Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KAIP DIRBA AUGŠČIAUSIAS BAŽNYČIOS TRIBUNOLAS ŠV. ROMOS ROTA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. J. Sav   

Kiekvienų metų rudenį, pasibaigus vasaros atostogoms, popiežius iškilmingoje audiencijoje priima violetinėmis togomis pasipuošusius Romos Rotos narius (Auditores S. Roma-nae Rotae). Tai būna naujų darbo metų pradžia. Ta proga Rotos dekanas duoda popiežiui pereitų metų darbo apyskaitą. Šį rudenį (spalio mėn. 25 d.) Rotos dekanas Mons. Rennan savo kalboje pabrėžė, kad šiais neramiais ir audringais laikais Rotos teisėjų kolegijai tenka sunkus ir svarbus uždavinys — ginti šventas krikščioniškosios kultūros institucijas, tarp kurių pirmoje vietoje yra šeima. Kalbėtojas su tam tikru kartėliu .pabrėžė, kad kai kurie neteisingi puolimai ir insinuacijos dar kartą patvirtina seną tiesą, kad "teisingumas gamina priešus" na prieš asmenis, kurie teisia, bet prieš tą, kuriai teisėjai atstovauja — prieš Kat. Bažnyčią.

Popiežius Jonas XXIII, atsakydamas į dekano kalbą, ragino nenusiminti ir tęsti savo sunkų bei at-sakmingą darbą toliau. Popiežius drauge pareiškė savo susirūpinimą tais reiškiniais, kurie pasitaiko moterystės bylose (Rota sprendžia daugiausia moterystės bylas): šalia motyvų ir argumentų už moterystės ryšio niekinumą, imama kartais neigti patys pagrindiniai krikščioniškieji principai, imama su jais nesiskaityti, jų nepaisyti. "Mūsų laikais, kalbėjo popiežius, be abejonės kažkas rengia pavojų šeimos institucijai ir spendžia pinkles jai susilpninti. Ir visa tai vyksta labai sistemingai, labai patraukliai, labai klaidingai, labiau negu bet kada praeityje", čia popiežius turėjo mintyje tuos, kurie, neturėdami jokio teisinio pagrindo, kreipiasi į bažnytinius teismus, reikalaudami panaikinti teisėtą moterystės ryšį, o gavę neigiamą sprendimą, ima skelbti, kad Bažnyčia neturinti galios ir teisės tvarkyti moterystės klausimus, o su savo byla nuėję pas civilinį teisėją, nutraukia ryšius su tikėjimu ir Bažnyčia.

Iš tikrųjų paskutiniais metais Romos Rota yra atmetusi apie 70 nuošimčių prašymų paskelbti moterystės ryšį niekiniu. Tik paskutiniais darbo metais (1959-60) buvo kiek daugiau išspręsta bylų patenkinamai: iš 152 prašymų, 72 moterystės buvo paskelbtos niekinėmis (nullitas matrimonii).
Kad supratus, koks darbas tenka Romos Rotai, naudinga pažvelgti į jos kilmę, vystymąsi, darbo apimtį ir organizaciją.

Kilmė
Dabartiniais nuostatais Šv. Romos Rota (Sacra Romaną Rota) yra šv. Sosto įsteigtas visai Bažnyčiai tribunolas, kuris svarsto apeliacines vyskupijų tribunolų bylas ir yra trečioji bei paskutinė šių bylų instancija.

Rotos pradžia siekia XII a. Jau popiežiaus Inocento III (118-85) laikais buvo žinomi auditores causa-rum arba Capellani Papae. Jie spręsdavo bylas popiežiaus vardu, o sprendimus tvirtindavo pats popiežius. Netrukus šie Capellani pasidarė pastoviais teisėjais ir jų skaičius padaugėjo. Betgi mirus popiežiui, kadangi Capellani gaudavo iš jo jurisdikciją, baigdavosi ir jų pareigos.

Popiežius Jonas XXII (1331) išleido "Ratio Juris", pagal kurią šiam tribunolui buvo duotas reguliarumas ir nustatyta pastovi būstinė popiežiaus rūmuose Avignone. Tribunolas susidėjo ne tik iš teisėjų (Auditores Causarum), bet ir iš jų padėjėjų bei notarų. Pirmininkas (Capellanus Senior) pasirinkdavo pirmasis bylą, o kitas iš eilės paskirstydavo kitiems. Bylos referentas gavo bylos Ponens arba Relator vardą. Popiežius Benediktas XII (1334-42) suteikė šio tribunolo nariams privilegiją vadintis Officiales S. Sedis (Šv. Sosto tarnautojai).
Rotos vardas yra kilęs iš Avig-nono laikų, kada popiežiaus rūmuose buvo įtaisytas specialus sukiojamas baldas, vadinamas Rota, kur būdavo sudedami bylų rutuliai. Kitas aiškinimas: Rotos vardas kilęs iš to, kad teisėjai sėdėdavę prie apskrito rato formos stalo. Rotos vardas randamas jau 1337 m. dokumentuose.

Ilgą laiką Rotos teisėjų skaičius nebuvo nustatytas. Tik popiežius Sikstas IV (1471-84) nustatė jų dvylika. Rotos teisėjais, to paties popiežiaus sprendimu, galėjo būti tik tie, kurie tam tikrą laiką yra buvę teisės profesoriais universitete. Prie sekančio popiežiaus Rotos teisėjų skaičius dar paaugo, nes popiežius Julius II (1503-13) suteikė teisę kai kurioms valstybėms turėti savo teisėjus Rotoje. Ir taip laikui bėgant Rotoje buvo atstovaujama Kastilija, Aragonija, Vokietija, Prancūzija, Bolonija, Milanas, Venecija, Ferrara ir Perudžija. Ir šie teisėjai Rotoje turėjo lygias su kitais teises ir laipsnius.

Kompetencija
Rota nuo pat savo egzistencijos pradžios buvo labai svarbi institucija Bažnyčios gyvenime, nes jos kompetencijoje buvo ne tik grynai religiniai ir bažnytiniai klausimai, bet ir popiežiaus valdomoje teritorijoje civiliniai. Rotos motyvuoti ir dažnai viešai paskelbti sprendimai turėjo didelės įtakos bažnytinei teisei kurtis ir vystytis. Kai kurie jos sprendimai buvo istorinės reikšmės įvykiai. Pvz. Romos Rota svarstė ir atmetė Anglijos Henriko VIII prašymą panaikinti jo moterystės ryšį su Kotryna Aragoniete. štai kodėl Henrikas VIII atsimetė nuo Romos ir pasiskelbė Anglijos Bažnyčios galva. Rota sprendė Ferraros kunigaikštijos investitūros klausimą, gindama Bažnyčios laisvę; Rotai teko išspręsti Laterano ir Vatikano bazilikų precedencijos (pirmenybės), kardinolų kunigų ir kardinolų diakonų skirtumą ir teisių klausimus. Bet daugiausia Rotai teko užsiimti moterystės bylų sprendimu, ypačiai po to, kai popiežius Benediktas XIV 1746 m. nustatė, kad Romos Rota yra apeliacinė institucija visų bažnytinių (vyskupijų) tribunolų byloms.

Prancūzams 1798 m. užėmus Romą, Rota nustojo veikusi ir tik po 1815 m. vėl pradėjo savo darbą. 1821 m. popiežiaus ediktu Rotai buvo pavesta popiežiaus valstybės prekybinių bylų apeliacijos. Panaikinus bažnytinę popiežiaus valstybę, Rota užsiėmė išimtinai tik Dievo Tarnų (kandidatų į palaimintuosius ar šventuosius) bylomis. Tik popiežius Pijus X 1908 m. konstitucija "Sa-pienti Concilio" grąžino Rotai pirmykštę reikšmę ir svarbą, kai Rota gavo statutą (lex propria) ir 1910 m. savo darbo taisykles (Regulae servandae). Pagaliau 1934 m. popiežius Pijus XI visą Rotos veiklą suėmė į "Normae Sacrae Rotae Tri-bunalis", kurios yra pilnas kanoniškosios procedūros kodeksas; jomis Rota vadovaujasi ir šiandien.

Dabartiniais laikais Rota nagrinėja tik vyskupijų tribunolų apeliacines bylas, o jų tarpe daugiausia moterystės ryšio: niekinumas (nullitas), separacija, dispensos. Pagal Rotos paskutinės redakcijos statutą, ji, kaip minėta, yra trečioji instancija viso pasaulio vyskupijų tribunolų byloms, kurios rezervuotos šv. Sostui arba kurias tiesiogiai Rotai paveda spręsti popiežius. Įsteigus Vatikano valstybę, Rota yra apeliacinė institucija visai Vatikano valstybei. Kokia yra Rotos darbo apimtis, galima matyti iš kiekvienų metų Rotoje svarstytų bylų statistikos. Pvz. 1952 m. Rota sprendė 244 bylas; iš jų pilnai užbaigtos 189 bylos, o kitos atidėtos arba panaikintos.

Sudėtis
Rota susideda iš tam tikro skaičiaus (dabar 18) prelatų teisėjų (Auditores Rotae). Kiekvienas teisėjas gali pasirinkti du padėjėju, kurie vadinasi adiutantes studii, o dekanas net tris, bet šie adjutantai nebalsuoja sprendimuose. Be teisėjų, Rotai priklauso teisingumo gynėjas (promotor iustitiae), jo padėjėjas ir keli ryšio gynėjai (defensor vincu-li.) šioms pareigoms parenkami utriusque iuris (civilinės ir bažnytinės teisės) daktarai, vyresnio amžiaus ir pavyzdingo gyvenimo. Juos skiria popiežius, pristačius teisėjų kolegijai. Rotos sąstatan dar įeina keli notarai, sekretoriai, archyvistas ir kiti žemesnio rango tarnautojai. Rotos advokatai neįeina į Rotos narių sudėtį, bet yra laisvos profesijos, nors ir labai reikalingi, nes kiekviena byla, svarstoma Rotoje, turi turėti arba šalių pasirinktą, arba Rotos paskirtą advokatą — gynėją. Pagal dabartinį statutą prie Rotos yra 10 konsistorialinių advokatų ir visa eilė laisvos profesijos Rotos advokatų. Kas nori tapti Rotos advokatu, be kanonų teisės doktorato, turi išeiti prie Rotos įsteigtą trejų metų specialų kursą, išlaikyti egzaminus, gauti diplomą. Advokatai turi gyventi Romoje, jei nori ginti bylas Rotoje. Jie turi duoti Rotai apyskaitą už paimamą iš kli-jentų honorarą, turi priimti Rotos dekano skiriamas gynimui bylas tų asmenų, kurie neturi iš ko atsilyginti advokatui.

Rota yra kolegialinis tribunolas. Kiekvienai bylai sudaroma trijų teisėjų kolegija. Jų vyriausias amžiumi yra tos kolegijos pirmininkas ir dažniausiai bylos referentas (ponens). Tačiau, atsižvelgiant į bylos apimtį ir svarbą, teisėjų vienoje kolegijoje gali būti penki, septyni ar net daugiau. Visi Rotos teisėjai dalyvauja byloje tik tuo atveju, jei toks yra popiežiaus įsakymas. Kadangi dabar yra viso 18 Rotos teisėjų (jie skiriami popiežiaus), tai darbui paprastai sudaroma šešios kolegijos arba turnai. Jos visos yra vienodos ir jų sprendimai lygios vertės. Kai byla gaunama Rotos kanceliarijoje, dekanas gali ją paskirti bet kuriai kolegijai. Jei vienas iš kolegijos teisėjų dėl bet kurių priežasčių atsisako būti bylos referentu, tada skiriamas kitas referentas iš teisėjų tarpo.

' Popiežius Pijus XI 1934 m. konstitucija "Ad incrementum" nustatė Rotos auditorių arba teisėjų privilegijas ir vietą Romos Kurijos prelatų tarpe. Visi Rotos auditoriai yra popiežiaus rūmų prelatai. Jie yra drauge ir apaštališkieji subdiakonai, atlieką įvairias funkcijas iškilmingose popiežiaus pamaldose. Jie asistuoja laiminant ir įteikiant arkivyskupų palijus. Du Rotos auditoriai lotynų ir italų kalbomis praneša Šventųjų Metų paskelbimą. Trys vyresnio amžiaus Rotos auditoriai yra Apeigų Kongregacijos nuolatiniai nariai. Konklavės metu Rotos auditoriai kontroliuoja kardinolams skirtus siuntinius ir paštą prie konklavės langelio. Teismo iškilmėse ir iškilminguose posėdžiuose nešioja violetinę togą ir keturkampį daktarų bi-retą. Turi teisę vartoti pontifikali-nius rūbus, kaip ir apaštališkieji protonotarai.

Procedūra
Paliekant nuošaliai kitokias bažnytines bylas, kurias sprendžia Romos Rota, sustokime ties moterystės bylomis, kurios patenka į augš-čiausią ir paskutinę Rotos instancija

Moterystės ryšio bylų procedūra reikalauja, kad byla pirmiausia būtų svarstoma vietos vyskupijos tribunole. Jei susituokusieji bažnyčioje mano, kad jų moterystė yra netikra, gali abu ar vienas kuris kreiptis į vietos vyskupijos tribunolą ir prašyti jų moterystę paskelbti niekine (nullitas matrimonii). Priežastys arba kanoniškos kliūtys sudaryti tikrą moterystę gali būti išvidinės, valios srityje: trūkumas to, kas sudaro krikščioniškos moterystės esmę (nors ir vieno susituokiančių įsitikinimas, kad moterystė nėra amžina, neišardoma, nebuvimas noro turėti vaikų, aiški valia paneigti antrai pusei išimtinę teisę į savo kūną) arba išorinės: baimė, prievarta, moterystės simuliacija be minties priimti šį sakramentą (pvz. moteris lenkė išteka už italo, kad ištrūktų iš darbo stovyklos), arba fizinis nepajėgumas (impotentia) atlikti moterystės aktą (bet šis nepajėgumas turi būti pirmesnis už santuoką, nepagydomas ir antrai pusei nežinotas).

Prie prašymo paskelbti moterystę niekine pridedama reikalingi dokumentai, nurodomi liudininkai. Tada vietos vyskupijos tribunole prasideda bylos sudarymas (instructio cau-sae), šalių ir liudininkų apklausinėjimas, ištardymas; visa tai vyksta didžiausioje paslaptyje, nes tiek bylos šalys, tiek liudininkai turi prisiekti sakyti tiesą ir laikyti paslaptį. Geriausiu atveju vyskupijos tribunole byla užsitęsia apie metus laiko, bet kartais ir ilgiau. Kanonų teisė reikalauja, kad pirmojo teismo sprendimas būtų drauge su bylos medžiaga perduotas antrajai instancijai, paprastai arkivyskupijos tribunolui, kur byla užtrunka kiek trumpiau. Jei pirmos ir antros instancijos sprendimai nėra vienodi, tada byla perkeliama į trečią instanciją — Romos Rotą. čia bylos sprendimo galima sulaukti maždaug po poros metų.

Rotos darbo paslaptingumas ir rimtumas matyti iš to, kad kiekvienas teisėjas (auditorius), asmeniškai ir nepriklausomai nuo kitų išstudijavęs bylą, savo sprendimą parengia raštu. Tada viešame posėdyje svarstoma byla žodžiu. Teisėjas, išgirdęs kitų tos pat kolegijos narių nuomones, nors jau yra padaręs savąjį sprendimą, gali nuomonę pakeisti ir prisijungti prie kitų nuomonės. Nutariama balsų dauguma. Teisėjų balsai (raštu) yra įdedami į voką ir užantspauduojami; net Rotos dekanas negali jų skaityti. Kas metai yra sudeginami vokai tų bylų, kurios buvo išspręstos prieš 10 metų. O ir bylų aktai bei motyvuoti sprendimai atspausdinami be pavardžių ir vietų irgi tik 10 metų praslinkus nuo bylos užbaigimo. Tokių sprendimų išeina kasmet po didžiulį tomą (Decisiones S. Romanae Rotae).

Advokatai savo gynimą paruošia lotynų kalba ir įteikia bylą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai. Ryšio gynėjas, susipažinęs su gynėjų argumentais, padaro savo pastabas. Rotoje ryšio gynėjo pareigos yra panašios prokuroro, tačiau kai šis tam

Maspetho lietuvių bažnyčios projektas, padarytas arch. Jono Muloko lietuvių tautodailės dvasioje. Statyba rūpinasi prel. Jonas Balkūnas, parapijos klebonas. Statybos darbus vykdo rangovas Jonas Stankus, inž. Kozmas Balkus. Altoriai, vitražai, grotelės, vidaus dekoravimas pavesta dail. V. K. Jonynui. Bažnyčios statyba jau įpusėta

tikrais atvejais gali pasisakyti kaltinamojo naudai (visai nekaltinti), ryšio gynėjas visuomet turi reikalauti atmesti prašymą paskelbti moterystės ryšį niekiniu.

Panašiai kaip civiliniuose teismuose, taip ir Rotoje, paskutinis žodis tenka advokatui gynėjui, čia jis gali pateikti naujų argumentų atremti ryšio gynėjo reikalavimą. Tada teismas jau daro sprendimą: pasisako teigiamai ar neigiamai į klausimą, ar moterystė yra niekinė. Pvz. Rota pasisakė teigiamai dėl Vilhelmo Marconi (radijo išradėjo) 1905 m. moterystės su angle B. O'Brien, nes buvo įrodyta, kad juodu susituokdami buvo vienas kitam pasižadėję išsiskirti, jei nebus galima sugyventi (išskirta moterystės ryšio pastovumas, amžinumas). Plačiai spaudoje nuskambėjo Domininkonų ir Peru respublikų prezidentų moterysčių paskelbimas netikromis (niekinėmis). Priešingai, buv. Prancūzijos min. pirmininko Paul Reynaud byla buvo atmesta, kitaip sakant, jo moterystė paskelbta tikra.

Taksos
Bylos išlaidos įvairuoja pagal bylos apimtį ir svarbą, tačiau nėra tokios "fantastinės", kaip kartais manoma ar spaudoje skelbiama. Pirmosios instancijos teismo išlaidos svyruoja tarp 250-500 dol. Antrosios instancijos ir Rotos kiek mažiau — apie 300 dol. Advokatams yra nustatytas honoraro minimumas ir maksimumas, kurį jie gali gauti iš klijentų. Tačiau neretai tiek teismo išlaidos, tiek advokatų atlyginimas dėl šalių neturto yra mažinamos arba ir visai juo jų atleidžiama. Bylos aktai yra atspausdinami bylą užvedusiųjų kaštu Vatikano spaustuvėje, bet jie visada lieka slapti; tik advokatai gali su jais susipažinti, bet ir jie turi laikyti paslaptį.

Rotos teismo darbas vengia bet kokios viešumos ir reklamos spaudoje. Nagrinėjamos bylos dažniausiai yra labai opios, atveriančios skaudžias šeimos žaizdas. Visa tai neturi būti žinoma viešumai, valkiojama laikraščių puslapiuose. Toji byla ir paslaptingumas duoda progos ateistinei ir komunistinei spaudai skelbti visokias insinuacijas bei kaltinimus. Plačiai nuskambėjo Italijoje 1949 ir 1951 m. komunistų spaudoje paskelbtos "reveliacijos", kad užtenka tik Rotai sumokėti augštą kainą ir galima gauti kokį nori sprendimą. Dėl to esą šia privilegija gali naudotis tik turtingi buržujai, kurie už pinigus nusiperką moterystės ryšio panaikinimą, kas neprieinama proletarams.
Vienas Rotos teisėjų, Mons. D. Steffa, patraukė tuos laikraščius į italų teismą ir tas nubaudė redaktorius, skelbusius netiesą. Bylos metu buvo įrodyta, kad Rotos teismo išlaidos nėra nė kiek didesnės, negu bet kurio italų civilinio teismo. Lygiai paaiškėjo, kad Rota dažnai spręsdavo bylas be jokio atlyginimo, arba sumažindavo taksą, jei besiby-linėjantieji būdavo neturtingi.

Gali kam atrodyti, kad Romos Rotos darbas yra labai lėtas, bylos užtrunka metais. Bet reikia žinoti, kad šis lėtumas gaunasi dėl to, kad bylos nagrinėjamos su visu rimtumu ir atsidėjimu, o, be to, Rota yra užversta bylų gausumu. Pagal Italijos Vatikano konkordatą, Italijos civiliniai teismai nėra kompetentingi nagrinėti moterystės bylas tų, kurie yra susituokę bažnyčioje. O Italijoje nedaug kas tuokiasi civilinėse metrikacijos įstaigose. Be daugybės bylų iš Italijos, ateina apeliacijos iš viso pasaulio kraštų. Ypačiai paskutiniais laikais padaugėjo bylų visokių teatro ir kino artistų bei artisčių, kurie kartą susituokę bažnytiškai, paskui išsiskyrę ir po kelis kartus tuokęsi civiliškai, savo complikuotas moterystes paveda spręsti Romos Rotai. Byloms duodama eiga iš eilės, kaip jos gautos Rotos teismo kanceliarijoje, dėl to kartais sprendimas nėra toks greitas, kaip prašytojai norėtų. Dr. J. Sav.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai