Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1957 m. 8 spalis
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Brazaitis — Maironis ir Lietuva ................................................................................. 337
Ignas Malėnas — Pats naujausias metodas mokant vaikus skaityti .................................... 342
Jonas Aistis — Pavasario simfonija: Adagio, Menuetas, Andante, Scherzo, Finale (eil.) ... 351
Dr. A. Šapoka — Vilnius Zigmanto Augusto laikais .............................................................. 353
Antanas Tulys — Paskutinis pasimatymas ............................................................................ 359
Ž. Mikšys — Pastabos dėl koplytėlių ir kryžių forminių elementų ....................................... 370

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
Alg. Gustaitis — J. Tininis: Sužadėtinė ................................................................................. 376
A. Š. — K. Barėnas: Karališka diena ................................................................................... 377
L. Dambriūnas — Nauja lietuvių literatūros chrestomatija .................................................. 377

MENAS
L. Andriekus — Kūrybos ir veiklos metai    ......................................................................... 378
V. K. Jonynas — Vytauto Maželio menas ............................................................................ 379

VISUOMENINIS GYVENIMAS
St. Barzdukas — Kelios mintys apie Bendruomenę ............................................................ 380

ĮVYKIAI ................................................................................................................................. 384
Skaityti daugiau...
 
MAIRONIS IR LIETUVA PDF Spausdinti El. paštas


Dvidešimt penkeri metai nuo Maironio mirties jau yra laiko perspektyva, kurioje aiškiau išryškeja visuomenes santykiai su poetu. Toje perspektyvoje matyti, kaip Maironis atsistoja net prieš tris Lietuvos gyvenimo laikotarpius. Kiekvienas ju turi savo skirtingus idealus ir psichologines nuotaikas. Du tuos laikotarpius teko Maironiui paciam išgyventi. Tai laikai iki nepriklausomybes ir paskiau nepriklausomoje Lietuvoje. Ju skirtuma Maironis išreiške tokiais žodžiais 1919 metais Vasario 16 proga:

"Vasario 16 akta aš pavadinciau siena tarp dvieju Lietuvos pasauliu: anoj pusej Lietuva — svajota, pasišventimo meileje pradeta, — cia realine, skausmuose gimusi; ana skaisti idealu, troškimu sritis, padangemis skriejusi, erškeciu vainiku pasipuošusi, kaip kentetoja, — ta žemiška, apciuopiama, bent kiek nustojusi skaistumo ir aureoles; anos myletojai nieko nuo jos netroško, jai viska aukojo, — tos megeju šalininku daugiau, bet jie jau sau reikalauja užmokesnio ir šiltos vieteles, kai kurie jos simpatija apsimete, ja skaudžiai užvyle, naudoja; ana buvo gryna dvasia, be kuno, — cia dar neišsivystes su ydomis kunas" (Lietuva 1919, vasario 16).
Skaityti daugiau...
 
PATS NAUJAUSIAS METODAS MOKANT VAIKUS SKAITYTI PDF Spausdinti El. paštas
Gyvename laikotarpi, kurs itin gausus išradimais. Tik beveik visi jie rikiuojasi technikos bei chemijos srity. Toli gražu negali pasigirti tokiu pažangos tempu kitu mokslu šakos.  Negali pasigirti tokiu pažangos spartumu ir skaityti mokymo metodu sritis. Nuo laiku, kai finikieciai pradejo vartoti raidinius ženklus kalbos garsams žymeti (tiksliau tariant, nusižiureje i indus, juos priderino savajai kalbai), skaitymo mokymo darbe ir pradeta vartoti budas, trukes beveik be pakitimu iki musu dienu: 1. išmokyti raidžiu, 2. raides-garsus jungti — skaityti žodžius, 3. tuo pat budu paskaityti kitus žodžius ir sugriebti minti viso pasakymo-sakinio, o rezultate net viso rašinio, viso destymo. Tiesa, norint pasilengvinti raides vardo tarima, pradeta tas raides vadinti ne garsais, bet žodeliais, ar net ištisais žodžiais. Taciau skaitymo proceso metu tie žodeliai jau buvo atverciami i garsus.
Skaityti daugiau...
 
PAVASARIO SIMFONIJA PDF Spausdinti El. paštas
VĖL kvepiancios gliciniju kaskados
Putodamos nuo stogo žemen nusileis
Ir vel pavasaris lakštingalažadis
Kuždes žieduos su saules spinduliais ...

ADAGIO
ŠVELNUS, švelnus vejelis pute,
O žeme pašalu kvepejo —
Žydejo vieniša kvapute
Ir vagose vanduo klegejo . . .

Klegejo džiaugsma dar nedrasu,
I saule spindincia žiurejo —
Svajonem driko beržo kasos
Ir atsargi sula tekejo.

Prabilo varpas, ir galingai
Laukais imirkusiais nuejo,
Ir supo kvapsni stebuklinga
Pavasario lengvucio vejo.
Skaityti daugiau...
 
VILNIUS ZIGMANTO AUGUSTO LAIKAIS PDF Spausdinti El. paštas
(IŠTRAUKA IŠ "AIDŲ" PREMIJĄ GAVUSIOS KNYGOS "SENASIS VILNIUS")

Zigmanto Augusto laikų pats žymiausias Vilniaus istorijos įvykis buvo pastatymas naujos valdovų pilies, puošnių renesansinio stiliaus rūmų ir visos eilės kitų pastatų, surištų su pilimi, reikalingų valdovų dvarui.

Iš viso Zigmantų laikais Vilnius pagyvėjo. Jau Zigmantas II čia lankydavosi gana dažnai, o Zigmantas Augustas kurį metą čia nuolat gyveno. Net būdamas Lenkijos karaliumi, Zigmantas Augustas daug dažniau gyveno Vilniuje, negu Krokuvoje. Jau Zigmantas II pradėjo tvarkyti Vilniaus pilį ir įrengė čia savo dvarą. Kad jis Vilnių buvo užsimojęs padaryti tikrai antrąja savo sostine, rodo jo pradėtieji rūmai, kuriuose buvo organizuota net biblioteka. Kaip žinoma, Zigmanto Augusto praplėsta, o mirštant dovanota jėzuitams, ji buvo pagrindas būsimosios Vilniaus akademijos bibliotekos.
Skaityti daugiau...
 
PASKUTINIS PASIMATYMAS PDF Spausdinti El. paštas
Šį pasimatymą aš ilgai stengiausi palikti neparašytą. Ir gal būtų gražiau, jei jis būtų palikęs neparašytas, nors Ji jau seniai numirus, užmiršta — nebepasiekiama.

1939 metais sugrįžau iš Amerikos į savo tėviškę. Tai lygiai po dvidešimties metų. Mano brolis, Kazys Rimas, pasitiko mane Šeduvos geležinkelio stotyje. Jį iš tolo pamačiau. Nepažinau jo, bet spėjau, kad tas žmogus bus mano brolis. Nes jis vienas čia toks tamsus ir atrodė, kaip tikras čigono Arlovo paveikslas.

Mudu puolėme į glėbį, ilgai bučiavomės, džiaugėmės. Betgi jo glėbyje nesijaučiau, kad būčiau brolio, arba net šiaip lietuvio, glamonėjamas. Tai buvo kažkoks nelietuviškas rašalas. Pasisveikinę, pakalbėję, įmetėme mano lagaminą į ratus, kurie, kaip ir pakinkalas ir arklys, buvo tokie pat, kaip palikau. Išskyrus šikšnines vadeles ir su žalvariniais guzikėliais šikšnų papuošalą ant pavalkų. Ir čigonišką botagą.
Skaityti daugiau...
 
PASTABOS DĖL KOPLYTĖLIŲ IR KRYŽIŲ FORMINIŲ ELEMENTŲ PDF Spausdinti El. paštas

                         1                                       2                                        3
 
Pav. 1. Du kartus į žemę leista 1814 m. koplytėlė žemut. Mozūriškiuose, Raudondvario valsč., Kauno apskr. Utenos apskr. Pav. 2. 1840 m. koplytėlė Davainių kaime, Užpalių valsč., Pav. 3. Keletą kartų j žemę leista 1820 (?) m. koplytėlė Augštakalnės kaime, Salako valsč.. Zarasų apskr.

Tremtyje pasitaiko, kad mūsų tautiniams ir religiniams siekimams išreikšti sunku atrasti tinkamesnį paminklą, kaip prie savo veikimo centrų svetimoj žemėj pastatyti lietuvišką koplytėlę ar kryžių. Deja, jiems pavyzdžiu rinkinių turime tik kelis, tie patys nėra lengvai prieinami, tad nenuostabu, kad statomos koplytėlės ir kryžiai, nebeturėdami ankstyvesnio tiesioginio gyvo ryšio su statytojais, nežiūrint visų pretenzijų, kartais išeina skurdoki arba stebina savo neįmanomomis išmonėmis. Šito rašinio tikslas nėra sistemiškai pasisakyti apie Lietuvos koplytėles ir kryžius, tik atkreipti dėmesį į charakteringiausius jų pavyzdžius ir pabandyti juos aptarti.
Skaityti daugiau...
 
SUŽADĖTINĖ PDF Spausdinti El. paštas


J. Tininis: SUŽADĖTINĖ. Noveles. Išleido Terra, Chicago, 1957. 180 p.

Juozas Tininis literatūriniam gyvenimui yra pasiruošęs ne tik geru keliu svetimų kalbų mokėjimu, bet ir susipažindamas su lietuvių, graikų, prancūzų ir kitų tautų literatūromis. Tai žmcgus, kuris nedaro bandymų rašydamas ir kuris naujoviškų sakinių suguldymo būdus laiko nereikalingais kūryboje. Jis net neįprastinių žodžių vengia ir išsiverčia su kasdieninėje kalboje žinomaisiais. Dėl to jo rašymo būdas buvo žinomas ir kiek ankstesniems laikams. Tai daugiau klasikinės mokyklos autorius.
Skaityti daugiau...
 
KARALIŠKA DIENA PDF Spausdinti El. paštas
Tuo vardu Nidos knygų leidykla Londone 17-tu numeriu išleido Kazimiero Bareno novelių rinkinį, kuris yra to autoriaus antrasis po 1953 m. Tremties išleisto rinkinio "Giedra visad grįžta".

Dabartiniame rinkinyje yra 8 novelės, sudarančios 254 psl. knygą. Vienos jų ilgesnės, kitos trumpesnės, bet viena jų, šventasis Morkus, užimdama bemaž pusę knygos, kaip ir išeina iš novelės ribų ir veikiau panaši į apysaką. Kaip novelė, kuriai rūpi veiksmo glaustumas ir nelaukta jo pabaiga, transparentiškiausia bus "Karališka diena", kurios vardu ir visas šis rinkinys pavadintas. Ten, kur netikėtumo siekiama ne tiek veiksmo eiga, kiek kitomis priemonėmis, kaip humoru, ten ir netikėtumas tuo vardu eina, kaip pvz. "Cedrono rožėj".
Skaityti daugiau...
 
NAUJA LIETUVIŲ LITERATŪROS CHRESTOMATIJA PDF Spausdinti El. paštas
Alfred Senn, HANDBUCH DER LITAUISCHEN SPRACHE. Band II: Lesebuch und Glossar, 279 p. Carl Winter Universitaetsverlag, Heidelberg 1956.

Profesorius A. Sennas, būdamas kalbininkas, yra ne tik lietuvių kalbos tyrinėtojas, bet ir uolus lietuvių literatūros populiarintojas kitose tautose. Pernai Italijoje išleista Pabaltijo tautų literatūros istorija (Storia delle Letterature Baltiche), kurios lietuviškąją dalį — Storia della Letteratura Lituana parašė A. Sennas. Taip pat pernai Pittsburge išleistas veikalas World Literatures, kurį sudaro straipsniai apie 16 tautų svarbiuosius literatūros autorius bei jų veikalus, šiam veikalui A. Sennas parašė straipsnį Vincent Krėvė, Lithuania's Creator of Heroes. Seniau tas pats autorius yra parašęs straipsnius apie lietuvių literatūrą Columbia Dictionary of Modern European Literature ir History of Modern Drama leidiniams (1947).
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. I dalis. Redagavo Bern. Brazdžionis. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicago, 1957. 607 p. Kaina $7.00.

Mykolas Vaitkus: MISTINIAME SODE. Atsiminimai. Išleido prel. Pr. M. Juras. Putnam, Conn. 207 p. Kaina $3.00.
Skaityti daugiau...
 
KŪRYBOS IR VEIKLOS METAI PDF Spausdinti El. paštas
Šį pavasarį dail. V. K. Jonynui suėjo 50 metų amžiaus. Lietuviškoji spauda tą mūsų žymaus grafiko sukaktį prisiminė straipsniais bei jo kūrinių iliustracijomis. Artimesnieji bičiuliai suruošė pagerbtuves Niujorke.

Žvelgiant į šio dailininko nužygiuotą kelią, kurio 25 metai yra skirti menui, pirmiausia pažymėtina, kad jis kūrė, nuolat veikdamas daugelyje sričių, čia ne tiek svarbu, ar ta veikla liete organizacinį dailininkų gyvenimą, ar mokymą, ar kitus darbus — užtenka atminti, kad jubiliatui teko abi sritis, kūrybos ir veiklos, tuo pačiu metu sumaniai derinti.
Skaityti daugiau...
 
VYTAUTO MAŽELIO MENAS PDF Spausdinti El. paštas
Negausioje mūsų fotografų šeimoje Vytautas Maželis užima išimtinę vietą. Jei V. Augustinas ir A. Naruševičius kaip fotografai aktyviai reiškėsi Lietuvoje, tai išeivijoje šio aktyvumo pasigendame.

Tiesa, Augustinas išleido ir savo senojo negatyvų rinkinio, kurį jis atsivežė su savimi, fotografijų albumą dviejose laidose. Tačiau jo naujų nuotraukų maža pastebime. Visą šią spragą aktyviai ir su užsidegimu lopo V. Maželis. Pastarasis šiais metais surengė savo kūrinių jau ketvirtąją parodą, šios parodos vyksta gerose Willoughby's — didžiausios pasauly foto parduotuvės patalpose, kurias lengvai pasiekia kiekvienas niujorkietis.
Skaityti daugiau...
 
KELIOS MINTYS APIE BENDRUOMENĘ PDF Spausdinti El. paštas
Jos Tarybos suvažiavimo proga
1957 rugp. 31-rugsėjo 2 d. Čikagoje Morrisono viešbutyje posėdžiavo JAV LB Taryba. Tai buvo šios kadencijos Tarybos jau trečioji ir paskutinė sesija. Sesija to mūsų visuomeninio ir kultūrinio organo, kuris visuotiniais ir tiesioginiais rinkimais yra pastatytas Lietuvių Chartos, tų geležinių mūsų tautos įstatymų, vykdymo priešakyje. Todėl pravartu pažvelgti iš vienos pusės į LB užsimojimus ir darbą, kiek tai atsispindi Tarybos, vyriausiojo LB organo, posėdžiuose, ir pajusti iš kitos pusės tas nuotaikas, kokiomis šis darbas sutinkamas ir palydimas.
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Pavergtųjų Tautų atstovai kreipėsi į Jungtines Tautas atsišaukimu, kuriame primenama, kad pastovią taiką įgyvendinti kliudo Sovietų Sąjunga, pavergusi vidurinės bei rytinės Europos šalis, pavergtuosius pajungusi karinei pramonei ir nuolat grasinanti atominiu karu. Rašte siūloma kelti Rusijai bylą už agresiją vidurio ir rytų Europoje, spausti, kad atitrauktų kariuomenę iš okupuotų kraštų ir leisti ten laisvus rinkimus.

•    Spalio 2 - 4 d. Romoje įvyko lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas. Be Italijoje gyvenančių paskaitininkų, kalbėjo prof. J. Eretas iš Šveicarijos, dr. E. Turauskas ir dr. S. Bačkis iš Prancūzijos.
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" PREMIJA UŽ LITERATŪRĄ PDF Spausdinti El. paštas
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00 premiją už vertinimo komisijos geriausiu pripažintą grožines  literatūros ir mokslo veikalą,  šiuo skelbiama jos taisykles:

1.    1957 metais ketvirtą kartą premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.

2.    Už komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" PREMIJŲ FONDUI AUKOJO PDF Spausdinti El. paštas
Kun. dr. T. Narbutas, Brooklynas 25 dol.

"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI:
Skaityti daugiau...
 
LEIDĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis

Redakcijos nariai — T. Leonardas Andriekus, O. F. M., Juozas  Girnius,  Alfonsas Nyka-Niliūnas

Meninė priežiūra — Telesforas Valius

Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Skaityti daugiau...
 
VIRŠELIAI PDF Spausdinti El. paštas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai