Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1968 metų turinys PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Andriekus Leonardas — Eilėraščiai ................. 55
Bradūnas Kazys — Eilėraščiai ...................... 12
Gaidžiūnas Kęstutis — Eilėraščiai ................. 77
Girdžius Pr. D. — Dies illa ...................... 318
Guillen J. — Eilėraščiai (v. B. Ciplijauskaitė) .. 161
Janavičius Jurgis — Delyčiaus banginis ........... 367
Jasmantas Antanas — Mirties aušros  (eil.) ....... 100
Jasmantas Antanas — Kristaus sugavimas ........... 166
Kėkštas Juozas — Eilėraščiai ...................... 17
Klidzėjs Janis — Lusila (vertė A. Balt.) ......... 403
Iš latvių poezijos (vertė Andrius Baltinis) ...... 405
Iš latvių poezijos (vertė Henrikas Nagys) ........ 393
Leopardi Giacomo — Eilėraščiai ................... 203
Mykolaitis - Putinas V. — Prieštaringas kraitis
(eil.) ........................................... 101
Ošerovičius Giršas — Eilėraščiai ................. 170
Pilka Petras — Eilėraščiai ....................... 298
Sadūnaitė Danguolė — Eilėraščiai ................. 153
šlaitas Vladas — Eilėraščiai ........... 107, 435, 436
Švabaitė Julija — Renku sudaužytą mozaiką (eil.) . 349
Visvydas Pranas — Eilėraščiai .................... 348

STRAIPSNIAI
Abromaitienė Adelė — Vaizdinės mokymo priemonės    222
Balys Jonas dr.   —Lituanistinio darbo dirvonai .    5
Baltinis Andrius — Antano Maceinos įnašas į mūsų kultūrą 1
Baltinis Andrius — Latvių kultūrinė kūryba išeivijoje   395
Biezais Heralds — Kultūros religinės versmės (ver-
tė A. Baltinis)                             386
Brazaitis Juozas — Nepriklausomos Lietuvos lite-
ratūra                               62
Budreckis Algirdas — Lenkų ultimatumas (1938)   ...171
Celiešius P. kun. dr. — Teilhard de Chardino pa-
saulėvaizdis                              195
Galdikas Adomas atsako į Aidų redaktoriaus klau-
simus                                      350
Girnius Juozas — Adolfas Darnusis         241
Goštautas Stasys — Kandinskis — meno revoliu-
cionierius                                    437
Grinius J. dr. — V. Mykolaičio - Putino išsivada-
vimas                                      250
Jakštas Juozas — Teilhard de Chardino istorinis
monizmas                                       203
Jakubėnas Vladas — "Mindaugas" ir "Maras"         18
Jakubėnas Vladas — "Kovotojai" (J. Gaidelio kan-
tata)                                              162
Jakubėnas Vladas — Beethoveno "Fidelio"         219
Jasaitis Domas dr. — Dr. Antanas Gylys         446
Juškys P. — Kelių kultūros paminklų likimas ir
tautinė  lygybė  Sovietų  Sąjungoje                97
Kasulaitis J. Algirdas — Valstybingumas politinės
emigracijos fone                               50
Keblys Kęstutis — Nepoetas Bradūnas         209
Krasauskas Rapolas — Istorikas Zenonas Ivinskis    289
Maceina Antanas — Krikščionybė ir filosofija 5,    124
Maceina Antanas — Religija ir evoliucija (apie Teil-
hard'ą                337, 406,    450
Pakalniškis Aleksandras—Vakarojimai žemaičiuose    368
Paškus Antanas — John Dewey — "progresyvios
mokyklos" filosofas                              312
Petrauskas Kipras                         60
Rabikauskas Paulius — Gedimino laiškai         69
Rėklaitis P. dr. — Lietuvos gyventojų tipai XVI
a. grafikoje                                   301
Romas Z. — Kosmologinis žvilgsnis į visatą 371,    411
Rubikas Antanas — Bažnyčios demokratinimas po
Vatikano II susirinkimo                425
Rukša Antanas — Lietuvos Vytauto Didžiojo Uni-
versitetas                          102,    155
Sabalis Antanas — Dr. Kazimieras Ambrozaitis ....    267
Sealey Raphael — Rytinis despotizmas         245
Serapinas Rapolas — Vydūnas — filosofas mora-
listas                                    145
Skardžius Pr. dr. — Dėl kai kurių mūsų tikrinių
vardų aiškinimo                                      74
Skardžius Pr. dr. — Lietuvių kalbos dialektologija    215
Skrupskelytė Viktorija — Al. Barono kūryba         308
Slavėnienė M. — Į Putiną žvelgiant              261
Šilbajoris Rimvydas -— Įspūdžiai iš A. Vaičiulaičio
kūrybos                                   108
Teilhard de Chardin P.                      193
Trumpa Vincas — Istoriko atsakomybes klausimu....    117
Uoginius Kalpas — Kūrėjus - savanorius prisime-
nant                                     58
Vt. Vt. — Pasaulio Liet. Bendruomenės III seimas    360
III Kultūros kongresas                     24
žvilgsnis į 1967 metus             31,    78
1918 Vasario 16                       49
Lapkričio 18                             395

KNYGOS
Almeuas Kazys: Gyvenimas tai kekė vyšnių — Ti-
tas Alga           383
Audėnas Juozas: Paskutinis posėdis — Alaušius...    94
Augustaitytė  Dainė:   Das   litauische   Phonations-
system (disertacija) — J. Tininis           334
Banaitytė - Ivaškienė G.: Baltasis Stumbras — Kęs-
tutis Keblys             44
Barėnas K. redagavo: Trečioji Pradalge — Andrius
Sietynas            91
Budrys Jonas: Kontražvalgyba Lietuvoje — Alaušius    94
Darnusis Adolf. ir Ketvirtis Ant.: Lietuvių autorių
knygos technikinėje srityje — D. Šatas        233
Dauparas J. agr.   dr.:   žemės   ūkio   švietimas —
—    E. Gimbutiene           140
Feldon V., Gimbutienė M. dr. redagavo: Lithuanian
Folk Art — ž. Mikšys         46
Iš lituanistinių knygų Lietuvoje — Alaušius        189
Jankaus drama apie lietuvių rezistenciją — dr. Jo-
nas Grinius           464
Josephi E. ir Scheu W.: Nauji vokiečių pasakojimai iš netolimos Lietuvos praeities (vokiečių kalba)
—    Dr.  P.  Rėklaitis         95
Jurgutytė - Baldauf L.: Der Gebrauch der Prono-
minalform des Adjektivs im Litauischen (di-
sertacija) — Pr. Skardžius        188
Kazakevičius Vyt.: Graži tu, mano brangi tėvynė
(antologija) — L. Karklius            284
Ateiviai antracito kasyklose — dr. Antanas Kučas   467
Lietuvio Mykolo XVI amž. atsiminimai (drauge su
lotyniško teksto fotokopija) — A. Rukša        189
Malėnas Ignas: Elementoriaus "Ë" autoriaus savi-
kritika           235
Masters W. H. ir Johnson V. E.: Lyčių fiziologijos
studija — dr. Romualdas Kriaučiūnas         47
Mekas Jonas: Pavieniai žodžiai — Aug. R       382
Palionis J.: Lietuvių literatūrine kalba XVI-XVII a.
—    Pr. Skardžius           139
Priešmokykliniai leidiniai Lietuvoje — Ig. Malėnas   424
Rutkūnas Benediktas:  Mėlyna diena — A. V       283
Sennas A. ir Salys A.: Lietuviškai vokiškas žody-
nas — L.  D.        421
Skipitis R.:  Nepriklausoma Lietuva — Vt. Vt        47
Skrupskelis Ignas: Lietuviai XVIII amž. vokiečių li-
teratūroje  (disertacija) — J. G.    281
Stukas  J.:   Awakening  Lithuania  —  V.   Čižiūnas   234
šlaitas Vladas: 34 eilėraščiai — Titas Alga        187
Tarulis P.: Vilniaus rūbas — Titas Alga        142
Trys biografinės monografijos (M. Jankus, kun. A.
Staniukynas ir V.  Endziulaitis)   — R.  K.  S.   236 Trijų moterų poezijos knygos (L. Sutema, St. šakytė ir O. B. Audronė) — Lilė Tumosaitė - Gra-
žulienė           335
Vyčinas Vincent: Filosofinė studija — K. Skr       333
Viltis M.: Neparašyti laiškai — K. R       283
Volertas Vyt.: Sąmokslas — Kęstutis Keblys        422
žiūraitis Tomas,  dr.  O.  P.:   Svarbesnieji veikalai
svetimomis kalbomis        286,   488

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Sausis
A. B. ir V. Vaitiekūnas  —  Išeivių santykiai su tauta
—    35. J. K. — Smetona — pripažintas pianistas — 39. Dalia Kolbaitė — K. Zapkaus kūryba — 40. Mūsų buityje — 42.

Vasaris
Juozas Kojelis — Lietuvos laisvės kovos metai — 84. Juozas Girnius — Kun. Stasys Yla — gyvenimo teologas — 85. S. Markaitytė — Įspūdžiai iš studentų suvažiavimo — 87. Rimvydas šliažas — Hochhutho drama apie Churchillį — 88. Mūsų buityje — 89.

Kovas
Alaušius — Klausimu, dėl kurio nesijaudinama — 133. J. G. — Mirė buvęs VDU rektorius prof. J. Gravrog-kas — 134. R. Vsl. — K. Zapkaus nauja paroda — 135. K. Žoromskis — P. Vaškio skulptūrinė keramika
—    135. Mūsų buityje — 136.

Balandis
Al. — Jaunimo ir "nebe jaunimo" klausimu — 178. Juozas Girnius — "Treji Varti" ir Zarinių Janis — 179-A. G. — Ir Ipolitas Tvirbutas iškeliavo — 181. B. Cip-lijauskaitė — Jorge Guillen — 182. Dr. V. Mar. — Rumunija ir Vatikanas — 183. Mūsų buityje — 185.

Gegužė
KJK — Ar žuvo ir pasyvus pasipriešinimas? — 225. A. G. Stasys Pilka 70 metų veidrodyje — 226. Pr. V. — Komp. Br. Budriūnas — 227. Adolfas Vaičaitis — Vinco Jomanto skulptūra — 228. V. Vzg. — Astrausko skulptūros ir Juodvalkio fotografijos — 230. Mūsų buityje — 230.

Birželis
J. Pakalnis — Trečiąjį PLB seimą sutinkant — 272. Dr. V. Mar. — Jugoslavija ir Vatikanas — 273. Jonas K. Rugis — Kultūra ir civilizacija žmonijos evoliucijoj — 275. R. Kr. Ateitininkų Federacijos tarybos posėdis — 278. Mūsų buityje — 278.

Rugsėjis
Laisvės ilgesys ir nuobodulys — 321.  Dr.  A.  Bačkis
—    St. Lozoraičiui 70 metų — 322. Jeronimas Ignato-nis — Mokykla tautinio auklėjimo eigoje — 323. Vyt. Ignas — Skulptorė Elena Kepalaitė — 325. D. Bielskus
—    Pelenai ir gyvas kraujas  (Lietuvos lit. plokštelės)
—    326. A. Z. — Pabaltiečių savaitė Australijoje — 327. ž. — Vasaros lietuviškas sambrūzdis — 327. Mūsų buityje — 330.

Spalis
Juozas Girnius — Dėl "tautininkų" ir "valstybininkų"
—    376. Dr. P. Rėklaitis — Fidus — Vydūno iliustra-torius — 378. O. Lbn. — Liet. Kat. Moterų Draugiją prisimenant — 379. Mūsų buityje — 380.

Lapkritis
Pr. V. — Kantą skaityti žymiai lengviau — 414. Romualdas Kriaučiūnas — Tapatybės krizė kaip jaunimo problema — 415. Juozas Lišva — Lietuva memuaruose ir dokumentuose — 416. Mūsų buityje — 418.

Gruodis
J. Kojelis — Pažadėta — ar ištesėta — 457. J. L. Navickas — Trojos arklys Dievo mieste — 458. Paulius Rabikauskas — "Tikiu Dievą" ar "tikiu į Dievą"? — 460. Anatolijus Matulis — Kai kas iš dabart. vokiečių leidinių — 462. Mūsų buityje — 463. 1968 m. turinys — 471.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai