Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MENO KOLEKCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. V.   

Neseniai pateko į rankas pranciškonų išleistas lietuvių menininkų reprodukcijų rinkinys, kuris anglų kalba pavadintas Art Collection.
Gražu, kad lietuviai pranciškonai išleido šį albumą, ir labai girtina, kad jie savo vienuolynuose sutelkė tiek meno. Atrodo, jog nė viena mūsų institucija šiame krašte neturi tiek lietuvių dailės darbų, kiek lietuviai pranciškonai. Beje, toli gražu ne visi jų turimieji darbai yra sudėti  į  šį  leidinį,  nes  biografinėse žiniose pažymėta, jog vien tik dailininko A. Galdiko 26 darbai yra pas juos. Panašiai ir su kitais dailininkais, nors jie ten ir mažiau reprezentuojami. Tai tikrai nemenkas turtas Lietuvai. Įžangos žodyje P. Jurkus rašo, jog tie visi kūriniai norima išsaugoti čia, kol Lietuva atgaus laisvę bei nepriklausomybę. Tai daugiausia rinktinių mūsų dailininkų darbai.

Meno rinkinys išleistas nespalvotas. Išleisti spalvotą tremties sąly-tose būtų sunkiai įmanoma. Užtai linkėtina, kad pranciškonai visus savo turimus darbus bent viešai parodytų, suruošdami jų parodą. Tik tada pilnai būtų galima jais gėrėtis ir suvokti vertę. Parodai rengti tiktų pranciškonų pastatai Kennebunk-porte vasaros metu. Erdviose gimnazijos patalpose išsitektų daug eksponatų. Žiūrovų taipgi nestigtų, nes vasarą ten pilna lietuvių ir amerikiečių. Vien tik pikniko metu parodą galėtų išvysti keli tūkstančiai žmonių.

Meno rinkinyje sudėti iš Lietuvos po karo pasitraukę dailininkai, kurie dabar gyvena laisvame pasaulyje. Pačių jaunųjų ten beveik nėra. Didesnioji darbų dalis liečia religines temas, bet netrūksta ir kitomis temomis kūrinių, kaip gamtovaizdžių, na-turmortų, portretų ir t.t. Yra tapybos, skulptūros, architektūros ir grafikos pavyzdžių, priklausančių 30-čiai dailininkų, štai tie rinkinyje esą dailininkai:
P. Augius, Arbit Blatas. A. Els-kus, M. Dobužinskis, A. Galdikas, č. Janusas, V. K. Jonynas, V. Kasiulis, A. Kašubienė, V. Kašubą, P. Kiaulėnas, Z. Kolba, J. Mulokas, B. Murinas, J. Paukštienė, J. Pautie-nius, V. Petravičius, P. Puzinas, V. Ratas, J. Subačius, A. Tamošaitienė, A. Tamošaitis, A. Vaikšnoras, A. Va-leška, T. Valius, A. Varnas, R. Viesulas, L. Vilimas, V. Vizgirda, K. žoromskis. Iš jų gausiausiai atstovaujami Galdikas, Jonynas, Vizgirda, Kašubos, Žoromskis ir Mulokas.

Kiek iš nuotraukų galima spręsti, daugumos kūrinių meninė vertė augš-ta, ir jie nedarytų gėdos geriems muziejams bei galerijoms. Aiškiai matyti, kad telkiant kūrinius"; pirmoje vietoje dėmesys kreiptas i jų meninę pusę. čia yra išskirtinai vertingų skulptūros, tapybos ir grafikos darbų. Kuria dieną, tyrinėjant paskirų dailininkų kūrybą, neišvengiamai teks kreiptis pas pranciškonus. Pastebėtina, jog net religiniuose kūriniuose, taikomuose kulto reikalams, rinkinyje nieko nėra pigaus ir devo-cionalinio. Kaip teko patirti, meno darbai daugiausia įsigyti iš parodų arba savo laiku buvę išstatyti parodose net pačiuose meno centruose: Paryžiuje ir New Yorke. Tai pakankamai byloja apie jų vertę. Žinoma, pasitaikė ir meniškai silpnesnių darbų, ypač religinėmis temomis, kai jie atėjo užsakymo keliu, atsižvelgiant kartais ir į fundatorius. Bet menkaverčių dalykų toje kolekcijoje nėra. Stengtasi siekti augšto lygio. Pasitaikė net atvejų, kad kai kurių religinių kūrinių dėl jų itin modernaus pobūdžio pranciškonams net nepasisekė įkelti į dievnamius, pav. Rūpintojėlio į Toronto Prisikėlimo bažnyčios altorių. Kolekciją galima drąsiai rodyti saviesiems ir kitataučiams.

Veikalas išleistas anglų kalba, turint prieš akis muziejus, bibliotekas ir gausybę kitataučių svečių, aplankančių pranciškonų vienuolynus, ypač vasarą kurortiniam Kennebunk-porto pajūryje. Leidžiant meno kolekciją anglų kalba, kaip tik atsižvelgta į tuos nuolatinius priekaištus, jog tremty per mažai daroma kitataučiams supažindinti su mūsų kultūra. Įžanginiame žodyje jie supažindinami su Lietuvos tragedija, menu ir pranciškonų siekimais pasitarnauti savo tautai. Ten skaitytojai kukliai informuojami, kaip susidarė ši meno kolekcija, ko, ją sudarant, siekta ir t.t. Gale duotas biografinis vaizdas tų dailininkų, kurių darbai yra kolekcijoje. Šis paskutinis skyrius apie lietuvius dailininkus, pateikiant suglaustai jų gyvenimo bei meninio kelio bruožus, ypatingai naudingas, nes skaitytojas žino, su kuo jis turi reikalo.

Meno kolekciją redagavo Paulius Jurkus, parašydamas įžangą, sugrupuodamas įvairių pobūdžių kūrinius, parinkdamas išorinį apipavidalinimą. Anglišką vertimą paruošė Juozas Bo-levičius-Boley, nuotraukas darė Vytautas Maželis. Veikalas turi 124 p., atspaustas kreidiniame popieryje. Spaudos darbą labai švariai atliko pranciškonų spaustuvė Brooklyne 1963 m. rudenį. Didelis formatas, kieti viršeliai, spalvotas aplankas. Veikalo kaina 6 dol.

Baigiant tenka pažymėti, jog mūsuose pirmas toks atvejąs, kad vienuolinė institucija taip susidomėtų plastiniu menu, tiek religiniu, tiek pasauliniu. Tai gerai paliudija ši kolekcija, kurioje atsispindi pranciškonų nuopelnas lietuvių menui. Jie čia triūsia nuo pat įsikūrimo Amerikoje. Kaip meno rinkinio įžangoje pastebima, geriausia proga pasitarnauti dailei atėjo perėmus leisti kultūros žurnalą "Aidus". Tas žurnalas šiuo atžvilgiu išvarė gilią vagą. Jame nuo pat pradžios ypatingai žymi vieta skiriama plastiniam menui. Čia gausiai skelbiama lietuvių dailininkų kūryba, recenzuojamos parodos, tam tikromis progomis iškeliami pavieniai kūrėjai. Eidamas penkioliktus metus Amerikoje, "Aidų" žurnalas žymiai prisidėjo prie meno iškėlimo tarp lietuvių šviesuomenės, lauždamas pirmuosius ledus gana konservatyviuose sluogsniuose. Manytume, jog ne be "Aidų" įtakos taip gausios ir sėkmingos tapo lietuvių dailininkų parodos šiandien. Pagaliau paskelbti šiame meno rinkiny religiniai architektūros ir skulptūros kūriniai taipgi yra pio-nierinio atspalvio. Atrodo, jog pranciškonai savo šventovių statybomis ir jų meninių įrengimu bus pirmieji, visiškai pasukę nauja linkme iš banalaus devocionalinio tako. Paskui juos pasekė kitos lietuvių vienuolijos bei parapijos, ir šiandien mes Amerikoje jau turime tikrai vertingų religinio meno kūrinių.

Visa tai būtina prisiminti, vertinant pranciškonų dabar išleistą meno rinkinį. Iki šiol jis yra pirmas tokio pobūdžio leidinys. Linkėtina, kad jis nebūtų paskutinis, augant pranciškonų meno kolekcijai naujais kūriniais.    J. V. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai