Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Jaunimo peticija PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kasparas R.   
Jaunimo Peticija generaliniam Jungtinių Tautų sekretoriui Kurt Waldheimui buvo vienas iš II Pasaulio Lietuvių Jaunimo užsibrėžtų uždavinių. Buvo užsimota surinkti 500,000 parašų ir juos kongreso metu įteikti Jungtinėms Tautoms. Peticijos pravedimu rūpinosi speciali komisija, viena iš daugelio kongreso rengimo komisijų. Parašų rinkimas buvo jungiamas su lėšų telkimu kongresui ir pradėtas 1971 spalio 24 Clevelande. Pirmaisiais mėnesiais buvo susilaukta kritikos dėl peticijos teksto. Dėl to parašų rinkimas buvo laikinai sustabdytas. Peticijos komisijai teko paruošti naują tekstą, kuriame konstatuojama, kad Sovietų Sąjunga po slapto ir nelegalaus sandėrio su nacine Vokietija 1940 birželio mėnesį okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją.
Toliau tekste pabrėžiama, kad ši nelegali okupacija ir sekusi Pabaltijo Valstybių aneksija dar vis tęsiasi. Prašoma, kad Jungtinės Tautos ištirtų Sovietų Są-! jungos ten vykdomą kolonializmą ir žmogaus teisių paneigimą. Taipgi prašoma šių kraštų nepriklausomybės atstatymo ir laisvo apsisprendimo teisės klausimą iškelti Jungtinių Tautų visuotinėje asamblėjoje. Peticija buvo paruošta anglų, vokiečių, ispanų ir portugalų kalbomis, nes buvo numatyta akciją išvystyti ir už JAV ribų, o ypatingai tuose kraštuose, iš kurių turėjo suvažiuoti jaunimas kongresan.

Lėšų telkimas kongresui vyko sklandžiai. To negalima tačiau pasakyti apie parašų rinkimą. Peticija pasirodė nepopuliari ne tik jaunimo, bet ir vyresniųjų tarpe, nes netikėta jos nauda. Užsienyje, išskyrus Kolumbiją ir Šveicariją, peticijai didesnio pritarimo taipgi nesulaukta. JAV-se tuo pat metu buvo renkami parašai ALTos peticijai, kuri buvo įteikta prez. Nixonui prieš kelionę Maskvon. Visa tai ypatingai sunkino Jaunimo Peticijos eigą, nes daug kas jau nebesusigaudė kam, kur ir kokią peticiją buvo pasirašę. Per pirmuosius aštuonis mėnesius, t.y. ligi II PLJK buvo surinkta tik 33,000 parašų. Reikia pripažinti, kad peticijos komisija dėl patyrimo stokos nesugebėjo akcijon įtraukti jaunimo ir neišnaudojo gerų progų parašams telkti. Tokios progos buvo kongresinės stovyklos, studijų dienos, kongresas ir IV Tautinių Šokių Šventė Chicagoje. Kongresui praėjus, daug tikėtasi iš atstovų, bet ir jie ligi galo vieningai prie parašų rinkimo neprisidėjo. Trims mėnesiams po kongreso praėjus, surinktų parašų skaičius siekė 46,000 iš kurių net 19,000 buvo surinkta vieno vyresnio asmens Chicagoje. Tai buvo P. Būdvyčio pasiaukojimo vaisius. Vertėtų paminėti, kad P. Būdvytis ir minėtai ALTos peticijai jau buvo surinkęs 12,000 parašų. Išeities beieškodama peticijos komisija nutarė darbą išplėsti ir siekti užsibrėžto tikslo nors ir pavėluotai. Buvo padidintas komisijos sąstatas, paruoštas naujas darbo planas ir nustatytos kvotos įvairioms vietovėms, remiantis LB apylinkėmis. Taipgi pradėta vesti tikslią statistiką ir duoti informaciją lietuviškai spaudai. Šiems naujiems planams įvykdyti buvo reikalingos lėšos, todėl kreiptasi į PLB ir II PLJK komitetą, kad peticijai numatyta sąmata būtų atitinkamai padidinta. Kongreso komiteto ir PLB atstovų posėdyje, įvykusiame 1972.XI.11 Chicagoje, sąmatos padidinimo projektas buvo atmestas. Šiame posėdyje buvo priimtas pasiūlymas, kad parašų rinkimas būtų baigtas ligi 1973.1.15, neatsižvelgiant į surinktų parašų skaičių. Toks nu-


tarimas gerokai numušė beaugantį entuaziazmą. Reikalams dar labiau LI linkinti nepavyko komisijos dispozicijon gauti nė kongreso sąmatoje numatytų lėšų peticijai, nors pakartotinai buvo kreiptasi į PLB. Teko griebtis įvairių priemonių apmokėti veiklai, nes pašto, telefono, bei susiekimo išlaidas reikėjo nedelsiant apmokėti. Atsisakyta skelbimų ir reklamos spaudoje bei radijo programose. Ieškota vyresniųjų talkos LT finansinės paramos. Laimė, tokių atsirado ir tik jų dėka parašų rinkimo darbas buvo stumiamas pirmyn. 1972 gruodžio mėnesio pabaigoje staigiai ir netikėtai atsistatydino visa pirmykštė peticijos komisija, ir taip naujieji metai užklupo peticiją be centrinės vadovybės. Surinktų parašų skaičius siekė 58,000. Buvo aišku, kad su tiek parašų nėra prasmės varstyti Jungtinių Tautų durų.
 Likusieji komisijos nariai nutarė darbą tęsti ir pastangas koncentruoti Chicagos apylinkėse. Nusistatyta surinkti bent 100,000 parašų. Šiam tikslui atsiekti buvo nutarta baigimo terminą ignoruoti ir pravesti ką nors naujo ir efektingo. Numatyta peticiją Įteikti balandžio mėnesį, metinų nuo 17,000 tikinčiųjų parašų iš Lietuvos proga. Kilo mintis pravesti Vasario 16-sios parašų rinkimo vajų. Šio vajaus tikslas buvo sudominti visuomenę ir ją įtraukti į parašų rinkimą. Pagrindinė vajaus mintis buvo: surinkime po 10 parašų lietuvių bei amerikiečių kaimynų ir bendradarbių tarpe! Vajui labai efektingai padėjo "Margučio" ir "So-phia Barčus" radijo programų vedėjai, be atlyginimo garsindami vajų radijo bangomis. Vajaus metu peticijos blankai buvo siuntinėjami pageidaujantiems į namus ir platinami Vasario 16-sios minėjimuose. Tokiu būdu pavyko išplatinti apie 5,000 blankų. Rezultatų nereikėjo ilgai laukti, nes prieš ir vajaus metu įdėtos pastangos pasirodė gana vaisingos, ir jau vasario mėnesio pabaigoje turėta 75,000 parašų, o kovo mėnesio antroje pusėje pasiekta 100,000. Žymesnieji parašų kie-kiekiai pradėjo plaukti ir iš užsienio. Ypatingai smarkiai pajudėjo Kolumbija, nes ten darbavosi Jonas Kaseliūnas ir kun. M. Tamošiūnas. Kolumbijoje buvo išvystytas platus parašų rinkimas kolumbiečių tarpe ir buvo siūloma peticijos terminą pratęsti.
 Pasiūlymas nebuvo priimtas, kadangi vajus Chicagoje jau buvo baigtas ir buvo užvesta įteikimo procedūra. Kolumbijos dėka balanpažio mėnesio pradžioje pasiekta 120,000. Parašai be sustojimo plaukė visą balandžio mėnesį, pasiekta 150,000 ir rinkimas Kolumbijoje tuomet buvo sustabdytas. Visi gauti blankai buvo skubiai patikrinti, sugrupuoti, pagal valstybes ir padalinti į knygas po 4,000 parašų. Takiu būdu susidarė apie 40 knygų, kurios buvo ruošiamos įteikimui.

Peticijos akcija užsitęsė 18 mėnesių. Parašai organizuotai buvo renkami JAV-se, Kolumbijoje. Kanadoje, Šveicarijoje, Argentinoje. Brazilijoje, Venecueloje, Australijoje. Anglijoje ir Vokietijoje. Paskirų parašų gauta iš okupuotos Lietuvos. N. Zelandijos, Indijos, Indonezijos. M zijos, Švedijos, Urugvajaus ir kitur. Rinkimo nepavyko išvystyti Austrijoje, Belgijoje, Švedijoje ir Urugvat-juje, nors ten ir yra gyvenančių lietuvių. Lietuviai peticijai davė apie 20,000 parašų. Jaunimas surinko apie 15% visų parašų, P. Būdvytis apie 35,000, o likusieji yra bendras visuomenės pastangų vaisius. Išvadoje galima teigti, kad apie 130.000 svetimtaučių pasirašė peticiją ir tokiu būdu nors ir prabėgomis buvo supažindinti su dabartine Lietuvos situacija. Lietuvos bylos garsinimo prasme peticija buvo plačios apimties įvykis ir jau vien dėl to galimąją teigiamai vertinti.

Kaip minėta, peticijos įteikimas buvo numatytas 1973 balandžio mėnesį. Čia tačiau susidurta su-nenumatytomis kliūtimis. Dėl santykių atšilimo tarp JAV ir Sovietų Sąjungos nebuvo įmanoma įteikti per JAV ir kai kurių kitų valstybių atstovus prie Jungtinių Tautų. Tačiau pastangos ir toliau yra daromos ir atrodo, kad atsiranda galimybė peticiją įteikti 1974 metu pradžioje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai