Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Vaičiulaitis: VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS. Novelės ir apsakymai. Išleido Ateities literatūros fondas Chicagoje 1986 m. Viršelis Jono Kuprio. 132 p., kaina 7 dol. Pavieniai pirkėjai ir knygų platintojai knygą gali užsisakyti, rašydami leidyklai: Ateites literatūros fondas, 10000 S. Bell Ave., Chicago, IL. 60643. Skaitytojas šioje A. Vaičiulaičio knygoje ras ne vien tik visai realią šių dienų, bet ir pasakišką bei legendinę praeities Lietuvą. Penkiolikoje novelių ir apsakymų tai pinasi į tokią įvairovę ir stilistinę vienybę, kuria pasižymi klasikinio lygio raštai. Tolimi šimtmečiai, nepriklausomybės dienos ir trėmimų tragiką, žmogus ir peizažas čia nėra vien tik literatūrinis ekranas, bet pats gyvenimas, kuris skaitytoją pagauna ir nešasi su savimi.

Jurgis Gliaudą: GANYTOJAS IR VAIKAI. Istorinis romanas. Viršelis E. Matuko. Išleido Nida. 1986. Kaina 9 dol. Užsisakoma šiuo adresu: Nida Press, 2 Ladbroke Gardens, London, W U 2PT, England. Romanas vaizduoja vysk. Motiejaus Valančiaus gyvenimą bei veiklą. Rašydamas jį, autorius naudojosi gausia istorine medžiaga.

Juozas Almis Jūragis: ŽEME, BŪK MANO MOTINA. Lyrika, 1933 - 1939. Gintaro leidinys. Peakhurst, Australija. 1986. 77 p. Eilėraščiai rašyti Lietuvoje, kai autorius buvo 16 - 22 metų amžiaus. Jie per daugelį metų kažkur išsaugoti, pagaliau pasiekė autorių.

KETURI. Jaunųjų poezijos rinkinys: Jolantas Malerytė, Vainis Aleksa, Saulius Kubilius, Gintarė Remeikytė. Aplankas su autorių portretais - Jono Kuprio. Išleido Ateities literatūros fondas. 102 p. Kaina 7 dol. Tai jau antras lietuvių jaunųjų poetų kolektyvinis rinkinys, išleistas Ateities literatūros fondo. Pirmasis, "Tiltai ir tuneliai", pasirodė 1969. Abu rinkiniai liudija aiškius mūsų jauniausios kartos poetinius talentus. Jie kalba šių laikų savitu balsu. Kaip pažymima įžangoje, "juos visus apjungia gal tik tas pats gimimo penkmetis ir pastangos reikštis lietuviškai". Malonu gėrėtis tomis pastangomis ir linkėti, kad jos vis noktų brandžiais poezijos vaisiais.

Maironis: NUO BIRUTĖS KALNO. Iš lenkų kalbos vertė Faustas Kirša 1950. Redagavo ir spaudai parengė Bernardas Brazdžionis. Iliustracijos Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. Išleido Lietuvių Dienos. Los Angeles, 1986 m. Be Brazdžionio ši poema nebūtų išvydusi saulės šviesos. Jis jau prieš 37 metus pasirūpino poemos išvertimu, parašė įžangą, telkė mecenatus... Įžangoje palyginami bajorų laikai, kai lietuvis inteligentas nebekalbėjo ir nebeskaitė lietuviškai, su šiais laikais, kai tą patį daro nemaža dalis mūsų išeiviškos šviesuomenės, bemokančios tik anglų kalbą. Šiuo atžvilgiu poema "Nuo Birutės kalno" yra skaudžių tikrovių liudytoja.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai