Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1984 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Bradūnas Kazys — Prie Vilniaus katedros (iš Dux Magnus operos libreto) 281
Brennan Christopher — Keliautojas (Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė-Pocienė) 116
Gliauda Jurgis — Kelionės dovana 215
Herbert Zbignievv — Pranešimas iš apsupto miesto (Iš lenkų k. vertė Tomas Venclova) 157
Jankus Jurgis — ? 173
Jasmantas Antanas — Eilėraščiai (1983) 12
Melnikas Petras — Rikis ir balandis 114
Mikutavičius Ričardas, kun. — Eilėraščiai apie šv. Kazimierą 269
Nagys Henrikas — Iš ciklo "Kelionė aplink Gaspe" 143
Herima Narutė — Spindėk saulėtekių šviesoje (eil.) 333
Poezija apie šv. Kazimierą: Faustas Kirša, Stasys Santvaras, Kazys Bradūnas, Leonardas Žitkevičius, Paulius Jurkus 206
Rūta Alė — Dvi draugės 37
Santvaras Stasys — Psalmė šv. Kazimierui 332
Šešplaukis Alfonsas — Lietuviai E. VViecherto romane "Missa sine nomine" 233
Šimkutė Lidija — Kopsim vėl į kalną (eil.) 83
Šlaitas Vladas — Šukuosena (eil.) 227
STRAIPSNIAI A. L. — Lietuvių išeivių vyskupas ir emigrantų bei tremtinių pastoracija 257
Bagdanavičius Vytautas — Aukojimas prūsuose šešiolikto amžiaus pradžioje 339
Budrys (Budrienė) Milda, M.D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XIX šimtmečio pabaigoje 359
Ciplijauskaitė Birutė — Jorge Guillen (1893 - 1984) 170
Daugintis P., S.J. — Gairių ateitin beieškant 1
Dundzila Antanas — Miško broliai — džiuginanti dovana visuomenei 238
Duval Paul — Telesforas Valius 355
Girnius Juozas — Atsisveikinant su visuomenininku Jonu Senausku 228
Girnius K. Kęstutis — Kai kurie poslinkiai Katalikų Bažnyčios ir valstybės santykiuose Lietuvoje 1982 - 1983 metais  29
Gražytė - Maziliauskienė Ilona — Sulūžusi lėlė: keletas minčių apie moterų personažus dabartiniame Lietuvos romane 23
Jakštas J. — Istoriko nueitas kelias su kryžkelėmis 154
Kasias Bronis — Egzilų vyriausybių ir veiksnių problema    133
Maceina Antanas — Gimtoji kalba liturgijoje 197, 285
Keliuočio Juozo laiškas A. Vaičiulaičiui 90
Natkevičius Vincas — Maxo Schelerio meilės filosofija  159
Paltarokas Kazimieras, vysk. — Šv. Kazimiero jaunystė 334
Popiežiaus Jono Pauliaus II žodis, tartas kovo 4 dieną Šv. Petro bazilikoje Romoje, minint šv. Kazimiero mirties 500 metų sukaktį 72
Plukas A. — JAV Lietuvių veiklos  1983 metų apžvalga 95
Rėklaitis Povilas, dr. — Prie šv. Kazimiero ikonografijos 146, 208
Reklaitienė K. Janina, dr. — Kai kurie lietuvių kalbos vystymosi bruožai 75
Rubikas A. — Popiežiaus neklaidingumas 14
Skrupskelis Kęstutis — Utopinės galvosenos bruožai  235
Vaičiulaitis A. — Juozas Keliuotis 235
Vaitiekūnas Vytautas — Tarptautinė raida 1983 metais 41
Vyčinas Vincas, dr. — Asmenybiškumas Ibseno dramose: Peeras Gyntas 219, 272
Vyskupas Paulius Baltakis, O.F.M 137
Volertas Vytautas — Panašaus įvykio nėra buvę 65

KNYGOS
Avižonis Konstantinas: Lietuvos istorija XVII amž. — Girnius Saulius A. 253
Gaučys Povilas: Lianų liepsnos — Brazilų naujosios poezijos antologija — Stasys Goštautas 191
Lietuviai Rytų Europos poezijos rinktinėje (George Emery) — Spec 323
Kavaliūnas Vacys:- Dalia (romanas) — V. Kulbokas 128
Kulbokas Vladas: Lietuvių religinė poezija — A. Tyruolis 63
Kulbokas Vladas: Lietuvių literatūrinė kritika — Antanas Vaičiulaitis 382
Liulevičius Vincas: Išeivijos vaidmuo Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe — Juozas B. Laučka 192
Lituanus trys dešimtmečiai — Antanas Dundzila 321
LKM Akademijos suvažiavimo darbai (1973) — J. Jakštas 126
Melnikas Petras: Pakirsta šaka (romanas) — Vytautas A. Jonynas 250
Radžius Aleksandras: Priimk mane, mėnuli (eilėraščiai) — Aug. Raginis 321
Ramanauskas Benvenutas, O.F.M. — Aš savo dalį atlikau — A. Rubšys 255
Rūta Alė: Pirmieji svetur — K. Barėnas 383
Santvaras Stasys: Buvimo pėdsakai (eilėraščiai) — K. Barėnas 319
Stankus-Saulaitė Marija: Ir atlėkė Volungė (eilėraščiai) — Antanas Vaičiulaitis 62
Vaičiūnaitė Judita: Pavasario fleita — R. Lešmontaitė 130

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Sausis — Vasaris K. T. — Lietuvybę atgaivinti, išlaikyti ar sukurti? (dr. Antano Sužiedėlio paskaita) — 51. K. T. — Lietuvių išeivių įtaka užsienio politikoje: dabartis ir ateitis (Viktoro Nako paskaita) — 54. M. Šileikis — Į 1983 metų dailę žvelgiant — 54. A. Koncė — Kas Jie? Klaipėdiečiai, mažlietuviai prūslietuviai ar prūsai? — 55. Mūsų buityje — 57. Saulius Pašilis — William Gol-ding — Nobelio premijos laureatas — 58. Leonardas Andriekus — Dail. Viktorui Vizgirdai 80 metų — 59. Dr. Dovydas Fainhauzas — Liberalizmo idėjos Lietuvoje 19 amžiaus pradžioje — 60.

Kovas — Balandis
Kęstutis Trimakas — George Orweirio spėjimai apie 1984 metus — 118. Saulius Pašilis — Tautų atgimimas ir išnykimas: Valijos pavyzdys — 119. Leonardas Andriekus — Mirė Tėv. Viktoras Gidžiūnas — 121. Mūsų buityje — 123. Prie dail. Albino Elskaus vitražų sustojus — K. Žoromskis — 124. Christopher Brennan (1870 - 1932) — Lidija Šimkutė — 124.

Gegužė — Birželis
Vytauto Alanto ir Kęstučio Trimako idėjiniai kontrastai (pokalbis) — 179. Alfonsas Nakas — Ketvirtoji premijų įteikimo šventė — 185. Alė Rūta — Prasmingas Jono Kario-Karecko gyvenimas — 188. Stasys Santvaras — Ginos Čapkauskienės plokštelė — 188.

Liepa — Rugpjūtis
Dr. A. V. Stepanas — Nepriklausomybė — praeitis, dabartis ir ateitis — 242. V. K. Vidžiūnienė — Draugo romano premijos šventė — 245. Mūsų buityje — 246. Juozas Liepinis — Istorinio romano problemos Rytų -Vakarų Europoje — 247.

Rugsėjis — Spalis
Dr. Vytautas Bieliauskas — Kunigas lietuvių tautoje — 309. A. L. — "Klajojantis žydas" — ateisto religinis romanas — 311. Alfonsas Nakas — Septintosios tautinių šokių šventės įspūdžiai — 312. R. Viesulas — Banguolės Marijos Raugaitės dailės paroda — 316. Juozas Prunskis — Lietuviškoji tarnyba Amerikos Balse — 316. JAV LB Kultūros Tarybos 1984 metų konkursai ir premija — 318.

Lapkritis — Gruodis
Juozas Bočys— Katalikybė ir inteligentija šiuolaikinėje - Lietuvoje - 367. V. Rociūnas — Kazimierinių metų baigiamasis aktas Toronte — 371. Kun. Vytautas Pik - Lietuvių kunigų suvažiavimas — 373. Mūsų butyje — 377. Jurgis Gimbutas — 31-jo Santaros-Šviesos suvažiavimo programa — 373. A. Kučiūnas — Dux Magnus-operos recenzento išpažintis — 378. Meila Kairiūkštytė-Balkus — Pierre Bonnardo paroda Phillips galerijoje VVashingtone — 380. Aidų 1984 metų turinys — 387.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai