Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NEUŽMIRŠTA LIETUVIO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. SI   
1948 metais atkeliavo į Australijos vieną provinciją — Tasmaniją — lietuvis tremtinys Olegas Truchanas. Jis tuojau pamėgo šios salos dar neištirtą gamtą ir leidosi tyrimo tikslais į pietų vakarų sritį, į kurios daugelį vietų dar niekada nebuvo įžengęs baltasis žmogus. Jis pats vienas, paties pasigaminta valtimi, perplaukė tarp uolų įsigraužu-sias upes, jų vandenkričius, laipiojo uolomis, kelią kirtosi per vadinamuosius lietaus miškus. Ištyrė Gordono upės baseiną, puikiuosius ežerus, kurių vandenyse knibždėjo reta gyvūnija, o krantuose augo augmenijos, kurios pasaulyje reta užtikti arba ir visai nėra.

Olegas Truchanas matavo upes, ežerus, juos aprašinėjo, stebėjo uolas, jų sudėtį ir viską fiksavo puikiose nuotraukose. Grįžęs į salos sostinę Hobartą, skaitė apie savo keliones paskaitas, jas pailiustruodamas skaidrėmis, nuotraukomis. Visuomenės susidomėjimas buvo nepaprastas — ateivis lietuvis atskleidė jų pačių krašto grožį. Apie jo tyrinėjimus rašė spauda, teigiamai vertino mokslininkai.

Bet įvyko nelaimė: 1967 m. miškų gaisrai pasiekė net Hobarto priemiesčius — liepsnose žuvo Truchano namas ir visa ekspedicijos metu surinkta medžiaga — nuotraukos, planai, apskaičiavimai. Tada jis vėl leidosi į tas pačias vietas ir savo tyrinėjimus pakartojo. Bet 1972 sausio 6, gelbėdamas įkliuvusią valtį, Olegas Truchanas prigėrė toje pat jo tiriamoje Gordono upėje . . .

Olego Truchano darbai, vėliau surasti, buvo jo draugų išleisti puikioje knygoje, pavadintoje "The World of Olegas Truchanas" (Ho-bart, 1975). The National Times, Sydnėjuje išeinąs didelis savaitraštis, 1976 m. kovo mėnesio iliustruotąjį priedą skyrė pagerbti Olegui Truchanui. Leidinį puošia puikios, spalvotos jo padarytos nuotraukos. Išspausdintas ir jo ekspedicijos aprašymas. Aprašymo antraštė: "Australijos tragedija ir žmogus, kuris mirė, norėdamas tą tragediją sulaikyti". Mat, nežiūrint protestų, ilgai trukusių ginčų, federalinės vyriausyb ės siūlymų sumokėti padarytas pradines išlaidas, Tasmanijos hidro-elektros tinklo plėtimo reikalams tos vietos užtvindytos; jų tarpe ir Pedder ežeras dingo su visa reta gyvūnija ir augmenija.

Olegas Truchanas buvo taurus lietuvis ir visada pabrėždavo savo kilmę. Spaudoje buvo rašoma apie jo gyvenimą Lietuvoje, tarnavimą Lietuvos kariuomenėje ir pagaliau, gresiant antrajai sovietų okupacijai, traukimąsi iš Lietuvos, nes "daugiau nenoriu matyti sovietų".
J. SI

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai