Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Lituanistikos Instituto suvažiavimas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Gaučys P.   

Ketvirtasis visuotinis Lituanistikos Instituto suvažiavimas įvyko Čikagoje 1973 lapkričio 22 Jaunimo Centre, o mokslinė suvažiavimo dalis buvo įjungta į II Mokslo ir Kūrybos simpoziumą lapkričio 22 — 25. Prieš LI narių susirinkimą, tą pati rytą įvyko LI tarybos posėdis, kuriame dalyvavo trys prezidiumo nariai, šešių skyrių vedėjai ir trys kiti pareigūnai. Patvirtintas naujas menotyros skyrius su septyniais nariais ir skyriaus laikinasis vedėjas dail.
A. Tamošaitis. Kitais metais taryba nutarė praplėsti institutą naujais skyriais, kurie apimtų filosofiją, psichologiją ir pedagogiką.
 Nors tie mokslai nėra specifiškai lituanistiniai, bet yra prasminga tuo būdu įjungti institutan tų sričių lietuvius mokslininkus. Kitų metų tarybos posėdyje bus nutarta, ar tai bus vienas ar daugiau skyrių, parenkant atitinkamą vardą.

Visuotiniam LI susirinkimui pirmininkavo LI pirmininkas dr. J. Gimbutas; garbės pirmininkais buvo pakvviesti buvę LI pirmininkai dr. P. Jonikas ir dr. V. Maciūnas. Sekretoriavo Gr. Krivickienė. Prisiminti nuo 1971 m. suvažiavimo mirę septyni LI nariai: K. Karpius, Z. Ivinskis, KL Račkauskas, VI. Viliamas, A. Salys. St. Biežis ir J. Aistis. Dabar institutas turi septynis skyrius: kalbos - ved. L. Dambriūnas), literatūros K. Ostrauskas), tautotyros ir
kraštotyros (A. Mažiulis), istorijos (J. Puzinas), bibliografijos (J. Damauskas), teisės ir sociologijos (D. Krivickas), menotyros (A. Tamošaitis)., Iš 89 tikrųjų narių 35 (42%) dirba universitetų ar kolegijų akademiniame personale. Sudarytos dvi LI leidinių redakcinės komisijos: viena Lituanistikos Darbams parengti (red. V. Maciūnas, nariai L. Dambriūnas ir J. Puzinas), antroji šio suvažiavimo paskaitų tomui suredaguoti ir išleisti (red. R. Šilbajoris, nariai V. Kulbokas ir T. Remeikis). Statuto komisiją sudaro A. Plateris (pirm.), K. Jurgėla ir D. Krivickas.Pranešta, kad lietuvių išeivių bibliografiją rengia bibliografijos skyriaus narys Pov. Gaučys. Tą darbą finansuoja Lietuvių Fondas ir L.B. Kultūros Fondas. Lituanistikos Darbų III tomas, suredaguotas Y. Maciūno, jau atspausdintas. Išleidimą finansavo Lietuvių Fondas, padengęs 75% spausdinimo išlaidų su $3,000 parama. Iždininkas T. Remeikis padarė metinį iždo pranešimą, o revizijos komisijos pirm. Br. Kviklys perskaitė revizijos aktą. Nanų metinis mokestis yra $10.00.

Šešių skyrių vedėjai padarė trumpus pranešimus apie skyrių sudėtį ir jų narių darbus. Dauguma jų yra parašę mokslo veikalų ar straipsnių, skaitė paskaitų moksliniuose ar visuomeniniuose suvažiavimuose, redaguoja lietuviškus leidinius. Smulkiau apie tai rašoma LI prezidiumo pranešimuose nariams, kurie siuntinėjami kas 3 — 4 mėnesius.
Kadangi visi pranešimai buvo trumpi ir dalykiški, nekilo diskusijų ar kritikos. Dr. V. Sruogienė iškėlė klausimą dėl archyvinės medžiagos rinkimo ir jos saugojimo nuo sunaikinimo. Tuo reikalu turėtų rūpintis LB apylinkės. Taip pat ji kėlė reikalą atkreipti dėmesį į anglų kalba leidžiamas enciklopedijas, kuriose apie Lietuvą duodama netikslių ar klaidingų informacijų. Dr. P. Jonikas skatino visus dirbti vieningai, o dr. V. Maciūnas prašė palaikyti ryšį su visom lietuvių mokslo draugijom.

LI IV suvažiavimas laikytinas gerai pasisekusiu ir viltingai nuteikusiu jo dalyvius, kurių šį kartą buvo daugiau nei praeitais kartais (35 nariai ir keli svečiai).
Povilas Gaučys


Lituanistikos Instituto IV suvažiavimo prezidiumas (iš kairės): pirm. J. Gimbutas, buvę pirm. P. Jonikas ir V. Maciūnas. Abi nuotraukom A. Gulbinsko


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai