Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Poezijos dienos Chicagoje šiemet buvo itin turiningos ir įspūdingos. Jos pradėtos gegužės 27 Jaunimo centre kun. A. Kezio, SJ, žodžiu. Visai programai vadovavo jos planuotojas Kazys Bradūnas. Pirmąją dieną, skirtą O. V. Milašiui, apie jį buvo Antano Vaičiulaičio išsami paskaita. Milašiaus kūrybą meniškai perteikė aktoriai St. Kielaitė ir J. Kelečius. Gegužės 28 dienos programa buvo iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje — dainuotinės poezijos valanda, kurioje komponuotus eilėraščius perteikė jaunieji dainininkai ir muzikai — E. Pakštaitė, L. Rimkus, V. Underys, L. Regis. Padainuota 16 lietuvių poetų dainomis paverstų eilėraščių. Antroji programos dalis buvo skirta gyvųjų poetų kūrybai. Savo kūrybą skaitė rašytojai Antanas Vaičiulaitis, Živilė Bilaišytė, Aloyzas Baronas ir Tomas Venclova. Gegužės 29 buvo Tomo Venclovos paskaita apie lietuvių poeziją tėvynėje ir išeivijoje. Pabaigos žodį tarė Jaunimo Centro šeimininkas kun. J. Kezys, SJ, visus dalyvius pkviesdamas vaišėms. Poezijos dienos Chicagoje yra nauja mūsų kūrybinės gyvybės apraiška išeivijoje. Linkėtina, kad poezija panašiai būtų pagerbiama ir kituose didesniuose miestuose, kur gausiau gyvenama lietuvių.

Dr. Domas Jasaitis, visuomenės veikėjas, kultūrininkas, politikas, mirė birželio 5 M t. Vernon, N. Y. Profesija gydytojas, bet nuo jaunystės buvo aktyvus lietuviškoje veikloje, ypač krikščionių demokratų gretose. Sulaukęs brandaus amžiaus (buvo gimęs 1898 rugpiūčio 18), dar ruošė veikalą apie žydų ir lietuvių santykius Lietuvos okupacijų metais.

Lietuvių Krikščionių Demokratų sąjungos konferencija įvyko Chicagoje gegužės 28.

Lietuvių Fondo suvažiavimas buvo sušauktas Chicagoje gegužės 7. Dalyvavo 124 nariai. Pranešta, kad fonde yra 1,359,880 dol. Iš jų jau gauta 403,612 dol. pelno, kuris skiriaams švietimo reikalams. Suvažiavime svarstyta lituanistinio švietimo, LF leidinio — vardyno, Lietuvos istorijos veikalo išleidimo ir fondo finansiniai reikalai.

Juozui Slavėnui, teisininkui, visuomenininkui, žurnalistui, gyvenančiam Sidnėjuje, Australijoje, suėjo 70 m. amžiaus.
Britanijos Lietuvių Sąjungos suvažiavi mas balandžio 7 pasiuntė tos šalies užsienio reikalų ministeriui memorandumą, liečiantį lietuvių tautos persekiojimus, keltinus Belgrado konferencijoje.

Lietuvos kankinių šventovės kertinio akmens pašventinimas atliktas Anapilyje, Toronte. Šventovė statoma klebono kun. P. Ažubalio ir parapijiečių pastangomis.

Kun. Juozas Neverauskas, Shenan-doah, Pa., lietuvių parapijos klebonas, pakeltas prelatu. Naujasis prelatas, nors gimęs Amerikoje, yra lietuviškos dvasios kunigas, remias tautinius reikalus.

Pabaltijo Moterų taryba kovo 27 New Yorke, vengrų namuose paminėjo savo 30 m. sukaktį. Taryba įkurta 1947 Esslingene, Vokietijoje. Į ją įeina po aštuonias lietuvių, latvių ir estų moterų atstoves. Pirmininkė kasmet išrenkama paeiliui iš tų trijų tautybių. Veikla — visuomeninė. Labiausiai kontaktuojami žymūs kitataučiai Lietuvos laisvės ir kitais reikalais. Šiuo metu Pabaltijo Moterų tarybos pirmininkė — Regina Žymantaitė.

Valerijonui Šimkui, visuomenės veikėjui, sausio 23 suėjo 70 m. amžiaus.

Adelaidės lietuviai Australijoje dabar turi savo kalba radijo pusvalandį kas antrą sekmadienį. Jį išrūpino LB apylinkės valdyba.

Chicagos kard. J. B. Cody Lietuvių katalikų religinei šalpai paaukojo 1,000 dol.

Lietuvių Fronto Bičiulių centro valdyba šitaip pasiskirstė pareigomis: pirm. — inž. J. Ardys, vicepirm. — inž. K. Kriaučiūnas, vicepirm. informacijai ir biuleteniui redaguoti — VI. Būtėnas, sekr.— S. Džiugienė, ižd. — J. Žadeikis, narė — A. Šležienė.

Vlikas įsteigė lietuvių informacijos skyrių (Lithuanian Information Service) anglų kalba. Jo tikslas — informuoti JAV ir Kanados spaudą apie Lietuvą ir taip pat dalyvauti diskusijose, paskaitose, apklausinėjimuose. Pirmasis informacinių žinių biuletenis jau išleistas. Informacijos įstaigai vadovauja Daiva Alytaitė-Kezienė. Medžiagą biuleteniui (siūlymus, laikraščių iškarpas ir t.t.) prašoma s šiuo adresu: Daiva Kezys, 217-25 54tr Ave., Bayside, N.Y. 11364.

Lietuviai saleziečiai iš lietuvių jėzuitų perėmė administruoti šv. Kazimien parapiją Sao Paulo mieste Brazilijoje

Religinei Lietuvos šalpai Kanadcs lietuvių bažnyčiose kovo 7 suaukota 8,090 dol.

Illinois Liet Gydytojų draugija LB Švietimo tarybai paskyrė 1,000 dol

Laikraščiui "Garsui" suėjo 60 m Jis buvo pradėtas leisti 1917 Brooklyne. Nu: 1926 jį redaguoja Matas Zujus. Šis laikraštis yra Kat. Susivienijimo Amerikoje organas.

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungos XI-sis suvažiavimas įvyta gegužės 27 - 29 Clevelande. Programa apėmė daugiausia mokslines paskaitas. Sąjungai iš 1000 lietuvių gydytojų lasvajame pasaulyje priklauso 700. Sąjungos pirmininkas — dr. Jurgis Balčiūnas.

Dr. Antanas Klimas, Rochesterio universiteto profesorius, gegužės 17 išvyko į Pietų Ameriką. Kelionės tikslas — paskaitos apie lietuvių kalbą. Profesorius lankysis Kolumbijoje, Argentinoje, Uragvajuje, Venecueloje ir Brazilijoje. Kelionėje išbus iki birželio 23 d.


"Už pavergtųjų tautų laisvę komitetas įsteigtas Brazilijoje. Komitete lietuviams atstovauja Juozas Čiuvinskas. Komiteto leidžiamam biuleteniui medžiagą apie Lietuvą paruošia kun. Pranas Gavėnas. Finansuoja Vlikas.

Pranas Vainauskas, visuomenininkas ir politikas, Lietuvos kariuomenės savanoris, laikinosios vyriausybės (1940 m.) prekybos ministras, mirė birželio 18 d. New Yorke. Velionis buvo gimęs 1899 sausio 26 Gesčiūnų bažnytkaimy, Šiaulių apsk. Baigęs Šiaulių gimnaziją, Lietuvos universitete studijavo teisę. Ėjo įvairias atsakingas pareigas, kaip žemės reformos departamento direktoriaus (1924 - 26) finansų ministerijos prekybos departamento vyr. referento (1934-39), Klaipėdoa uosto muitinės viršininko. Tremtyje buve Lietuvos laisvės komiteto, Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Pavergtųjų Tautų seimo lietuvių delegacijos narys; 1949-51 krikščionių demokratų centro komiteto pirmininkas. Politiniais klausimais rašė periodinėje spaudoje.

Lietuvių opera ateinančiam sezonui išrinko naują valdybą: Vytautas Radžius — pirm., Vaclovas Momkus, Jurgis Vidžiūnas, Irena Navickaitė — vicepirm., Rūta Graužinienė — sekr., Algis Putrius — ižd., Bronius Mačiukevičius — turto globėjas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai