Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Paškus — Terapinės kultūros įtaka katalikybei ........................................................................ 341
Venancijus Ališas — Eilėraščiai    ................................................................................................... 355
Vincas Natkevičius — Juozui Girniui 70 metų ................................................................................ 358
Dr. Albertas Gerutis — Lietuvos kaimynas Latgala ...................................................................... 364
Jonas Dunčia — Lietuvių kalbos grožis Mariaus Katiliškio romane "Miškais ateina ruduo".... 375
Vincas Liulevičius — Prelatas Vladas Butvila atsiminimų pynėje ................................................. 379

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Prunskis — Balzeko lietuvių kultūros muziejus .................................................................. 389
J. M. Adomaitis — Prezidentas Aleksandras Stulginskis .............................................................. 392
Č. Masaitis — Broniaus Povilaičio pėdsakai gyvenime ................................................................. 394
Alina Staknienė — 32-asis Šviesos - Santaros suvažiavimas ........................................................ 395
J. Dain. — Kaimo darbų vaizdai ...................................................................................................... 396
Mūsų buityje ..................................................................................................................................... 397

KNYGOS
A. Tyruolis — Venancijaus Ališo "Anapus marių" ........................................................................ 389
Jurgis Gimbutas — Trys etnografijos knygos ................................................................................ 399
Antanas Musteikis — Dėl "Dangaus ir žemės šaknų" recenzijos ................................................ 402
Aidų 1985 metų turinys ..................................................................................................................... 403

Šis Aidų numeris iliustruotas lietuvių dailininkų darbų nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Antanas Mončys: Laukimas (akmuo). Viršelių 4 p. — Mstislavas V. Dobužinskis: Kėdainių bažnyčia (piešinys). Taip pat ir kitos su tekstu susijusios nuotraukos.

♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 2830 Denton Court, Westchester, IL 60153; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, Willimantic, CT.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupske\is (\3niversity of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (University of Illinois, Chicago), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Columbia, Bogota).

NOVEMBER — DECEMBER, 1985

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $20.00 single copy $3.30. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940): (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai