Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALEKSIS RANNIT PDF Spausdinti El. paštas
Estų Meno ir literatūros fondas ir Estų mokslo draugija lapkričio 8 d. New Yorke paminėjo estų poeto ir meno kritiko Aleksio Rannito penkiasdešimtąsias metines. Gimęs 1914 m. spalio 14 d. Kallaste, Aleksis Ran-nitas ilgesnį laiką gyveno Lietuvoje ir nuodugniai susipažino su kultūriniu lietuvių gyvenimu. Estų kalbon išvertė K. Binkio, P. Vaičiūno ir St. Santvaro dramų, kurios buvo pastatytos Taline. Išvertė apie šimtą lietuvių poetų eilėraščių ir paskelbė daugelį straipsnių lietuvių kultūrso temomis. Gausiai bendradarbiauja lietuvių spaudoje. Jo poezijos lietuvių kalbon vertė J. Aistis, L. Gira, H. Radauskas ir kiti. A. Rannito poezijos knygų išleista vokiečių kalba, yra vertimų į rusų ir kitas kalbas.

Aleksis Rannitas, kaip meno kritikas ir istorikas, ypač daug dėmesio yra paskyręs studijoms apie M. K. Čiurlionį, vesdamas jį į tarptautinės meno istorijos lapus. A. Rannitas su paskaitomis apie Čiurlionį važinėjo j tarptautines konferencijas, rašė apie jį studijas ir prieš keletą metų New Yorko viešajame knygyne surengė Čiurlionio parodą. Be to, jis yra parašęs studijų apie V. Jonyną, V. Kasiulį ir kitus lietuvių dailininkus, šiemet Aleksis Rannitas atsidėjo iškelti Kristijono Donelaičio poezijai tarptautinėje arenoje. Apie "Metų" poetą jis skaitė Princetone, Kalifornijos universitete Los Angeles ir Berkley (gruodžio 1), Vašingtono valstybiniame universitete Seattle (lapkr. 30 d.) ir k. Europoje šiemet apie Donelaitį skaitė Madrido, Helsinkio ir Zue-richo universitetuose.

Į Jungtines Valstybes Aleksis Rannitas atvyko 1953. m., iš pradžių apsistodamas N. Yorke, o dabar yra Yale universitete Rytų Europos meno kolekcijų konservatorius ir dėstytojas. Nuo 1954 m. yra pasaulio estų literatūros draugijos pirmininkas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai