Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
H. Šalkausko dailės kelias PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. Urv.   
Australijos lietuviai dailininkai įsijungė į vietinį dailės gyvenimą daug intymiau negu kituose kraštuose. Galima sakyti, kad jie yra to krašto "pilnateisiai piliečiai" ir kaip dailininkai. Henrikas Šalkauskas tarp jų pirmauja.

Šiandien jau viduriniosios kartos atstovas (gimęs 1925 Kaune), H. Šalkauskas yra Freiburgo Ecole des Arts et Metiers mokyklos auklėtinis (1946 - 49). Išvykęs Australijon 1949, netrukus įsijungė į kūrybinį ir organizacinį australų dailės pasaulį. Sydney grafikų draugijos vienas narių steigėjų, šiuo metu jis yra ir Australijos dabartinio meno draugijos (Contemporary Art So-ciety) vicepirmininkas, be to, priklauso Australų akvarelės institutui (Australian Watercolour Institute).
Per intensyvaus darbo dešimtmetį jis pasiekė tokio lygio ir prestižo, kad tapo australų dailės atstovu ir tarptautinėse parodose. 1960 dalyvavo Tokijo II (1962 — ir III) tarptautinėj grafikos bienalėj ir 15 australų dailininkų parodoj Londone, 1961 — Sao Paulo VI bienalėj, 1963 — Ljubljanos V tarptautinėj grafikos meno parodoj, 1964 — Lugano taiptautinėj grafikos ir piešinių parodoj, 1965 — Tokijo jaunųjų Australijos tapytojų parodoj, 1966 - 67 — trijose australų dailės parodose JAV. 1969 dalyvavo Tokijo tarptautinėj jaunųjų tapytojų parodoj ir joj laimėjo premija (Exhibition Award). Iš viso H. Šalkauskas įvairiose parodose jau yra laimėjęs 44 premijas. Tai rodo ir jo aktyvumą, ir sulauktą pripažinimą. Individualinių parodų 1961 - 69 laikotarpy buvo surengęs 6: po dvi Sydney ir Mel-bourne, po 1 Adelaidėj ir Canber-roj. Pereitais metais jis surengė tris individualines savo darbų parodas: Melbourne, Sydney ir Brisba-nėj. Jo darbų yra įsigiję Australijos didžiosios dailės galerijos, kaip Canberros Commonwealth Collec-tion, Art Gallery of N. S. W., National Gallery of Victoria ir kt., taip pat Canberros, Pertho, Mel-boumo (Monash) ir Aucklando universitetai.
Pradžioje H. Šalkauskas dirbo grafikoje, kaip jis pastebi, gal būt, ir dėl to, kad Australijoje grafika buvo visiškai užmiršta. Apie 1960-61 laimėjęs "kovą", ėmė domėtis kitomis meninės išraiškos formomis. Apie jo kūrybos kelią Sydney universiteto studentė C. M. Burke yra parašiusi darbą gauti bakalauro laipsniui. Kaip šiame darbe ji analizuoja, H. Šalkauskas savo medžio ir lino raižinių viršūnę pasiekė 1962 metų linoraižiniu "Saulė visados yra užpakaly". Bet jau 1961 pradėjo eksperimentuoti su kitomis technikomis. Buvo susidomėjęs se-rigrafu, kuris jam teikė tokių pat galimybių, kaip monotipas. Apie 1964 ėmė ryškėti jo tendencija savo meną paprastinti, redukuoti motyvų skaičių, 'daugiau pasakyti su mažiau', nors dėl to ir neprarandant savo asmeniškumo. Pastaraisiais šešeriais metais (nuo 1964) nuo grafikos jis yra perėjęs į tapybą, kurioj, C. M. Burke žodžiais, taip pat išlaiko ryškiai asmenišką ir grafišką charakterį. Būtent: išskiria jį iš Sydney abstraktinių ekspresionistų jautrumas ir darnumas (sensitivity and coherence).
L. Urv

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai