Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
O. V. MILAŠIUS ATSIMENAMAS PRANCŪZIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   
O. V. Milašius, nors suaugęs su prancūzų kultūra, visuomenėje nebuvo populiarus. Tai suprantama. Mūsų poeto gili kūryba negalėjo būti prieinama tik aukštesniems intelektualų sluoksniams. Milašius nesirūpino garsintis nė didžiojoje prancūzų spaudoje. Taip pat ir jo pavardė keistai skambėjo prancūzo ausiai.

Betgi Milašiaus talentas jau prieš pirmąjį pasaulinį karą buvo pastebėtas ir vertinamas. Karai, žinoma, išblaškė jo gerbėjus ir pritemdė poeto garbę. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, 1939 kovo 2, mirė ir pats Milašius. Jo raštų išleidimas tokiose aplinkybėse pasidarė neaiškus. Poeto gerbėjai ir bičiuliai nežinojo, ką daryti. Žybtelėjo mintis įsteigti Milašiaus bičiulių draugiją, kuri rūpintųsi išlaikyti gyvą jo atminimą. Toji iniciatyva išėjo iš Lietuvos ministro Prancūzijai Petro Klimo ir pasiuntinybės sekretoriaus dr. Stasio Bačkio.

O. V. Milašiaus bičiulių draugija ėmė veikti tik po antrojo pasaulinio karo. Didelis žygis buvo atliktas, kai Andrė Silvaire apsiėmė išleisti visus Milašiaus raštus, įskaitant ir tuos, kurie liko rankraščiuose. Pati draugija kasmet pavasariais suruošia Fontenebleau mieste, kur mirė poetas, jo paminėjimą. Programoje — paskaita, poezijos skaitymas, kapo lankymas, vaišės. Ta proga draugija išleidžia po vieną sąsiuvinį "Les Amis de Milosz". Jų pasirodė jau 12.

O. V. Milašiaus gimimo 100 m. sukaktis jo bičiulių draugijai davė progos dar plačiau pasireikšti. Jos pastangomis rašytojų draugija (La Societė des Gens de Lettres) Beaubourg rūmuose Paryžiuje balandžio 15 suruošė O. V. Milašiaus poezijos rečitalį. Gegužės 26, Ž. Mikšio rūpesčiu, Paryžiaus valstybinėje bibliotekoje įvyko Milašiaus raštų bei dokumentų paroda. Taip pat minėtinas jos katalogas "Tamsybės ir šviesa", pateikiąs daug vertingos informacijos. Netoli parodos muziejinėje koplyčioje (Sainte Chapelle) birželio mėnesį kas antrą dieną buvo vaidinama Milašiaus "Mėphi-bosetho" misterija. Milašiaus minėjimų serijoje ypač skambaus atgarsio susilaukė birželio 18 - 19 Fontene-bleu mieste suruoštas tarptautinis simpoziumas su 11 referatų apie mūsų poetą bei jo kūrybą. Referatus skaitė žymus Prancūzijos mokslininkai bei literatai. Tarp jų ir vienas lietuvis — dr. Jonas Grinius. Ta proga įtakingas dienraštis "Le Figaro" paskelbė ilgą Gėrard Guillot straipsnį "Milašius — didelis poetas išeina iš tamsos".

Rudeninėje Milašiaus minėjimų eigoje didžio dėmesio vertas jo veikalo "Saulius iš Taršo" suvaidinimas "La Comedie Francaise" teatre lapkričio 21, 22 30 ir gruodžio 1, 2. Vaidino žymūs prancūzų aktoriai. Nepamirštinas ir Cluny teatras, kur suvaidinta Milašiaus Miguel Manara.

Milašiaus gimimo šimtmečiui atminti jo bičiulių draugija pasiryžo mažu formatu išleisti veikalą "L'Amoureuse initiation", o šių metų gale pasirodys pro f. Jean Bellemin - Noėl knyga apie Milašiaus filosofinę poeziją.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai