Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Antroji JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventė įvyksta Čikagoje liepos 7 d. Į ją ruošiasi lietuviai iš tolimiausių vietovių.
*    šiemetinė "Dirvos" novelės 250 dol. premija paskirta Jurgiui Gliaudai už novelę "Lošėjų ratelis". Vertinimo komisijoj buvo J. Jankus, H. Nagys, A. Laikūnas. Konkurso mecenatas — Simas Kašelionis iš Čikagos. Jis pasižadėjo kasmet skirti tokią sumą "Dirvos" novelės konkursui.
*    "Aidų" mokslo premijos komisi-sija (V. Gidžiūnas, OFM A. Vasys, A. Bendorius, V. Čižiūnas ir P. Naujokaitis) skaito gautus premijai veikalus. Premija 500 dol. bus paskirta rudenį.
*    Kun. L. Pavilonis, Klaipėdos bažnyčios statytojas, nuteistas ir kalintas, mirė Lietuvoje.
*    Balfo direktoriai buvo susirinkę posėdžių balandžio 20 d. New Yorke. Iš pranešimų paaiškėjo, kad nuo liepos mėn. pajamų gauta per 65,000 dol. Šalpai išleista per 66,000 dol. Didžioji dalis teko žmonėms Lietuvoje.
*    Altas Lietuvos okupacijos ir baisiųjų išvežimų proga kreipėsi į visuomenę, prašydamas birželio mėnesį daryti atitinkamus paminėjimus. Atsišaukime rašoma: "Amerikos Lietuvių Taryba kviečia visas patriotines organizacijas ir plačiąją visuomenę ruošti tų tragiškų įvykių paminėjimus, pagerbti žuvusius mūsų tautos kankinius, pasmerkti okupantą ir faktais nušviesti jo nusikaltimus, prašyti JAV vyriausybę daryti žygius sustabdyti lietuvių tautos naikinimą ir užtarti kankinamai Lietuvai atgauti laisvę ir nepriklausomybę.
"Suburkime savo jėgas minėdami šias tragiškas lietuviams dienas ir negailėkime savo pastangų nei aukų kovoje už lietuvių tautos vergijos pašalinimą."

PATIKSLINIMAS
š.m. "Aidų" 4 nr. 170 p., kur minimi Los Angeles Lietuvių Rašytojų Draugijos premijos mecenatai, turi būti B. Starkienė — ne Strazdienė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai