Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ADOMAS JAKŠTAS PAMINĖTAS BULGARIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L.D.   
Bulgarijos esperantininkų žurnale "Nuntempa Bulgario" — Dabartinė Bulgarija S. Tijūnaitis iš Lietuvos parašė straipsnį apie A. Jakštą — Dambrauską, minint jo šimto meto gimimo sukaktį. Straipsnis pavadintas šitaip: "A. Dambrauskas — kovotojas už pasaulio taiką ir brolybę tarp tautų." Jis dėtas 1960 m. rugsėjo numeryje.

Straipsnyje tarp kitko rašoma: "Aleksandras Dambrauskas . .. buvo neeilinis asmuo su didele erudicija, giliu intelektu, milžinišku darbštumu. Jis pasižymėjo teologo, filosofo, mokslininko, matematiko, poeto, žurnalisto, publicisto, literatūros ir meno kritiko, politiko bei socialinio veikėjo ir pagaliau pasaulinio masto esperantininko savybėmis. Būdamas lietuviško laikraščio "Draugija" redaktorius bei knygų leidimo draugijos pirmininkas, jis plačiai bendradarbiavo įvairiuose laikraščiuose bei žurnaluose, viduj bei užsieny. Jo literatūrinis bei mokslinis palikimas yra grandiozinis. Dėl nenusilenkimo caro antitautinei politikai jis kentėjo ištrėmime penkerius metus apskrities mieste Ustiužnoj, Novgorodo gubernijoj. Kai 1904 metais caro politika kiek sušvelnėjo, ir lietuviai gavo teisę turėti savo spaudą, A. Dambrauskas 1906 metais atsisakė nuo augšto posto ir apsigyveno Kaune, visiškai atsiduodamas darbui lietuvių tautos labui. Kaune jis ir mirė, kaip prelatas, Kauno universiteto garbės profesorius bei daktaras ir pirmas katalikų akademikas".

Toliau rašoma apie Dambrausko kaip esperantininko nuopelnus. Be to, viso puslapio ištrauka iš "Užgesę žiburiai" apie jo santykius su Esperanto autorium Zamenhafu. L.D.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai