Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PREMIJOS IR LITERATŪROS ŠVENTĖ PDF Spausdinti El. paštas

Už geriausius grožinės literatūros veikalus, parašytus ir išleistus tremtyje 1947 — keturišimtaisiais lietuviškosios knygos — metais literatūros premijos teko šiems rašytojams:. Faustui Kiršai — Švietimo Valdybos 5000 RM. premija už eilėraščių rinkinį „Tolumos“, Vincui Ramonui — BALFO 3.000 RM. premija už romaną „Kryžiai“, Pu1giui Andriušiui — Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 3.000 RM. premija už lyrinių apysakų rinkinį „Anoj pusėj ežero“, Kaziui Bradūjiui — PATRIOS 3.000. premija už sonetų rinkinį „Vilniaus varpai“, Liudui Dovydėnui —MINTIES 2.000 RM. premija už jaunimui skirtą knyą „Gyveno kartą karalius“ ir Jurgiui Jankui — NAUJOJO GYVENIMO 1.000 RM. premija už geriausią religinio turinio novelę „Velnio bala“.

Vasario 16-tosios išvakarėse Fellbache prie Stuttgarto buvo laureatams iškilmingai įteiktos 1947 metų literatūros premijos. Premijų įteikimo aktą atidarė L.R.T.Djos pirmininkas St. Santvaras. Atsistojimu pagerbti kritusieji už Lietuvos laisvę. Laureatams ir prezidiumui užėmu svietas gražiai dekoruotoje scenoje, L.T.R. Draugijos pirmininkas Draugijos vardu padėkojo premijų donatoriams ir visiems literatūros draugams, prisidėjusiems prie iškilmių rengimo. Profesorius J. Brazaitis išsamioj paskaitoj apžvelgė mūsų literatūros kelią nuo Nepriklausomybės pradžios ligi paskutiniųjų dienų. Susirinkusiems jautriai sveikinant laureatus, įteiktos jiems premijos pačių donatorių arba įstaigų atstovų.

Vykdomoji Taryba šiemet savo dovaną įteikė Lietuvių Dailės Instituto direktoriui dail. Vizgirdai, taip pat pasiųsdama padėką dail. V. K. Jonynui už jo pastangas praskinti lietuvių menui kelius į platųjį pasaulį. Lietuvai Vaduoti Sąjungos premiją šiemet gavo Lietuvių Tremtinių Rašytojų Draugija. Laureatai ir Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininkas be kita ko apdovanoti L.R.K. Moterų komiteto siuntinėliais ir gėlėmis. Išgirsta daug sveikinimų iš mūsų organizacijų ir kaimyninių tautų rašytojų atstovų. Apdovanotųjų vardu kalbėjo poetas Faustas Kirša ir dailininkas Vizgirda. Aktas baigtas „Čiurlionio“ ansamblio koncertu. Šią tradicinę literatūros šventę visuomenė jautriai išgyveno, gausiai susirinkdama iš Stuttgarto ir tolimesnių apylinkių.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai