Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Vincas Maciūnas, lietuvių literatūros istorikas, gausių literatūrinių studijų autorius, Kauno, Vilniaus, Pabaltijo (Pinneberg) ir Pennsylvanijos universitetų profesorius, vienas iš Lietuvių Enciklopedijos redaktorių, kuriam praėjusią vasarą suėjo 70 m. amžiaus. Jubiliatas yra gimęs 1909 m. liepos 18 Papilėje, Šiaulių aps.


— JAV Senatas visais balsais nutarė, kad būsimoje Madrido konferencijoje būtų keliama Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų okupacijos byla.
— Iš JAV Švietimo departamento gauta 40.000 dol. lituanistinių mokyklų mokytojams lavinti 1980 metais. Parama gauta Švietimo tarybos pirmininko Broniaus Juodelio pastangomis. Jis paskirtas ir šios sumos administravimo direktoriumi.

— Lietuvių Fondas šiais metais lituanistinėms mokykloms yra davęs 16.200 dol.
— "Ethnic Voice", nauja radijo stotis, įsteigta Chicagoje, kurioje ir lietuviai turi savo programą. Lietuvių programos vadovas — Anatolijus Siutas. Transliacijos pradėtos spalio 7 d.
— Clevelando Lietuvių namų klubo direktorių tarybos 1,000 dol. premija paskirta Jurgiui Malskiui, ilgamečiui Clevelando LB apylinkės pirmininkui. Įteikimas įvyko lapkričio 3 d. Premija duodama visuomeninėje-kultūrinėje veikloje pasižymėjusiam Clevelando lietuviui. Anksčiau šią premiją yra gavę Vacys Ročiūnas ir Ona Mikulskienė.
— Juozas B. Laučka, naujai išrinktas Ateitininkų Federacijos vadas, vadovavimą iš dr. Petro Kisieliaus perėmė lapkričio 18 d. Kiti valdybos nariai: Linas Kojelis — gen. sekr., Milda Čižiūnienė — ižd., Jonas Vaitkus — protokolų sekr., Pranas Baltakis — moksleivių sąjungos referentas, Gundis Vaitkus — studentų sąjungos referentas, Antanas Vaičiulaitis — valdybos narys, kun. Stasys Yla — dvasios vadas.
— Arėjo Vitkausko World-Wide News Bureau skiria 1,000 dol. premiją už knygą angliškai apie Lietuvos okupaciją 1940 metais ir partizanų kovas prieš ją. Mecenato adresas: 309 Varick St.. Jersey City, NJ 07302.
— Andrius Kuprevičius laimėjo Ohio lietuvių gydytojų draugijos metinę kultūrinę 1,000 dol. premiją. Premija įteikta spalio 27 Lietuvių namuose Clevelande.
— Vasario 16 gimnazijoje mokslo metai prasidėjo rugsėjo 2 d. Gimnaziją lanko 63 mokiniai. Iš užsienio yra 17 mokinių: 9 iš JAV, 3 iš Kanados. 4 iš Brazilijos ir 1 iš Venecuelos. Kiti mokiniai — iš Europos.
— Lietuvių studijų fondui Korp. Neo Lithuania šventėje Clevelande lapkričio 17 d. dr. Viktoras ir dr. Elena Čeičiai paaukojo 5000 dol. Tą dieną aukų surinkta 6,590 dol.
— Antanas Mažiulis redaguoja dr. Jono Puzino raštus.
— Kun. dr. Konstantinas Gulbinas. O.F.M. cap., paskirtas Vokietijos lietuvių katalikų sielovados direktorium.
— JAV LB garbės teismo pirmininku išrinktas dr. Edmundas Lenkauskas, nariais: Romas Bublys, Raimundas Kudu-kis, Algis Širvaitis ir Vladas Čyvas.
— Sacred Heart universitetas Bridge-port, Conn., savo programoje turi lietuvių kalbą ir istoriją bei kultūrą. Dėstytojai — Vitalis Žukauskas ir Vaiva Vėbraitė.
— Vliko seimas įvyko Baltimorėje gruodžio 8-9.

— Kun. K. Pugevičius ir dr. V.Stankus gruodžio 9 NBC televizijos programoje Clevelande apie 20 minučių kalbėjo apie Holocaust filmo lietuviams padarytus neteisingus kaltinimus ir apie LKB Kroniką.
— Savaitraštis Tėviškės Žiburiai gruodžio 9 Anapilyje, Toronte, paminėjo savo gyvavimo 30 metų sukaktį. Be iškilmingų pamaldų Lietuvos kankinių bažnyčioje ir vaišių, ta proga buvo koncertas ir Prano Baltonio skulptūrų paroda. Koncerto programą atliko solistai Gina Čapkauskienė, Vaclovas Verikaitis ir Vytautas Paulionis, akompanuojant Jonui Govėdui. Ta pačia iškilme paminėta ir 75 metų lietuvių spaudos atgavimo sukaktis.
Tėviškės Žiburius pradėjo leisti Kanados liet. kat. kultūros draugija. Pirmasis numeris pasirodė 1949 m. gruodžio 24 d. Toronte. Savaitraštį 5 metus redagavo prof. A. Šapoka, talkinamas kun. dr. P. Gaidamavičiaus-Gaidos. Šapokai mirus, jau 25-ri metai, kai T.Ž. redaguoja kun. P. Gaida. Jam talkina Vytautas Kastytis. T.Ž. yra reikšmingas lietuvių savaitraštis ne tik Kanadoje, bet ir visoje lietuvių išeivijoje.
— Lietuvių mokytojų sąjungos vadovybė gruodžio 1 d. išrinkta Jaunimo centre Chicagoje visuotiniame narių susirinkime. Pirmininkė — Magdalena Šu-laitienė, vicepirm. —Apolinaras Bagdonas, sekretorius — Bronius Gelažius, parengimų vadovė — Rožė Kriaučiūnienė, iždininkė — Burneikienė.
Rašytojuose — Eduardo Cinzo, kūrybos popietė surengta Kultūros židinyje New Yorke. Popietę rengė Vaižganto klubas. Panašius literatūrinius pasirodymus Cinzas turėjo Bostone ir Chicagoje. Jis gyvena Belgijoje. — Jurgis Jankus gruodžio 9 skaitė savo kūrybą Los Angeles Lietuvių Fronto bičiulių kultūriniame vakare.
— A. Tyruoliui — dr. Alfonsui Šeš-plaukiui, poetui, literatūros vertėjui iš svetimų kalbų, profesoriui ir spaudos bendradarbiui, rašančiam literatūrinėmis temomis, rugsėjo 10 suėjo 70 metų amžiaus.
— O. V. Milašiaus gimimo šimtmetis
lapkričio 20 d. prisimintas Buenos Aires, Argentinoje. Akademiniame sambūryje Enriąue Muino auditorijoje apie Milašių kalbėjo Lysandro Z. Galtier, kuris yra Milašiaus raštų vertėjas į ispanų kalbą.


Dailė — Adomas Galdikas mirė 1969 m. gruodžio 7 d. Šio didžio dailininko mirties dešimtmetis lietuvių spaudoje liko beveik nepastebėtas.
— Antanas Petrikonis, Juno Beach, Floridoje, kur nuolatos gyvena, atidarė dailės galeriją. Galerijoje iškabino savo ir kitų lietuvių dailininkų paveikslus. Paveikslai parduodami.
— Giedrės Žumbakienės piešinių paroda gruodžio 16 atidaryta Balzeko muziejuje, Chicagoje. Paroda tęsis iki 1980 m. sausio 10.
— Mikalojui Ivanauskui, architektui ir dailininkui, gruodžio 1 suėjo 70 m. amžiaus. Jis yra susidomėjęs aliejine tapyba kaip grafika, kurią apibūdina taip: "pirmiausia, nudažoma drobė lygiu spalviniu gruntu (pirmas dažų sluoksnis) ir leidžiama pakankamai nudžiūti; paskui dažoma standartine storoka aliejinės tapybos technika; pagaliau paviršius subraižomas (subrūkšniuojamas) grioveliais mažu lanksčiu brauktuvėliu (spatula) taip, kad būtų matyti tų griovelių siauras spalvinis dugnas. Subrūkšniavimas yra lygus grafinio paveikslo technikai". Tokios technikos paveikslas yra 456 psl.
— Vytautas Kašubą Vilniaus universiteto sukakčiai paminėti sukūrė medalį, (žr. 435 psl.), kurį išleido Akademinis skautų sąjūdis. Medalio vienoj pusėj — Šv. Jono bažnyčia ir universiteto rūmai bei kiemas; antroj pusėje — pagal 18 a. universiteto antspaudą vaizduojamas Vytis, apsuptas universiteto steigėjų ir rėmėjų herbų.
Medalis nukaltas Franklin Mint kalyklos iš bronzos, Sterling sidabro ir paauksuoto Sterling sidabro. Bronzinis medalis — 70 mm diametro, sidabriniai ir paauksuoti — 44 mm diametro. Sidabriniai medaliai turi apie vieną troy unciją gryno sidabro. 14 karatų auksinį medalį, kuris turės apie 0.8 troy uncijos gryno aukso, reikėjo užsisakyta iš anksto (prieš lapkričio 1 d.). Jo kaina — 400 dol. Ji priklausys ir nuo aukso vertės rinkoje.
Leidėjai skyrė daug pastangų ir lėšų, kad medalis primintų svarbią universiteto sukaktį ir taip pat tiktų Lietuvos reprezentaciniams tikslams. Medalį numatoma įteikti kai kuriems žymiems asmenims ir supažindinti juos su Lietuva. Medalis — prasminga dovana ir lie* tuviams, ir kitataučiams įvairiom progoms.
Medalius galima įsigyti iš platintojų lietuvių kolonijose arba kreipiantis į medalio administratorę Aldoną Venckienę, 603 14th Street, Santa Monica, CA 90402. Iš gauto pelno planuojama išleisti anglų kalba knygą apie Vilniaus universitetą. Medalio iniciatoriai yra ASS, Filisterių skautų sąjungos Los Angeles skyrius (pirm. L. Venckus). Medalio komiteto pirmininkas yra dr. A. Kliorė, nariai — dr. A. Avižienis, Edm. Kulikauskas, dr. L. Trečiokas, A. Venckienė ir L. Venckus. (Edm. K.)

Muzika. — Gina Čapkauskienė
lapkričio mėnesį koncertavo Australijoje: Perthe, Adelaidėje, Geelonge, Melbourne, Sydnėjuje ir Kanberoje. Jai akompanavo Nemira Masiulytė.
— Margučio radijo metiniame koncerte šį rudenį muzikinę programą atliko pianistas Andrius Kuprevičius ir smuikininkė Elena Kuprevičiūtė.
— Roma Mastienė, pakviesta Romos katalikų federacijos, gruodžio 4 išvyko koncertams į Australiją.
— Vytenis Vasiliūnas atliko vargonų koncerto programą spalio 21 Bostone. Koncertą rengė Baltų Draugija. Tos pačios draugijos surengtame koncerte lapkričio 11 Vytenis Vasyliūnas taip pat atliko vargonų muzikos programą.

— Vytauto Smetonos koncertas Vilniaus universiteto sukakties proga įvyko lapkričio 11 Toronte, Convocation salėje.
— Stasiui Gailevičiui, kompozitoriui ir chorų vadovui, lapkričio 28 d. suėjo 75 m. amžiaus.
— Čiurlionio ansamblis, minint B alfo 35 m. veiklos sukaktį, gruodžio 9 koncertavo Chicagoje, Marijos aukšt. mokyklos auditorijoje.
— Danos Stankaitytės, soprano, operų arijų lietuvių kalba plokštelė išleista Chicagoje. Solistę palydi simfoninis orkestras ir Lietuvių operbs vyrų choras. Diriguoja Alvydas Vasaitis. Plokštelės sutiktuvės atliktos lapkričio 25 d. Jaunimo centre Chicagoje.
— Manigirdas Motekaitis, pianistas, lapkričio 9 d. koncertavo St. Petersbur-go (Florida) lietuviams, gruodžio 2 — Texas tarptautiniame College Station universitete amerikiečių visuomenei.
— Vytauto Puškoriaus piano muzikos koncertas gruodžio 2 įvyko The School of Fine Arts auditorijoje, Willoughby, Ohio.
— Chicagos lietuvių styginis ansamblis lapkričio 18 koncertavo Jaunimo centre Chicagoje. Programoje dalyvavo ir sol. Roma Mastienė.
— Jeronimas Kačinskas gruodžio 12 Berklee muzikos kolegijoje dirigavo orkestrą, chorą ir vokalinį ansamblį. Kitataučių choras padainavo ir 6 J. Kačinsko komponuotas dainas lietuviškai.
— Lilija Šukytė, Mūncheno operos solistė, lapkričio 30 — gruodžio 13 gastroliavo Londone, Covent Garden operos teatre, šešiuose spektakliuose atlikdama Mozarto operos "Cosi fan tutte" Fiordi-gili vaidmenį.
— Vaclovas Daunoras, atvykęs iš Lietuvos, lapkričio — gruodžio mėnesiais turėjo koncertus Bostone, New Yorke (Carnegie Recital Hali) ir Jaunimo centre Chicagoje.
— Dainavos ansamblis lapkričio 18 Clevelande atliko A. Jurgučio muzikinį veikalą "Emilija Platerytė". Tekstas A. Kairio.
Teatras. — Los Angeles Dramos sambūris, kuriam vadovauja režisierė Dalila Mackialienė, gastroliavo Australijoje. Melbourne spalio (20-21) ir Sydnė-juje (spalio 27-28) suvaidinta Birutės Pūkelevičiūtės "Palikimas" ir Jurgio Gliaudos "Kompiuterinė santuoka". Į kiekvieną spektaklį atsilankė apie 600 žmonių.
— Hamiltono Dramos ansamblis Aukuras lapkričio 4 Chicagoje, Jaunimo centre, suvaidino satyrinį veikalą "Ponios Dulskienės moralė". Režisavo ansamblio vadovė Elena Dauguvietytė-Kudabienė.

PATIKSLINIMAI
Š.m. Aidų Nr. 8, 369 psl. žinutėje apie V-ąją Baltistikos studijų konferenciją turi būti V. Kelertienė — ne V. Ke-lertaitė; 370 psl. antroje skiltyje turi būti Elenos Ciplijauskienės vardo 1,000 dol. premija — ne Elenos Ciplijauskaitės. Nr. 9, 392 psl. Stasio Ylos straipsnio antraštėje turi būti sankirtis — ne sankritis ^taip pat ir turinyje); 411 psl. po Juozo B. Laučkos nuotrauka turi būti Ateitininkų Federacijos vadas — ne pirmininkas; 381 pls. po vysk. V. Protasevi-čiaus portretu turi būti: Seselės Merceded piešinys.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai