Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• Adomo Galdiko aliejinės tapybos darbų paroda atidaryta Feigl galerijoje Niujorke kovo 16 d. Iškabinta 20 paveikslų, kurių žymi dalis labai didelio formato. Vaizduojama gamta, iškelta į mistinių vizijų plotmę. Paroda buvo lankoma amerikiečių meno žinovų ir lietuvių, kurie ypatingai pripildė galeriją nedarbo dienomis — šeštadieniais. Parodos recenzija bus kitame "Aidų" numeryje.

• Arbito Blato tapybos ir grafikos paroda vyko Niujorke Hirschl-Adler galerijoje nuo kovo 8 iki 26 dienos. Dailininkas išstatė 36 darbus įvairiomis temomis daugiausia aliejinės tapybos, išskyrus keletą pastelinių piešinių ir vieną kitą litografiją. Tematika praturtinta vaizdais iš arabų pasaulio. Spalvingumo atžvilgiu ši paroda ypatingai tyra ir skaisti. Dailininkas gyvena Niujorke. Taipgi turi studiją Paryžiuje.

• Čikagoje kovo 19 dieną Marijos augšt. mokyklos salėje pastatyta opera "Trubadūras". Dainavo Alė Kalvaitytė (Azucena), Stasys Baras (Manrico), Algirdas Brazis (Di Luna), Danutė Stankaitytė (Leonora), Jonas Vaznelis (kapitonas) ir kt. Grojo Čikagos Lyrinės Operos orkestras, dirigavo Al. Kučiūnas, dekoracijas darė dail. V. Virkau. Opera buvo kartojama su nežymiais pakeitimais solistų sąstate. Apie ją išsamiau ateinantį kartą.

• Dail. Adolfo Valeškos bažnytinio meno studijoje Čikagoje dirba dail. Ada Korsakaitė. Ji ten iš Niujorko išsikėlė praeitų metų rudenį.

* Čikagoje Jaunimo centro patalpose kovo 5 d. atidaryta Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos paroda. Dalyvauja 18 dailininkų.

* šiuo metu vyksta Lituanus žurnalo vajus. Jo komitetas sudarytas Clevelande. Vadovauja Vytautas Ka-mantas. Išsiuntinėta laiškai prašant aukų. žurnalas Lituanus, išsamiai informuojąs pasaulį anglų kalba apie Lietuvą, jos kultūrą bei laisvės siekimus, vertas kiekvieno mūsų paramos. Tai tikrai reikšmingas veiksnys mūsų tautos kovoje už laisvę.

* Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone patarėju paskirtas dr. St. Bač-kis, iki šiol atstovavęs Lietuvai Prancūzijoje.

* Čikagoje Jaunimo Centro salėje kovo 13 d. suvaidinta Petro Vaičiūno komedija "Prisikėlimas".

* 1960 m. balandžio 30 - gegužės 1 dienomis, New Yorke įvyksta Dešimtosios Š. Amerikos Lietuvių Sportinės Žaidynės. Tam reikalui suorganizuotos visos New Yorko pajėgos ir sudarytas organizacinis komitetas, toms žaidynėms paruošti ir pravesti. Komitetui pirmininkauja Jar. Kepenis, žaidynes globoja BALFas. Pasiruo-šiamieji darbai eina visu spartumu.

* Sol. Prudencija Bičkienė pakviesta Grand Park Guild operos, kovo 13 Toscos operoje dainavo titulinę partiją.

* Janina Liustikaitė, solistė, neseniai baigusi Romoje dainavimo studijas ir atvykusi į Torontą, Kanadoje, kovo 26 dalyvavo prof. J. Žilevičiaus išleistuvėse Elizabeth, N.J. Solistė yra pakviesta dainuoti Ateities koncerte, kuris bus balandžio 24, Brooklyne.

PATIKSLINIMAI
š.m. "Aidų" 2 nr. spausdintoje Birutės Pūkelevičiūtės "Raudoje" reikalingi šie korektūriniai patikslinimai: 64 p., II kolonoj, 18 eilutėj iš apačios vietoj "karčiose" turi būti "karčiuose". Tame pačiame psl. II kolonoj, 11 eilutėj iš viršaus prieš žodį "pasivaidino" turi būti "akyse". 66 psl. I kol. 10-tą. eil. iš virš. išbraukti; 20 eil. iš apačios vietoj "sekmadienį" turi būti "sekmadieny"; II kol. 1 eil. iš viršaus vietoj Prietemoje — "Prietemoje"; 22 eil. iš apačios vietoj "mintim" — "mirtim"; 14 eil. iš apačios vietoj "senoviškų" "senovišku": 67 psl. II kol. 1 eil. iš viršaus turi būti "kai tu riekei prie stalo duoną" ir ten pat po 20 eil. turi būti šie žodžiai: "Kokiais žiedais dabar Tu sužydėsi, kokiais lapeliais sulaposi?"

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai