Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1950 m. 10 gruodis
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Vysk. V. Brizgys — Teateinie Tavo Karalyste ................................................ 433
Juozas  Žilevičius — M. K. Čiurlionis spalvų garsuose ................................... 490
Antanas  Maceina — Laiškai rašytojams ........................................................ 444
Kazys Bradūnas — Sala, žemės prisikėlimo malda, Molis,
Autoportretas su malūnais, Rudenio mistika, RamintinS (eil.) ...................... 451

Ben. Rutkūnas — Aušra budina (eil.) ............................................................ 455
Vaclovas Čižiūnas — Tautines sąmones ugdymas ir Išlaikymas emigracijoje . 456
Kazys Veselka — Vienas grjžimas (eil.) ......................................................... 466
Juozas Lingis — Hans Christian Andersen .................................................... 467

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. V. — G. B. S. (1856—1950) ....................................................................... 470
A. R. — Edna St. Vincent Millay .................................................................... 471

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Aistis — Prano Kozulio "Dulkes ežere" ..................................................... 471
Dr. J. Pikūnas — Dr. Cirtauto "Tremtinio portretas" .................................... 472
Atsiųstos paminėti knygos ............................................................................. 472

MENAS
A. T. — Lietuvos herojų įtaka Chopino kūrybai ............................................. 473
MOKSLAS — 300 Metų nuo Rene Descartes mirties ..................................... 475

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Žukas — Komunizmas Rusijoje prieš 130 metų ......................................... 477
Skaityti daugiau...
 
Teateinie Tavo Karalystė PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYSK. V. BRIZGYS   

I.
Tikintysis kasdien, ir ne po kartą, kalba "Tėve mūsų" ... — Viešpaties maldą. Kad šią maldą kalbantieji gerai suprastų, kokios reikšmės prašymai joje sudėti!

Visko pertekusiam žmogui kasdieninės duonos prašymas atrodo ne visai suprantamas. Jis yra jau aiškesnis žmogui, gyvenančiam iš sunkaus kasdieninio savo darbo. O labai aiškus yra tam, kurs kada nors išgyveno ir paprastos duonos stoką. Tada jis gal ne kartą susigraudinęs tarė žodžius: "Kasdieninės duonos duok mums šiandien" . . . Taip yra su kasdieninės duonos prašymu.

O gal dar retesnis žmogus ir dar rečiau pagauna prasmę žodžių ir juos susigraudinęs taria: "Teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia" . . . Tikintysis, kartodamas šiuos prašymus, retai jaučiasi kalbąs Dievui svarbiu ir jo paties asmenį liečiančiu reikalu. Net tie milijonai po pasaulį blaškomų benamių žmonių, netekusių žemiškos Tėvynės, ne kiekvienas suvokia ir pakankamai pergalvoja, kas atsitiko su juo ir su jo likimo bendrininkais. Ir iš alkanųjų ne dažnas supranta, kodėl šiandien visko pertekusiame pasaulyje jam trūksta net paprastos duonos—minimalinių žmoniško gyvenimo reikmenų.
Skaityti daugiau...
 
MIKALOJUS KONSTANTAS ČIURLIONIS SPALVŲ GARSUOSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS ŽILEVIČIUS   
(1875—1911—1950)

M. K. Čiurlionį nuo pat vaikystes supo muzikos garsai, nes jo tėvas, vargonininkas, grodamas bažnyčioje ar namuose, kasdieną berniuką "maudydavo" muzikoj. Kadangi M. K. Čiurlionis atsinešė i šį pasaulį įgimtus gabumus muzikai, suprantama, ilgai neteko laukti: penkerių metų dar vos būdamas, jis pradėjo skambinti pianu iš klausos. Jis jau tuosyk sugebėjo klaviatūroje surinkti tinkamas jo skoniui melodijėles ir jas po keletą sykių vienaip pakartodavo. Atsiminkime, kad penkerių metų kūdikis nedaug tegali savitai pasireikšti, o ką bekalbėti apie reikalingų klavišų išsirinkimą iš su viršum 70, esančių piano klaviatūroje. Tai jau rodo, kad jo būta ne kasdienio vaiko, o turėjus muzikoje sąmoningą pamėgimą.

Tėvas į tai atkreipė dėmesį ir kiek pamokė gaidų ir pratimų. Jau po dvejų metų vaikas gana sklandžiai skambino iš gaidų. Kurie duoda piano pamokas, labai gerai žino, ką reiškia net ir 10 metų vaikutį išmokyti gaidas skaityti.
Skaityti daugiau...
 
LAIŠKAI RAŠYTOJAMS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS MACEINA   
POETUI        KAŽKUR   MŪSŲ   ŽEMĖJE

APIE POETO BŪTĮ IR KŪRYBĄ

Mielasis Bičiuli,
Mudu esame pažįstami jau labai seniai. Mačiau Tave bėgiojantį tėvų namuose "dar be kelnyčių" (V. Nemunėlis); paskui svaidantį akmeniukus į seną mūsų Nemuno srovę; paskui kopiantį gimnazijos laiptais knygų ryšulėliu po pažastimi; paskui uoliai rymantį universiteto skaitykloje, o sekmadienio popietėmis tyliai vaikščiojantį su mylima mergaite Mickevičiaus slėnio pakrantėmis; paskui sėdintį redaktoriaus kėdėje ir pavakariop skubantį į Tavęs pasiilgusį šeimos židinį. Žmogiškasis Tavo kelias buvo toks pat, kaip ir mūsų visų: Tu gimei, augai, mokeisi, mylėjai ir kentėjai; Tu kovojai už duoną ir už idėjas, už Dievą ir už Tėvynę; Tu buvai persekiojamas ir ištremtas; Tu ir dabar stovi kur nors prie slenkančio diržo ir lauki šeštadienio, kada galėsi atsiimti savo sunkiai pelnytą žemiškąjį atlygį. Todėl kiekvienas, kuris žiūrės į Tave tiktai biografo akimis, nieko ypatingo nepastebės. Tu būsi jam tik vienas iš anų milijonų žemės vabalų, kurie vadinasi žmonėmis ir kuriems maža tautelė Jonijos salose kadaise yra davusi protingų padarų vardą.   Tu   būsi  jam   net   nelabai vertas šio seno vardo, nes Tavo gyvenimo kelyje jis suras nemaža ir neprotingų šuolių:   štai, čia Tu kvailai pasielgei meilėje; štai, ten pasirodei esąs neekonomiškas; štai, vėl įsikišai į ne savo reikalą ir įsigijai priešų ar sugadinai savo garbę, štai, net mėginai kelti tautą tada, kai ji norėjo miego. . . Biografas iškas ir vieną kitą Tavo nuodėmę, ir vieną kitą ydą bei nedorybę, ir ligą, ir fizinį bei dvasinį išsekimą. Įprastinėje gyvenimo šviesoje Tu pasirodysi esąs silpnas ir pilkas žmogelis. Tavo biografinio paveikslo akivaizdoje nevienas nustebs, kaip galėjo Novalis vadinti poetą pasaulio išganytoju ir gamtos mesiju; kaip jis galėjo laukti iš jo visuotinio perkeitimo ir jo kelią laiky via sacra1).
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   
SALA

Kažin kur vandenyne sala.
Bunda bangos dusliai prie krantų.
Su aušra jau į dangų kylą
Skambėjimai kaimo varpų.

Ten laisva pirmaprade dvasia
Sklando sakalu sniego kalnuos.
Kaip lijanų sėkla miškuose,
Krinta žodis iš Dievo burnos ...

Kažin kur vandenyne sala.
Klauso bangos tyliai prie krantų.
Jau su saule į dangų kylą
Giedojimai brolių šventų.
Skaityti daugiau...
 
AUŠRA BUDINA (Eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BEN. RUTKONAS   
O, aušra, žvali jaunuole,
Pasistiepusi už lango,
Ko žvelgi į mano guolį
Kerinčiu juoku sužvangus, —
O, aušra, žvali jaunuole?

Ar pernakt vienai pabodo
Paslapčių takais braidyti —
Atbridai į žalią sodą,
Vesdama už rankos rytą —
Ar pernakt vienai pabodo?
Skaityti daugiau...
 
TAUTINĖS SĄMONĖS UGDYMAS IR IŠLAIKYMAS EMIGRACIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VACLOVAS ČIŽIŪNAS   
(PABAIGA)

Bažnyčia yra iš esmės internacionalinė organizacija, siekianti perteikti žmonijai ir palaikyti bei ugdyti joje universalųjį turinį — Dievo tikėjimą ir iš jo išplaukiančią bei su juo glaudžiai susietą moralę, paremtą artimo meilės ir išganymo idėja. Katalikų Bažnyčia, būdama labiausiai centralizuotos ir stipriausiais ierarchi-jos, teisinių normų ir tradicijų ryšiais susietos pasaulinės religinės organizacijos pavyzdys, niekur pasaulyje nėra nustelbusi tautinių elementų net kulto srityse. Kitaip sakant, kaip visų pasaulio religijų, taip ir krikščionybės (konkrečiau — katalikybės) turinys visiškai toleruoja tautinę formą, kadangi kiekviena tauta savaip priima religinį turinį, savaip nuspalvina jį. Tokiu būdu konkrečiosios religinių pergyvenimų formos, išaugusios iš tautinės individualybės, nei kiek neskaldo religinės organizacijos, Bažnyčios, vieningumo, tik suteikia jai daugiau lankstumo ir dar stiprina jos universalumą.

Ši aplinkybė leidžia mums, tautinės diasporos nariams, tikėtis, kad visur ten, kur yra susibūręs didesnis mūsų tautiečių skaičius, leidžiąs atsirasti ir savai religinei bendruomenei, pastaroji bus nemenku tautybės gaivinimo ir palaikymo veiksniu. Tegul ne visur galima toms bendruomenėms tapti pagrindiniais bažnytinės organizacijos vienetais — parapijomis, vis dėlto ir tais atvejais galimybės tautiniam savitumui reikštis religinėje srityje nėra galutinai žlugusios. Pakanka turėti šiek tiek ryšių su keliaujančiais dvasios vadovais, lietuviais kunigais, kurie bent prarečiui galėtų aptarnauti tikinčiuosius tam tikrose, atitolusiose nuo didesnių tautinių sambūrių, vietovėse. Tokio keliaujančio dvasios vadovo-kunigo praktika buvo žinoma Vokietijoje, juo labiau dabar Anglijoje. Ji yra neišvengiama išsisklaidžius mūsų tautiečiams Kanados ir Australijos plotuose.
Skaityti daugiau...
 
VIENAS GRĮŽIMAS (eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS VESELKA   
Aš sugrįžtu. Namai tie patys, žmonės vaikšto.
Tas pats mūs meiles metais švietęs žiburys.
Kaip miela vėl praeit gatve pro tuščią turgaus aikštę
Ir pasibelst į mylimas duris.

Ak, jau girdžiu žingsnius per kambarius ataidint:
Tai ji sutikt ateina grįžtančio manęs,
Ir štai, jau stovime ilgai stebėdami viens kito veidą,
Užlieti mirusių dienų ugnies.
Skaityti daugiau...
 
HANS CHRISTIAN ANDERSEN PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS LINGIS   
(75 metų mirties sukaktuves minint)

Lygiai prieš 120 metų, t. y. 1830 m. vieną gražią pavasario sekmadienį kopenhagiečiai, tyliai ir taikiai besidžiaugdami ir besigėrėdami Kopenhagos parkų tyru oru ir gražia gamta, jautėsi gal kiek sujaudinti ir pyktelėję ant kažkokio jaunuolio. Jiems atrodė, kad jaunuoliui arba ne visi namie, arba jis perdaug į gurklį įliejęs. Nepažįstamasis jaunuolis staiga priėjo prie vieno žydinčio medžio ir, kiek tik jo rankos išneša, apkabino jo liemenį, paskui priėjo prie kito ir jį nuoširdžiai spaudė prie savo krūtinės. Vienas iš tvarkos saugotojų priėjo prie jaunuolio, čiupo už pakarpos ir maždaug taip tarė: pilieti, liaukis, kitaip paprašysiu į nuovadą. Jaunuolis tuoj susigriebė.

Tai buvo būsimasis garsusis pasakorius Hans Christian Andersen. Jis nebuvo nei pakvaišęs, nebuvo jis nei truktelėjęs. Jeigu jis buvo kuo apsvaigintas, tai tik pavasariu. Jo poetinė siela išsiliejo iš krantų, matydama pavasarį visoje miško grožybėje, visame jo vešlume, visame jo jaunystės žėrėjime. Tą akimirką jis nebegalvojo, ką jis daro, jis pamiršo viską, kas aplink jį dedasi, kad tik galėtų savo džiaugsmą išlieti.
Skaityti daugiau...
 
G. B. S. (1856—1950) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. V.   

Neseniai pasirodė knyga "The World's Best". Ją ruošiant, buvo atsiklausta mokslininkų, rašytojų, auklėtojų, ką reikėtų išrinkti į šimtą geriausių dabarties rašytojų, dar gyvų veikalą ruošiant.

Imant visų nuomones, pirmoje vietoje atsidūrė George Bernard Shaw, garsusis dramaturgas. Jeigu būtų atsakymus davę ne anglų kalbos žmonės, gal jie kartais į pirmą vietą būtų pakėlę ar Thomas Mann, ar Andre Gide, ar Knut Hamsun, ar filosofą Benedetto Croce, ar dar kurį kitą iš mūsų amžiaus didžiųjų.
Skaityti daugiau...
 
EDNA ST. VINCENT MILLAY PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. R.   
Spalių 19 dieną Austerlitz, N. Y. mirė populiariausia šių dienų Amerikos poetė — Edna St. Vincent Millay. Gimusi 1892 metais Maine, ji išgarsėjo keliais poezijos rinkiniais, o taip pat atkreipdavo dėmesio dėdamasi su radikaliais sąjūdžiais.

Galima sakyti, kad jinai priklausė moterų emancipacijos tradicijai, dainuodama laisvai savo džiaugsmus ir aistras. Sunku būtų teigti, kad jos geriausi meiles sonetai būtų gilūs, tačiau jie nuoširdūs, tikrai lyriški ir gražiai suderina senąją formą su moderniu žvilgsniu, ši jos lyrika susilaukė didelio pasisekimo.
Skaityti daugiau...
 
PRANO KOZULIO "DULKES EŽERE" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Aistis   

šiemet Kanadoje pasirodė Prano Kozulio pirmasis eilėraščių rinkinys "Dulkės ežere". Tai nedidelė, šešiasdešimt keturių puslapių knyga, bet ja poetas labai rimtai pasirodė. Yra pagrindo manyti, kad autorius prasiverš į pirmąsias mūsų poezijos eiles. Jo poezijoje nerasime nieko rėkiančio ir pretenzingo, ji daugiau kukli ir lygi, bet nuoširdi ir gili.

Dažnai yra sunku ir rizikinga vertinti pirmoji knyga, nes tik retas autorius iš karto atsiskleidžia pilnu žiedu, dėl to yra pavojaus net Ir aky-liausiam kritikui apsirikti. Gal tai geriausiai būtų, kad apie jaunuosius jaunieji ir rašytų, nes jie yra arčiau savo pasaulio.
Skaityti daugiau...
 
DR. CIRTAUTO "TREMTINIO PORTRETAS" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. J. Pikūnas   
žinoma Vokietijos knygų leidykla Veste Verlag Coburg išleido šių metų antroje pusėje Erlangeno universitete ir Bambergo aukštosios filoso-fijos-teologijos mokslų docento Dr. Klaudijaus Kaz. Cirtauto veikalą vokiečių kalba "Tremtinio portretas" (Portraet des Heimatslosen, 134 psl., kaina 2,85 DM), kurio tikslas, autoriaus žodžiais — padėti tremtiniui savo padėtį suprasti, parodyti tremtinio esmę tikroje šviesoje, aiškinti ir nurodyti tremties prasmę.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS. Sudarė prof. Dr. Pr. Skardžius, Si. Barzdukas, J. M. Laurinaitis. Išleido Lietuvių Tremtinių Bendruomene. 1950. 606 p.

Dr. St. Kolupaila: NEMUNAS. Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos leidinys, Chicago. 1950. 237 p.

LITERATŪRA. Lietuvių literatūros, meno ir mokslo metraštis. Pirmosios knygos. Išleido Lietuvių Literatūros Draugija. Chicago, 1950. 303 p.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVOS HEROJŲ ĮTAKA CHOPINO KŪRYBAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   

Pernai visas kultūringasis pasaulis minėjo 100 metų sukaktį nuo genialaus muzikos kūrėjo Fridriko Chopino mirties. Jis buvo gimęs iš motinos lenkės ir tėvo prancūzo. Taigi buvo maišytų tautų. Nuo pat jaunystės laikų rūpestingai motinos buvo auklėjamas lenkų dvasioje. Ji ne vien tik sekė jam pasakas ir dainavo liaudies dainas, bet jam grieždavo ir pianu pritardama gražiai dainuodavo lenkiškas melodijos. Tai labai veikė jauną vaikučio sielą. Bet ypač jam visą laiką, beaugant senam kaimo dvare, apsuptame laukų, girių, giedančių paukščių, patikdavo tarnaitės Zuzkos (Zuzanos) kaimiškos dainelės. Jis negalėdavo jų atsiklausyti ir visuomet, kai ir kiek paūgėjęs atvykdavo į tą vietą, prašydavo padainuoti.
Skaityti daugiau...
 
KAIP RUSAI PASIELGĖ SU VOKIEČIŲ MENU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. T.   
Elisabeth Fagg, metus praledusi Europoj kaip įvairių žurnalų atstovė, "The American Mercury" (š. m. rugpiūčio mėn. num.) duoda žinių apie rusų elgesį su vokiečių meno paminklais. Būdingesniąsias čia pateikiame.

Užėmę rytų Vokietiją ir Berlyną, rusai vokiečių meno tiek pat sunaikino, kiek jo ir išvežė, šių dienų vokiečių muziejai yra grubaus rusų elgesio su menu liudininkai. Stalino kariuomenė, užėmusi Vokietiją, ir meno turtus laikė karo grobiu. Rusų valdžia Berlyne tuoj įkūrė garsiąją Sovietų Trofėjų Komisiją.

Per metus laiko iš rytų Vokietijos ir Berlyno sektoriaus rusai išsivežė begalę garsių meno dalykų, pradedant senaisiais meistrais ir baigiant numizmatikos ir įvairių meno rūšių dalykais. Tie meno turtai būdavo kraunami į atvirus sunkvežimius, neįpakuoti, neapsaugoti nuo lietaus. Elgtasi su jais gan šiurkščiai. Didingasis Egipto paminklas iš Senosios Imperijos (2500 m. pr. Kr.) buvo nuristas laiptais, atsidaužiant į pakopas. Panašiai buvo ir su Kinijos būgnu iš pirmojo šimtmečio pr. Kr.; jo bronziniai rėmai suskilo ir susilankstė. Jei koks senovinis baldas netikdavo į dėžę, jį tol piausty-davo, kol tikdavo. Garsiosios graikų Olimpo statulos buvo pakraunamos, visai neapsaugant jų profilių.
Skaityti daugiau...
 
300 METŲ NUO RENE DESCARTES MIRTIES PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. Matukas   

Daugiau kaip prieš 300 metų, pasirodžius pagrindiniams Descartes filosofijos veikalams, jų autorius (lotyniškai — Renatus Cartesius) susilaukė be galo aštrios kritikos. Dėl to jis mielai tada priėmė Švedijos karalienės Kristinos kvietimą, 1649 m. atvykdamas gyventi į jos rūmus. Tačiau neilgai jam teko džiaugtis karališkuoju dvaru, nes jau 1650 m. pavasarį nustojo plakus nerami jo širdis, palikdama tokių naujų viliojančių ir neraminančių idėjų, kurios tebeveikia dar ir šiandien visas gyvenimo sritis. Daugelis dėl to šį filosofą vadina didžiuoju Prancūzijos filosofu, moderniosios filosofijos įsteigėju, tarpepochiniu galvotoju ir t. t.
Skaityti daugiau...
 
KOMUNIZMAS RUSIJOJE PRIES 130 METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. Žukas   

Pernai pavasarį sovietų spaudoje ir per radiją, buvo paskelbtas ilgas sąrašas išradimų ir idėjų, kuriuos "supuvę Vakarai ir Amerika" neva pavogė iš Rusijos ir tuo daro rusų tautai skriaudą. Tame sąraše mes matėme garvežį ir garlaivį, perkūnsargį ir elektros šviesą, telefoną ir telegrafą, automobilį, lėktuvą ir t. t. Anot jų, visa Vakarų civilizacija ir kultūra savo pradžią turi Rusijoje. Tik jie kukliai nutyli, kad tas jų pre-tensijas gal ir galėtų reikšti Rusija, bet tik caristinė, o ne sovietų. Kelis nuošimčius teisybės jie turi, tik yra žinoma, kad rusų idėjos bei išradimai arba miršta tik gimus, kaip tai buvo su inž. Popovu, kurį už radijo idėją norėjo į bepročių namus patalpinti, arba priima aziatiškai-barbarišką formą, kaip tai žemiau pamatysime.
Skaityti daugiau...
 
"AIDAI" SKIRIA LITERATŪROS PREMIJĄ PDF Spausdinti El. paštas
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas TT. Pranciškonų, pamečiui skirs po vieną $500.00 premiją už premijos komisijos geriausiu pripažintą grožinės literatūros ir mokslo veikalą. šiuo skelbiamos jos taisyklės pirmiesiems metams:
1.    1951 metais pirmą kartą premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.
2.    Už premijos komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
Skaityti daugiau...
 
PLATINTOJAI JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖSE: PDF Spausdinti El. paštas
PAPILDOMAS PLATINTOJŲ SĄRAŠAS:
B. Krakauskas, Rochester, N. Y    18
Tėv. Placidas Barisa, O.F.M., Winnipeg, Mass    14
Ign. Kazlauskas, Great Neck, L.l.N.Y    13
N. Antanavičius, Nashua, N. H     6
J. Andrius, So. Boston, Mass     6
Dr. J. Bajerčius, Rochester, N. Y     6
E. Eitavičius, Brockton, Mass     6
Kun. V. Katarskis, Dayton, Ohio      6
E. Pažemeckiene, New Haven, Conn     6
M. Sodonis, Rochester, N. Y     6
Dr. P. Kaladė, So. Boston, Mass     5
P. Minkūnas, Brooklyn, N. Y     5
A.  Prapuolenis, Cicero, III     5
K. Sakaliene, Cleveland, Ohio      5
A. Vainius, Easton, Pa     5
Kun. A. Klimas, Brockton, Mass     4
Skaityti daugiau...
 
1950 metų turinys PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Aistis J. — Ketureiliai         297
Andriušis P. — Trys fragmentai         398
Baltrušaitis J. — Nakties piligrimas (eil.) ....    16
Baltrušaitis J. — Laiškas ir susimąstymai žiemą  (eil.)          108
Baronas Al. — Išdavimas         169
Bradūnas K. — Knygos prologas (eil.)         52
Bradūnas K. — Eilėraščiai         451
Brazdžionis B. — Plakatas, Paletė (eil.)         109
Brazdžionis B. — Kalėdų dovanos (eil.)         167
Butėnas V. — Lietuviškas  kryžius  Vokietijoje (eil.)           129
Grigaitytė K. — Lietuvos miškų žibutei, Trys seserys (eil.)         222
Hoerderlin P. — Eilėraščiai         259
Yla S. — Kunigas dievų miške (kacetiniai atsiminimai)          310
Jankus J. — Pasaulio dailininkas         369
Jonikas V. — Brangmens (eil.)         368
Katiliškis A. M. — Užgavėnės         64
Katiliškis A. M. — Vasaros ugnys         261
Kazokas V. — Iš ciklo "Metai" (eil.)         417
Kėkštas J. — Ramybė man (eil.)         80
Kėkštas J. — Draugui palikto kranto, Eilėraštis apie jūreivį (eil.)         352
Kirša F. — Iš knygos "šventieji akmenys" (eil.)    203
Kozulis Pr. — Paprasti pojūčiai (eil.)         266
Mazalaitė - Krūminienė N. — Karoliai         119
Mekas J. — 2emės kvepalai (eil.)         324
Mistral G. — Mokytojos malda         409
Nagys H. — Fragmentai iš vaikystės (eil.)         397
Neruda P. — Vandenyno pietuose (eil.)         172
Nyka-Niliūnas A. — Nyki daina apie kelionę į nežinomas šalis (eil.)         14
Nyka-Niliūnas   A.   — Miegančio vėjarodžio
simfonija, Sodai, Miestelis (eil.)         248
Pabrėža J. A. — Esu sau žmogelis, Apie pypkininką (eil.)         75
Prapuolenytė St. — šviesos spindėjimas (eil.)    161
Rutkūnas B. — Dukrytės sapnas (eil.)         69
Rutkūnas B. — Aušra budina (eil.)         455
Stelingis P. — Sunkią valandą (eil.)         20
Stelingis P. — Rudenėlis (eil.)         399
Šlaitas VI. — Amžinieji liudininkai, Mėnesienoje, Minkštas lietus (eil.)         118
šlaitas V. — Iš dienoraščio, Relikvijos (eil.)        375
švabaitė J. — Naktis (eil.)         324
Tulauskaitė - Babrauskienė Gr. — Aš tavęs ieškojau (eil.)         256
Vaičiulaitis A. — Milžinų daina         17
Vaičiulaitis A. — Eilėraščiai         155
Vaičiulaitis A. — Žvejų duktė Banguole         223
Vaičiulaitis A. — Vyskupo tėvas         325
Vaitkus M. — Ežero mergaitė (eil.)         214
Veselka K. — Užmiršta stotelė (eil.)         317
Veselka K. — Vienas grįžimas (eil.)         466
Žitkevičius L. — Neišsisakymai (eil.)         309
Skaityti daugiau...
 
MALONUS AIDŲ SKAITYTOJAU! PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Netrukus AIDAI įžengia j antruosius savo metus Amerikoje. Pilni vilčių ir kūrybinio užsidegimo jie ir toliau varys gilią vagą lietuvių tautinės kultūros srityje, telkdami apie save mūsų poetus, beletristus, mokslo vyrus ir kultūros puoselėtojus.

Leidėjai džiaugiasi, kad pavyko žurnalą atgabenti iš tremties ir išblaškyti abejones tu, kurie netikėjo jo išsilaikymu, žurnalas augo ir plėtėsi, reguliariai pasiekdamas ne tik Amerikos bei Kanados, bet ir kitus pasaulio kraštus, šis nuopelnas pirmiausia priklauso Jums, Mielieji Skaitytojai. Ir didžiausios leidėjų pastangos būtų sudužusios, jei Jūs nebūtumėt susispietę ir patalkininkavę.
Skaityti daugiau...
 
Leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Vyriausias Redaktorius — Antanas Vaičiulaitis
Redakcinis Kolektyvas: Dr. J. Aistis-Aleksandravičius, T. Dr. L. Andriekus, O.F.M., Bern. Brazdžionis, J. Girnius, Dr. J. Grinius, T. Dr. B. Grauslys, O.F.M., Dr. K. Pakštas, Dr. A. Kučas, J. Pažemeckas, Dr. A. Šapoka, Br. Stočkus, T. J. Vaikys, O.F.M.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai