Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
STUDENTŲ ATEITININKŲ ŽIEMOS STOVYKLA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė P.   
Didžioji Stud. Ateitininkų S—gos žiemos stovykla, prasidėjusi vasario 8 d. ir trukusi visą mėnesį, baigėsi kovo 7 d. Ji vyko gražiame Austrijos pasieny, Hohenschwangau, prie Fūsseno, apsupta virš 2000 m. kalnų viršūnių, eilės ežerų bei Maksimiliano ir Liudviko pilių.
 
Tai buvo iš vienos pusės poilsio — žiemos sporto, iš kitos pusės — ideologinio bei visuomeninio darbo mėnesis. Stovyklos metu visą laiką vyko slidžių kursai, kuriuos vedė 1936 m. olimpijados treneris Mohn, o sniego, saulės ir gražaus oro Dievas nepagailėjo. Čia įvyko ir iškilm. vasario 16 — tosios minėjimas su įdomia ir vaizdinga S. Sužiedėlio paskaita, o taip pat ir menine dalimi.

Kad produktingiau būtų sunaudotas stovyklos laikas, jis buvo suskirstytas savaitėmis pagal atitinkamus stovyklautojų būrelius: sportininkų, menininkų, visuomenininkų. Pasiskirstytomis savaitėmis vyko ir speciali programa, pvz. menininkų .savaitėje skaitė paskaitas smuikininkas Iz. Vosyliūnas ir P. Jurkus, gi visuomenininkų — kun. M. Krupavičius, prof. A. Maceina, doc. J. Girnius, Dr. Karvelis, p. p. Vaitiekūnas, Balčiūnas ir kiti.

Paskutinę savaitę kovo 2—5 d, vyko Stud. At—kų S—gos visuotinis atstovų suvažiavimas, kurio metu buvo priimtas naujas S—gos statutas, išrinkta nauja Centro Valdyba, gausiai diskutuota ir nustatyta gairės ateities veikimui. Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero dieną buvo paminėta ateitininkų 38 metų veikimo sukaktis. Iškilmės pradėtos 10 val. J. E. Vysk. Brizgio celebruojamomis pamaldomis pilies koplyčioje su pritaikytu ateitininkijos idealus iškeliančiu jojo pamokslu. 16. val. iškilmingas aktas, vėl iškilmingas narių pasižadėjimas — pakėlimas į tikruosius korporacijų narius, gausūs sveikinimai, iš kurių pažymėtini J. E. Vysk. Brizgio, Tautinio Del. J. P. kan. F. Kapočiaus, Pax Romaną Generalinio Sekr. bei Miuncheno un—to rektoriaus prof, Dr. A. Wenzl. Pabaigoje prof. Dr. A. Maceina nušvietė 38 m. ateitininku veikimo eigą,. 20 val. —meninė programa, kurią išpildė solistai — muzikai Paukštys, Mrozinskas, Daugėlienė, coli. Bičkienė ir V. Zmuidzinas, nuskaidrindami klausytojų sielas.

Stovyklavimo metu be paskaitų įvykdavo veik kasdien vakarais meniniai draugovių bei korp. pasirodymai, dainavo stovyklos choras ir buvo skaitomas dienraščiu virtęs „Skersvėjis“, kuris savo humoru ir sąmojum žavėjęs visus.

Visos stovyklos programos net neįmanoma suminėti. Tai buvo įspūdingų ir niekad nepamirštamų dienų mėnesis, ir nenuostabu, kad raginant išvažiuoti, visi kaip vienas prašydavo dar palikti bent dienai. Pats stovyklos dalyvių skaičius pasiekė 300.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai