Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Gegužės 14 d. daugelyje Amerikos bei Kanados lietuvių parapijų prisiminta Lietuvos paaukojimo Marijos širdžiai dešimtmetis. Tą sekmadienį laikyta mišios meldžiant Lietuvai laisvės. Šventės iniciatorius — Mėlynosios Armijos Lietuvių Sąjūdis.

* Prel. Pranciškus Juškaitis, Cam-bridgio (Mass.) lietuvių parapijos klebonas, prelatu pakėlimo proga paaukojo "Aidams" 500 dol. tapdamas vieno numerio mecenatu.

* Kun. dr. P. Celiešius žurnalo "Į Laisvę" Fondui paaukojo 800 dol. dr. Juozo Girniaus veikalui "Tauta ir tautinė ištikimybė" išleisti.

* Kazimiero žoromskio tapybos paroda atidaryta geguž. 21 d. Bostono Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos namuose. Paveikslai užėmė dvi sales.

* Anglijoje mirė Rašytojų Draugijos garbės narys, E. J. Harrisonas. Prieš I pasaulinį karą velionis trumpai pagyvenęs Lietuvoje, savo raštais visą amžių populiarino lietuvių kultūrą ir kovojo už Lietuvos laisvę. Mirė 88 m. amžiaus.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai