburgo meno mokyklos penkmetį, įvyko Illinois universiteto galerijoje gegužės 18 - birželio 8 d. Parodos rengėja — V. Kašubaitė-Matraga. Ji parašė ir studiją apie tą mokyklą. Kitos parodos: Alfonso Dar-gio — Rochesteryje gegužės 20 d.; Antano Tamošaičio Ex Libris paroda — Detroito universiteto bibliotekoje rugsėjo 8 - 22 d.; Juozo Pautieniaus pomirtinė tapybos paroda — Jaunimo centre Chicagoje rugsėjo 14 - 23 d.; Giedrės Žumbakienės — Kultūros Židinyje New Yorke rugsėjo 22 23 d.; Elenos Urbaitytės skulptūros paroda — Phoenix galerijoj New Yorke spalio 23 - lapkričio 10 d.; M. Dobužinskio senosios Lietuvos piešinių paroda — Čiurlionio galerijoj, Jaunimo centre lapkričio 23 - gruodžio 1.

Koncertai. — Arnoldas Voketaitis — VIIL31, IX.2 su Clevelando simfoniniu orkestru Clevelande; Aldona Stempužienė — IX.23 Jaunimo centre Chicagoje; Dalia Kučėnienė — Buenos Aires, Montevideo, Miami rugsėjo mėn.; Marytė Bizinkauskaitė ir Algirdas Brazis — VI. 17 Šv. Kazimiero par. salėje, Los Angeles ir X.7 "Margučio" koncerte, Jaunimo centre Chicagoje; Gina Čapkauskienė — XI. 18 Kultūros Židiny New Yorke, XL25 Toronte.

Mirusieji. — Andrius Cieminis, visuomenininkas, — V.29 Rochesteryje; Stepas Zobarskas, rašytojas, Manyland Books leidyklos steigėjas, lietuvių ir anglų kalbom knygų leidėjas, — VI.9 New Yorke; Petras Montvila, senosios lietuvių kartos veikėjas t— VL13 Putname; Marija Mykolaitytė - Slavėnienė, rašytoja,— VI.14 Sydnėjuje, Australijoje; Vincas Ambraziejus, pedagogas, gimnazijų direktorius — VI.15 Newarke, N.J.; Felicija Rogalskytė, Marijos N. Pr. kongregacijos narė, pedagogė, — VII.9 Putname; Juozas Augustinavičius, lietuvių įstaigų statytojas (kontraktorius) — VILU; Alice Stephens, muzikė, chorų vadovė, dirigentė — VIII.2 Chicagoje; Pranas Naujokaitis, rašytojas, literatūros istorikas, kritikas — VIII.12 Ri-ver Edge, N.J.; kun. Nikodemas Saldukas, salezietis, visuomenininkas, — VIII.12 Kolumbijoje; Magdalena Avietėnaitė, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos aukšta tarnautoja, visuomenininke,— VIII. 13 Putname; Vytautas Vaitiekūnas — visuomenininkas, žurnalistas — X.26 So. Orange, N.J.; Pranas Paukštaitis, savaitraščio Nepriklausomos Lietuvos administratorius ir redaktorius, visuomenininkas f— X.28 Montrealyje; Vincas Kazokas, poetas, žurnalistas, redaktorius,— X.30 Bankstown, Australijoje; Bernardas Prapuolenis, operos solistas,— XI.17 Chicagoje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai