Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Mirtys. — Lapkričio 12 Čikagoje mirė mokytojas ir rašytojas Jeronimas Ignatonis. Buvo gimęs 1902. 111.13 Raseinių aps. Baigęs Panevėžio mokytojų seminariją (1926), dirbo pedagoginį darbą ir drauge universitete studijavo lituanistiką (baigimo diplomą gavo Vilniaus univ. 1942). JAV buvo uolus LB veikėjas ir ypač rūpinosi švietimo reikalais — 1964-67 vadovavo JAV LB Švietimo tarybai. Eidamas šias pareigas, suorganizavo tris mokytojų konferencijas (Čikagoj 1964 ir 1965, New Yarke 1965), pertvarkė lituanistinių mokyklų programas, 1965 pravedė jaunimui skiriamos grožinės literatūros konkursą. Spaudoj įvairiopai reiškėsi nuo 1927. Rašytojo darbui daugiau susitelkė jau išeivijoj. 1958 laimėjo Draugo konkursą romanu "Ir nevesk į pagundą". Antrasis jo romanas — "Lūžiai" (1963). Rankraščiuose paliko dar porą romanų, feljetonų ir novelių rinkinius. Kurį laiką studijavęs Kauno konservatorijoje, dirbo ir kaip chorų vedėjas. Dainavos ansamblis 1960 pastatė jo muzikinį veikalą "Vestuvės". Dar šių metų mūsų žurnalo rugsėjo numery buvome išspausdinę jo str. tautinio auklėjimo klausimais.

Teatras. — Čikagoj XI.27 — XII.1 vyko pirmasis teatro festivalis. XI.27 D. Lapinskas ir L. Barauskas inscenizavo Putino "Prometėją", A. Meko ir A. Škėmos poeziją ir, be to, A. Kairio "Diplomuotą siuvėją". XI.28 develando Vaidilos sambūris vaidino P. Maželio režisuotus A. Rūko "Keturius keliauninkus". XI.29 detroitiečiai vaidino Z. Arlauskaitės-Mikšienės režisuotus S. Čiurlionienės "Pinigėlius". XI.29 Čikagos šauliai pasirodė su A. Brinkos režisuotais S. Čiurlionienės "Aušros sūnumis". XI.30 Hamiltono Aukuras vaidino V. Krėvės "Mindaugo mirtį", kurią režisavo E. Dauguvietytė - Kudabienė. XII.1 Los Angeles dramos sambūris vaidino D. Mackialienės režisuotą A. Kairio "šviesa, kuri užsidegė". 500 dol. premija padalyta pusiau develando ir Los Angeles dramos snm-būriams. Geriausiais vaidintojais išskirti D. Jankienė (iš Detroito) ir Alb. Stasevičius (iš Hamiltono). Už dekoracijas atžymėtas losangelietis A. žaliūnas. Hamiltono Aukuro kostiumai rasti įdomiausiais.

—    Toronte XI.17 Hamiltono Aukuro dramos grupė pirmą kartą vaidino V. Krėvės Mindaugo mirtį, o XI. 24 gastroliavo Čikagos šaulių teatro grupe su S. Čiurlionienės Aušros sūnumis.
—    Toronto latvių teatras XI.23 vaidino A. Landsbergio Penkis stulpus turgaus aikštėje.

Dailė. Alf. Dargis X.13-19 rodė savo tapybos darbus vienoj Ro-chesterio galerijų.
—    Čikagoj Balzeko muziejuje XI. 3-15 vyko V. Ramonio suorganizuota pasaulinių meistrų (nuo Goyos iki Picasso) grafikos paroda. — Ten pat XI.17 - 30 drauge rodė savo tapybos darbus Ant. Petrikonis (17 darbų) ir VI. Vaitiekūnas (14 darbų, tarp jų 2 grafikos darbai).
—    Čiurlionio galerijoj XI.16 - 24 vyko Ant. Nako tapybos darbų paroda. Kaip ir prieš porą metų su-rengtoj parodoj, Nako tapyba ieško sąlyčio su muzika, o eilėj paveikslų bandoma perteikti ir poeziją. Paveikslų gausa (per 60) daugiau liudija ieškojimą negu "radimą".
—    Montrealyje The Art Center XI.23 - XII.1 savo naujus tapybos kūrinius buvo išstatęs V.  Remeika.
—    Paryžiuje Philippe St. Honorė galerijoj XI.13-30 vyko Pr. Gailiaus spalvotų graviūrų ir 16 linoraižinių (Milašiaus tekstams) paroda.
Melbourne Three Sisters galerijoj X.27 - XI.15 V. Ratas surengė savo 10-tąją individualinę parodą. Vienos dienos (XI.24) jo grafikos kūrinių parodą Filadelfijoj surengė skautai.
—-Australijoj COMALCO b-vės kviestiniame konkurse I premiją (3000 dol.) laimėjo skulptorius V. Jomantas už projektą (maketą) skulptūrinio kūrinio, kuris bus panaudotas architektūriniam pastatui.
—    Detroito centrinėj miesto bibliotekoj XI.13 atidaryta lietuvių tautodailės paroda, kuri tęsis iki Kalėdų. — Vienos dienos tautodailės paroda surengta New Yorke XI.17.

Muzika. — Vilniaus operos so-lictas V. Noreika, akompanuojant jo žmonai Žanetai Noreikienei, Vilniaus operos koncertmeisterei, koncertavo Čikagoj XI.9, Bostone XI.17, New Yorke XI.24 ir Toronte XII.1. Koncertai praėjo su dideliu pasisekimu.
—    Įvairiuose parengimuose dainavo solistės: D. Kučėnienė East Chicago XI.9, R. Mastienė Toronte XI. 16, J. Šaulienė Čikagoj XI.17, V. či-žauskaitė - Balčiūnienė Worcesteryje XI.23.
—    Solistai D. Mongirdaitė ir V. Verikaitis koncertavo Baltimorej XI. 23.
—    Los Angeles Vakarų Aidų ansamblis (muzikinės dalies vadovė O. Metrikienė, šokių — I. Tumienė, režisierius — A. žemaitaitis) XI.9 surengė muzikos vakarą, kurio pirmojoj daly pasirodė vietos solistai, o antrojoj buvo atlikta ištraukos iš Smetanos operos "Parduotoji nuotaka" (solistai K. Dambrauskaitė, K. Dargis).
—    New Yorko ir apylinkės chorai XII.8 dalyvavo koncerte - minėjime paremti Persekiojamai Bažnyčiai ir baigti Lietuvos laisvės kovos metams.
—    Australijoj Melbourne X.27 solistas P. Rūtenis surengė dainos ir poezijos skaitymo rečitalį.

Literatūra. — T. L.  Andriekus New Yorke XI.27 kalbėjo apie lietuvių poeziją Amerikos poetų draugijos mėnesiniame susirinkime.
—    Ant. Gustaitis skaitė savo kūrybą Baltimore j XI.23.
—    Los Angeles XII.14 LFB šeštadienio kultūriniame vakare prof. R. Sealey skaitė paskaitą, o D. Sadū-naitė - Sealey paskaitė savo poezijos. Be to, programą atliko pianistė R. Apeikytė ir solistas A. Pavasaris.
—    J. Karvelio Prekybos namai išleido plokštelę Antras literatūros vakaras, kurion savo kūrybą įkalbėjo A. Karvelytė, G. Tulauskaitė, J. Vaičiūnienė,  A.  Kairys  ir A.  Tyruolis.

Jaunime. Clevelande X.22 organizacijų atstovų posėdy sudarytas komitetas žygiui  už tikėjimo  laisvę
— pasiųsti liet. jaunimo delegaciją pas šv. Tėvą, prašant priminti laisvojo pasaulio vyskupams ir katalikams apie religinę priespaudą komunistų pavergtuose kraštuose. Komiteto pirm. išrinktas R. Laniauskas, vicepirm. R. Bublys (abu moksleivių ateitininkų atstovai), sekr. M. Gailiušytė (PLB Jaunimo sekcijos atstovė), ižd. G. Sniečkus (Liet. jūrų skautija), nariais — Lietuvos vyčių, skautų (brolijos, seserijos ir akademinio sąjūdžio), neolituanų ir studentų ateitininkų atstovai.

Iš visur. — PLIAS (inžinierių) s-gos korespondenciniu būdu išrinkta nauja valdyba: pirm. J. V. Danys, I. Mališka, P. Daunius, G. P. Mitalas ir V. Giriūnas  (visi Kanadoje).
— PLB švietimo taryba sudaryta tokia: pirm. Ant. Rinkūnas, vicepirm. JAV ir Kanados švietimo tarybų pirmininkai J. Kavaliūnas ir L. Tamošauskas, sekr. J. Rinkūnienė ir narys specialiems reikalams St. Rudys.
—    Toronto universiteto patalpose XI.1-3 Baltų studentų federacija surengė baltų studijų savaitgalį, kuriame estų prof. dr. I. Ivask kalbėjo apie baltų kultūrinius ryšius, latvių prof. G. Ginsburgs svarstė Baltijos kraštų padėtį, lietuvių prof. dr. V. S. Vardys analizavo Baltijos valstybių kultūrinius ir politinius aspektus, o kun. Pr. Geisčiūnas kalbėjo apie religijos padėtį Pabaltijo kraštuose.
—    Detroite XI.10 surengtas simpoziumas ekumenizmo temomis. Iš e-vangelikų dalyvavo kun. P. Dilys, iš katalikų — L. Gražulienė, T. G. Ki-jauskas, S.J. dr. Ad. Darnusis ir dr. K. Keblys.
—    New Yorke X.27 įvyko liet. evangelikų liuteronų IV sinodo suvažiavimas. Į naujo sinodo valdybą išrinkti: pirm. dr. K. Gudaitis, vicepirm. kun. P. Dagys ir inž. J. Preik-šaitis,  sekr.   M.   Nagys,   kun.   M.Preikšaitis, dr. J. Stikliorius, M. Gel-žinis, inž. R. Brakas, J. Šneideraitis, A. Orentas, R. Šležas ir J. Kregždė.
—    Liet. Moterų Klubų Federacijos
suvažiavimas vyko New Yorke XI.30 -XII.1. Drauge paminėta Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 m. ir federacijos veiklos už Lietuvos išlaisvinimą 20 m. sukaktis. Suvažiavime dalyvavo ir kalbą pasakė pasaulinės moterų klubų federacijos G.F.W.C. naujoji pirmininkė Walter Varney Magee. Suvažiavimo metu surengta liet. moterų dailės paroda.
—    Priminti 75 m. sukakčiai nuo Kražių skerdynių (1893.XI.22) filatelistų d-ja "Lietuva išleido vokus su atitinkamu įrašu.
—    Čekų krikščionių demokratų eg-zilų biuletenis The Ambassador nuolat gausiai teikia žinių iš lietuvių gyvenimo.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai