Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ LIAUDIES MENAS KALIFORNIJOS UNIVERSITETE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Ž. Mikšys   
Lithuanian Folk Art, an exhibition presented by the Museum and Laboratories of Ethnic Arts and Technology at the University of California, Los Angeles. UCLA Ethnic Art Galleries November 21, 1966 — January 15, 1967. Tai 1966.XI.20 — 1967.II.5 Kalifornijos universitete buvusios lietuvių liaudies meno parodos 79 puslapių didelio formato ir gausiai iliustruotas katalogas.

Šitą parodą, kaip minima padėkos žodžiuose, parengė, tvarkė ir katalogą jai parašė Viktorija Fel-don, dr. M. Gimbutienės prižiūrima. Kataloge, be V. Feldon pratarmės, yra dr. M. Gimbutienės įvadas, supažindinantis su lietuvių liaudies menu: "Lithuanian Folk Art: Its Sources and Chief Characteristics". (Tame įvade, be labai gerai iš dr. M. Gimbutienės žinomų dalykų, išgirstame ir niekur negirdėtų "lootings by retreating German soldiers in 1944" — pareiškimas, iš kurio dar kartą matyti, kaip dr. M. Gimbutienė nesismulkina savo tvirtinimais).


Pati svarbiausia katalogo dalis, nekalbant apie pratarmę, yra V. Feldon aprašymas parodoje išstatytų darbų (15 - 75 psl.). Autorė apibūdina kiekvieną išstatytą objektą, prieš tai bendrai aptarusi visą rūšį (skulptūra 1-70 katalogo nr., geležiniai kryžiai 71-72, ke-ramiški  švilpukai   73,   kryžių   ir koplytėlių modeliai 74-79, margučiai 80, juostos ir audiniai 81-122, moteriški tautiniai rūbai 123-127, gintaras 128 (įvadą šitam skyriui parašė dr. M. Gimbutienė), liaudiški drožinėjimai 129, medžio raižiniai 130-140, papildymai 141-144). Ypatingai kruopščiai autorė aptaria skulptūrą, prideda savo įžangines pastabas apie skulptūrą ir jos technikas, suskirsto skulptūrą iko-nografiškai ir plačiau apibūdina ikonografinius tipus (Kristaus kančia 1-11 katalogo nr., Motina Skausmingoji 12-18, Marijos kultas 19-25, Šventoji Šeima 26-37, šventieji užtarėjai 38-63, angelai, velniai bei kiti veikiantieji asmenys 64-70).

Galima truputį apgailestauti, kad autorė, užbaigianti pratarmę, jog liaudies menas, jei ir būtų kai kuriais atžvilgiais priešingybė grynajam menui, vis dėlto turi būti svarstomas meno rėmuose (The folk arts have their own qualities, masterworks, and their own scale of values when placed in contrast to the fine arts. Nevertheless, they are to be considered within the realm of all the arts. 9 psl.), kai kada išklysta į archaiškumus ir kai kur gan lengvokai mato archaiškai pagoniškus motyvus (2 psl.) arba archainių simbolių elementus (52 psl.).

Rašančiajam nepavyko pastebėti galimos bizantiškos įtakos (per rusų ortodoksų devocionalinę grafiką ar ikonas) kataloge atvaizduotoj madonoj su kūdikiu (nr. 27). Autorės manymu, ji galėtų būti randama dar vienoj Marijos ir dviejose madonos su kūdikiu skulptūrose (nr. 26, 28 ir 29).

Aprašydama "Motinos Gailestingosios" medžio raižinį (nr. 132), autorė patikslina aplink Aušros vartų Marijos atvaizdą einantį lenkišką užrašą. Norėtųsi tada, kad jis būtų ir tiksliau išverčiamas: "Motina gailestingoji, Dievo gimdytoja, tavo šventam apgynimui atsiduodame" (ne "Merciful Moth-er, gi ver of our Lord, intercède for us").

Aptardama "Šventųjų grupę" (nr. 139), autorė nurodo, kad šis spalvotas raižinys atvaizduotas J. Baltrušaičio "Lithuanian Folk Art" (pav. 32). Jei taip yra, tai autorė suklydo, aprašydama šventuosius, nes J. Baltrušaičio knygoje atvaizduotame medžio raižinyje šv. Ignotas Loyola yra dešinėje, o šv. Jonas Nepomukas kairėje (5 žvaigždės aureolėje — paslapties išlaikymo simbolis) ; taip pat viršuje šv. Apolonija klūpo dešinėje (laiko replėse dantį), o šv. Barbora kairėje. Norėtųsi tikslumo ir verčiant lenkišką užrašą, nes turėtų būti "Image of Saint John Nepomuc ..", ne "Image. Saint John Nepomuc ..."

Katalogo gale pridedama bibliografija. Ir čia norėtųsi tikslumo: leidinys Basanavičius, J. ir Jaroševičius, A. "Lietuvių kryžiai archeologijos šviesoje" neegzistuoja, yra tik "Croix lithuaniennes. Recueillies et dessinées d'après nature par A. Jaroševičius. Essai archéologique sur les croix lithuaniennes par J. Basanavičius (ir t.t.). Lietuvių kryžiai. Surinko A. Jaroševičius. Įžangą parašė D-ras J. Basanavičius (ir t.t.)". Kažin ar didelė paguoda besidominčiam bus visų 24 Lietuvių Enciklopedijos tomų pažymėjimas, o suminėta literatūra apie lietuvių proistorę, istoriją ir meno istoriją (nesuprantama, kaip tokie dalykai iš viso į liaudies meno parodos katalogą pakliuvo!) yra, deja, tik atsitiktinis konglomeratas.
R. Viesulo piešinio reprodukcija liaudies meno parodos kataloge nieko nepagražina ir ne savo vietoje.    Ž. Mikšys

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai