Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JAV LB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO PRANEŠIMAS JAV LB TARYBOS SESIJAI ČIKAGOJE 1988 RUGSĖJO 30 - SPALIO 1 IR 2 PDF Spausdinti El. paštas
Nei visa Lietuvių Bendruomenė šioje šalyje, nei jos ankstesnės ir dabartinė Krašto valdyba neturėjo mūsų visuomenėje pilno, aiškaus pritarimo. Tai gyvenimo tikrovė, ir ji, manau, liks panaši visam laikui. LB nėra valstybė, KV nėra valdžia. Tik labai kietas tautinis apsisprendimas ir jo skatinamos aukos darbu bei finansais laiko LB tvirtai gyvą. Tautiniai apsisprendę lengviau pakenčia jiems nevykusiais atrodančius KV ėjimus, nes turi kantrybės pasiklausyti priežasčių, kodėl taip pasielgta, gali palūkuriuoti bent pirmųjų tų ėjimų pasekmių. Kadangi patys aukojosi ir aukojasi, geriau supranta darbo sąlygas, yra atlaidesni. Darbas Bendruomenėje, neturint jokios įpareigojančios galios, yra ir privalo būti ne vien administracinis, bet ir kūrybinis. Kūryba yra reikalinga sprendimuose* ir ypač santykiuose su LB pritariančia ir nepritariančia visuomene. Kažkas panašaus į įsakinėjimus arba į neaiškius apeidinėjimus LB yra žalinga. Be to, KV trukdo jų viduje didesni nesutarimai, vadinami solistiniai valdybų nariai ir nepaklusnumas valdybos daugumos nutarimams.

Aš nepatyriau panašių sunkumų. Šioje valdyboje kiekvienas narys buvo pilnai įsipareigojęs LB gerovei, bet ne pirmininkui, tesiekė tik šios gerovės, turėdamas savo nuomonę, ją drąsiai, net užsispyrusiai reikšdamas, tačiau paklusdamas daugumos nutarimams ir pagal juos dirbdamas. Pasyvių narių valdyboje neturėjome, tad atkaklioje, darbingoje grupėje negalėjo būti nei pirmininko, nei kurio nors kito nario dominavimo.

Noriu priminti, kad pirmininkavau tik antrai pusei šios valdybos kadencijos, o pirmuosius pusantrų metų vadovavo Algimantas Gečys. Darbų skubotame suminėjime yra jo, mano ir visos valdybos triūsas; jo, mano ir visos valdybos klaidos. Šiandien, kai su liūdesiu, su džiaugsmu, su nostalgija, su optimizmu atsisveikiname, nuotaikų maišatyje reiškiu padėką buvusios Tarybos prezidiumo pirmininkui Algiui Rugieniui, visam Prezidiumui, visai Tarybai, mūsų darbus koregavusiems, prižiūrėjusiems ir jiems pritarusiems. Reiškiu padėką visiems savo bendradarbiams, KV nariams už ištvermę, už rimtus jų žvilgsnius j Bendruomenę, už darbą, už pritarimą man ir už manęs jspėdinėjimus.

*

Buvusios KV narius išvardinsiu alfabetine tvarka ir prabėgomis paminėsiu jų įvykdytus arba su jais susijusius darbus. Smulkius savo pranešimus jie atidavė Tarybos komisijose.

Ingrida Bublienė, Kultūros tarybos pirmininkė, visur ir visada judėjo. Pažymėtini jos darbu ir iniciatyva surengtas Šeštasis teatro festivalis, teatralų suvažiavimas Čikagoje, kasmetinės, gausiai lankytos, premijų šventės, kūrybinių premijų paskyrimai, mūsų KV atstovavimas VIII Šokių šventės rengime (kartu su A. Gečiu), Škėmos "Awakening" dramos pastatymo ir jos demonstravimo atskirose vietovėse suplanavimas, finansinės paramos mažųjų apylinkių kultūriniam gyvenimui organizavimas, mūsų atstovavimas (kartu su B. Juodeliu) Mokslo ir kūrybos simpoziume, anglų kalba informacinio pobūdžio knygos apie Lietuvą rengimas, mūsų atstovavimas Bomoje pirmojo lietuvio kardinolo paskyrimo iškilmėje, pagalba Pasaulio lietuvių archyvui.

Kun. Viktoras Dabušis, Religinių reikalų tarybos pirmininkas, rūpinęsis JAV LB atstovavimu Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejaus iškilmėse, kurioms vadovavo Jonas Kavaliūnas, šį komitetą organizuojant JAV LB įgaliotas atstovas. Kun. V. Dabušis anketomis apklausinėjo lituanistines mokyklas apie religijos dėstymą lietuvių kalba ir paruošė šios anketos statistiką.

Algimantas Gureckas, vicepirmininkas tarptautiniams reikalams, labai sumanus, taktiškas ir darbštus žmogus, dabar išrinktas į PLB valdybą, vedė ilgą susirašinėjimą su Valstybės Departamentu ir kitomis įstaigomis dėl Lietuvos žymėjimo oficialiuose žemėlapiuose, talkino svarbių memorandumų ir laiškų redagavime JAV prezidentui, Valstybės sekretoriui, Vilniaus arkivyskupijos klausimu, Helsinkio nutarimų priežiūros konferencijai Vienoje dėl lietuvių persekiojimo Sibire, Karaliaučiaus srityje ir Baltarusijoje (Gudijoje), mums atstovavo Bomoje pokalbyje su lenkų pogrindžiu.

Bronius Juodelis, vicepirmininkas finansų reikalams, taip pat šiuolaikinis Folk Dance Festival pirmininkas, iš pereitos valdybos perėmęs 2500 dol. iždą, dabar perduodąs 50 000 dol., prižiūrėjęs visų mūsų Tarybų iždus, pravedęs įvairias rinkliavas. Tai nepaprasto kruopštumo, pareigingumo ir sąžiningumo žmogus.

Juozas Kojelis, vicepirmininkas informacijai, rašęs LB klausimais, iškėlęs svarbų Lietuvos oro, žemės ir vandens užteršimo klausimą, iš Los Angeles savo lėšomis atvykdavęs į beveik visus KV posėdžius ir kitus suvažiavimus.

Bronius Krokys, valdybos sekretorius, atsakingas už visus KV laiškus, raštus, aplinkraščius ir vienetų informaciją, kopijų paruošimą, išsiuntinėjimą apylinkėms, apygardoms, visada užgriūtas kalnais vokų.

Dr. Jonas Račkauskas, Švietimo tarybos pirmininkas, perėmęs Švietimo tarybą su 28 000 dol. deficitu, jį išlyginęs, dabar ižde turįs apie 10 000 dol. ir vykdąs naują LB mėnesio vajų mokykloms. Anksčiau šie vajai duodavo 6000 - 7000 dol., dabar atplukdo apie 17 000 dol. ŠT leido Švietimo gaires, kasmet surengdavo mokytojų studijų savaites Dainavoje, truputėlį padidino lituanistinių mokyklų lankytojų skaičių, atgaivino mokyklas Baltimorėje, Omahoje, Hartforde. Amerikiečių spaudoje mūsų lituanistinės mokylos buvb išgirtos, kaip turinčios gerai išmąstytas darbo programas.

Liuda Rugienienė, KV protokolų sekretorė, informatorė ir, giliai pergyvenusi jaunimo padėtį, jo globėja.

Daugiausia jos rūpesčiu atgaivinta Jaunimo Sąjunga, 1986 m. sušauktas jos darbu jaunimo organizacijų astovų pasitarimas. L. Bugienienė gelbėjo Jaunimo kongresui, visada rimtai, giliai mąstydama, rūpinosi visais JAV LB klausimais.

Dr. Viktoras Stankus, vicepirmininkas specialiems reikalams, OSI intrigų stebėtojas, JAV LB atstovas (su D. Valentinaite) Lietuvių teisių gynimo komitete, Antano Mažeikos darbų talkininkas. Dr. V. Stankus kruopščiai rinko medžiagą, liečiančią OSI, ją perdavinėjo į atitinkamas rankas, daug kartų tarėsi su kitomis tautybėmis.

Jonas Urbonas, vicepirmininkas organizaciniams reikalams, tvarkęs ryšius su apylinkėmis ir apygardomis. Jis šaukė rajoninius JAV LB vadovų suvažiavimus, jo metu mūsų šeima papilnėjo dviejomis naujomis apylinkėmis (Las Vegas ir Daytona Beach), organizavo rinkimus į šią Tarybą, kuriuose, nežiūrint nepalankių nuotaikų, raginimų nebalsuoti ir mūsų mažėjimo, dalyvavo tik 281 balsuotojų mažiau, kaip paskutinį kartą.

Danguolė Valentinaite, Socialinių reikalų tarybos pirmininkė, čikagiečiams puikiai pažįstama 'gerų darbelių' vykdytoja, stipriai išplėtė Čikagos skyrių, gavo daug valdiškos finansinės paramos, leido Pensininką, KV atstovavo (su dr. V. Stankum) Lietuvių teisėms ginti komitete, sušaukė derentologijos konferenciją, mokėjo gerai lietuvius reprezentuoti tarp amerikiečių, dirbo, dirba ir dirbs sunkius darbus, atiduodama visą savo laiką ir gal net dalį savo asmeniškos ateities.

Jaunimo sąjungos atstovas taip pat buvo pilnateisis KV narys. Šiuo metu juo yra Darius Sužiedėlis.

Algimantas Gečys, KV darbų administratorius, šios KV kadencijos pirmosios pusės metu vadovavęs valdybai, iš valdybos pasitraukė, man perdavęs pirmininko pareigas. Sunkiai jį įprašiau administratoriaus atlyginamoms pareigoms, kurias paskutinioji Tarybos sesija patvirtino. A. Gečys jas vykdė su didžiausiu pareigingumu, nebodamas savaitgalių, švenčių. Jo darbštumo dėka LB reikalai neužsigulėdavo, neliko neišnaudota nė viena mums palanki proga. Šiandien man yra nesuprantama, kaip KV, norinti tvarkingai atlikti savo pareigas, galėtų be administratoriaus išsiversti.

*

Suminėta veikla daugiau rišasi su vienu ar kitu KV nariu, šiai veiklai visiems KV nariams pritariant. Visų jėgomis štai kas įvykdyta:

—    nutrauktos bylos su Reorganizuota LB ir su Alšėnu (šį klausimą ankstyvesnė KV buvo pristūmusi prie galo, mes jį užbaigėme);

—    bendradarbiaujant su Kanados LB, suruošta VIII Šokių šventė;

—    kasmet per apylinkes ir apygardas rengti Vasario 16, Baisiojo birželio ir Juodojo kaspino dienos minėjimai;

—    KV pastangomis leistas Bridges žurnalas;

—    tris kartus dalyvavome Baltųjų rūmų konferencijose arba iškilmėse (pokalbis žmogaus teisių klausimais, prezidentui išvykstant į Islandiją, Baltų dienos ir Pavergtų tautų proklamacijų pasirašymas);

—    buvome technikiniai rengėjai Politinės konferencijos Vašingtone;

—    Tomą Venclovą pasiuntėme į Helsinkio Akto peržiūros konferenciją Vienoje (1986);

—    į JAV Kongresą įnešėme rezoliuciją dėl Vilniaus katedros sugrąžinimo; Senatas šią rezoliuciją jau priėmė;

—    aiškinomės dėl Vilniaus ir Madi-sono miestų 'suporavimo', vėliau prieš jį pasisakėme;

—    su BAFL dirbome, pravedant Baltų laisvės dienos rezoliuciją;

—    lietuviams atstovavo baltų priėmime pas Mr. Whitehead, Valstybės sekretoriaus pavaduotoją;

—    žvalgėmės, ten atstovus nusiuntę, Chataugue, Sovietų ir JAV kultūrininkų susibėgime;

—    išleidome virš 300 puslapių Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania,

—    su kitomis tautomis kovojome prieš JAV teisininkų sąjungos sutarties pratęsimą su Sovietų teisininkais; sutartis buvo nutraukta;

—    liudijome Respublikonų partijos platformos komisijoje; tuo reikalu tarėmės ir su Demokratų partija, tačiau ši sutiko priimti tik mūsų paruoštą medžiagą;

—    pradėjome ruošti Molotovo -Ribbentropo pakto studiją;

—    demonstravome Vašingtone, jame lankantis Gorbačevui;

—    tris kartus dalyvavome Valstybės departamento ruoštose informacinėse konferencijose;

—    du kartus lankėmės JAV Kongreso Helsinkio komisijoje dėl oro, žemės, vandens taršos Lietuvoje ir dėl Ignalinos jėgainės; prašėme, kad ši komisija suruoštų specialų apklausinėjimą Lietuvos teritorijai; pasiteisinimas — prezidento ir Kongreso narių rinkimai, tad šiuo metu nesą laiko;

—    skyrėme direktorius arba JAV LB atstovus į Folk Dance Festival, į Freedom Federation, į Lituanistinių studijų centro Tarybą, į Lituanistinės katedros Tarybą ir į Lituanus fondo direktoriatą;

—    pradėjome rengti Lietuvos istorijos nuo 1918 iki 1946 metų studiją anglų kalba, kurią rašo dr. Saulius Sužiedėlis ir kuri sukėlė didoką kontroversiją; parašyti 143 kompiuterio formato puslapiai ir peržiūrėti komisijos; komisiją sudaro profesoriai Vardys, Sabaliūnas ir Mačiuika, visi istorikai; komisijos sąstatas spaudoje buvo paskelbtas jau prieš 10 mėnesių; autoriui iki dabar išmokėta 12 000 dol., iš PLB fondo už dėstymą Lituanistikos katedroje jam atlyginta 6000 dol.; šis jo darbas yra įrašytas mūsų sutartyje, kad patenkintų reikalavimus, jog Lituanistinė katedra dėstytų ne vien literatūrą, bet ir Lietuvos istoriją;

—    rugsėjo 9-13 dalyvavau Londone ir Bonnoje Baltiečių Pasaulinės Lygos konferencijose, pabrėžiant JAV LB talką Vlikui;

—    Dr. J. Račkauskas vyko Romon į arkivyskupo A. Bačkio šventinimo iškilmes, veždamas JAV LB KV sveikinimą ir dovaną.

Sekančiai KV pereina šie mūsų nebaigti darbai: Molotovo - Ribbentropo pakto studija, informacinė knyga anglų kalba apie Lietuvą ir dr. S. Sužiedėlio studija.

*

Atskirai ir stipriai noriu pabrėžti, kad daugelis darbų, ypač švietimo ir kultūros srityse, būtų buvę neįmanomi be Lietuvių Fondo pagalbos. Įsidėmėtina, kad didesnė dalis pro mūsų iždą praplaukusių dolerių atėjo iš LF. Ši institucija tapo lietuvių visuomenės pasididžiavimu, o JAV LB joje rado savo rėmėją. Ne vien KV vardu LF dėkoju, jam pritinka ir Tarybos bei visos visuomenės padėka.

KV pagalbon ateidavo ne vienas LB darbus vertinąs asmuo. Pavyzdžiu miniu dr. Petrą Kisielių, vadovavusį telkimui aukų, skirtų VIII Šokių šventei. Jis savo autoritetu, energija ir atiduotu laiku mums sukaupė didelę sumą, už savo aukojimąsi susilaukęs ir erzelinio pobūdžio pastabų. Jas džentelmeniškai pakėlęs, tesėjo savo pažadą ir pelnė mūsų didelę pagarbą.

Tarybos narius prašau nesusidaryti įspūdžio, kad sėkmingų ir mažiau sėkmingų JAV LB bandymų pasėkos yra vien KV darbas. Jokiu būdu! Apygardos ir apylinkės su savo rūpestingomis valdybomis nešė ir neš didžiausius sunkumus. KV jas įkyriai prašinėjo talkon, jos talkon jungėsi ir vykdė painius uždavinius. Labai ačiū!

Lietuviškoji spauda LB yra tarsi vėjas, kartais pirmyn stumiąs, kartais taršąs plunksnas ir prilaikąs, bet neleidžiąs pakrūmėn nutūpti ir snustelėti. Kai kurie laikraštininkai tiesiogiai mano darbui nepritarė, vis reikalaudami išmoningesnio pirmininko. Stengiausi dirbti pagal savo supratimą ir sąžinę, kad geriau išeitų LB, pastabomis kartais džiaugdamasis, kartais dėl jų graudindamasis, nors tasai graudenimasis nei nuomones apie mane keitė, nei mano ribotą išmintį ugdė. Spauda yra visuomenės vėdintuvas. Bejos užtrokštume, be jos pripelėtų LB. Kad ilgai ji gyvuotų ir mūsų plunksnas perpūsdinėtų!

*

Nesigėdindamas savo pastangų ir didžiuodamasis bendradarbiais Krašto valdyboje, visų Krašto valdybos narių vardu dėkoju mums padėjusiai visuomenei, o ateisiančiai KV linkiu geriausios sėkmės. LB, keičiantis vadovams ir priaugant naujoms kartoms, sėkmingai gyvens ilgus, ilgus metus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai