Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MILFORDO GATVES ELEGIJOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. AISTIS   
III. ATSPARA

(Ištrauka)

... Partizanas visada jaučia, kad jį pavojus kaip šešėlis seka. Jis yra užpjudytas, jis visą laiką ginasi. Kartais ir tada, kai gintis nereikia. Toks jojo likimas. Ypač jojo likimas baisus, kai nesiseka. Arba, kai visas judėjimas baigia išblėsti . . . Tada partizano dalia nepavydėtina. Kovot pralaimėtą kovą yra tragiška, bet partizanui kelio atgal nėra. Turiu galvoj — garbingo kelio nėra. Suminėjau Herkų Mantą. Manau, kad ir šiame paskutiniame partizaniniame judėjime buvo tokių vaizdų, kai okupantai ir jų sėbrai rado bunkeryje besėdintį vieną: ilgos kovos išvargintą ir nusiminusį, neturintį valios ir noro gintis, ir gal neturintį kuo gintis .. .

Galima sudaryti puikiausią atsparos planą, paruošti lanksčią taktiką ir toli siekiančią strategiją, bet nuo pirmo smūgio pakrikti ir sugniužti. . . Vadinasi, yra kažkas svarbiau negu planai, taktikos ir strategijos. Tasai svarbiausias dalykas yra tautos vienybė: atskirų luomų, pažiūrų ir tikėjimų susicementavimas, susikaupimas, susijungimas pačioje tautoje; nejieškoji-mas gėrio, teisybės ir laisvės už savo tautos ribų. Tauta yra marga, įvairi. Reikia ją tokią priimti ir pakęsti: pakanta, solidarumas, vienybė yra pačios tvirčiausios tautos tvirtovės . . . Apie tai galvojau čia, savo Milfordo gatvės buveinėje, ypač rytais, kai iš tos šalies vandenyno -paukščiai skrisdavo gėlaus vandens atsigerti . . . Vanduo, vėjas, paukščiai — laisvės simboliai . . .

Ateitis turi būti mūsų! Daugiau nei žingsnio, nei pėdos! Mes turime tarti sutartinai: išgrauš, negausite!
Tiek kraujo, tiek ašarų, tiek skausmo ...

Laiko ūkanose žiema .. . Giria mūsų prieglobstis. Nuo moters klyksmo krinta nuo šakų smulkus sniegas . .. Kažkur šaltyje spraga trandys degančiuose grebėstuose ir dunda žemė nuo sunkių kryžiuočių arklių . .. Motinos glėbyje bala kūdikio gležni piršteliai ir trupa kaip druska . .. Kur buvo sodyba, tik nuodėguliai ir sviltos ... O metraštininkas rašė: propter molli-ciem hiemis non poterant deducere ad effectum —dėl žiemos švelnumo žygio negalėjo įvykdyti .. . Tokių vaizdų pilna ir šių dienų istorija: Vorkutoje, Igarkoje, Krasnojarske .. . toli nuo tėvynės ...

Ginčai, varžybos, pavydas, puikybė, parsidavimas . . . Kraujas, ašaros, didvyriškumas, pasiaukojimas . . . Viskas, viskas, lyg pradžiūvusia dirva vėjo sūkurio dulkių stulpas stačias vaikščioja po mano giminės žemę . . .

"Sveikas protas yra pasaulyje geriausiai paskirstytas, nes kiekvienas mano esąs juo gerai aprūpintas, jog dar net tie, kurie sunku bet kuo kitu patenkinti, jo netrokšta daugiau negu turi" (Renė Descartes).

Dėl to, dėl to žmonijos istorijoje daug gražių ir teisingų žodžių tik biro žirniais į sieną. .. Prisimenu kai kurias vietas iš De consolatione philosophica — Filosofijos paguoda . . . Poetinė paguoda: Malūno brastos gatvės elegijos . .

1958 m. pavasaris
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai