Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
'VISŲ" DIENRAŠTIS, BET — KOKIŲ? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. L.   
Nuo vasario 15 "Naujienos" pasiskelbė "visų lietuvių laikraštis už tautos laisvę". Tos dienos vedamasis dėsto, kad ir anksčiau "Naujienos" buvo "mūsų griežtos kovos su okupantu kovos fronto kone oficiozu", o naujas titulas tai tik "paryškino dar ir įsakmiu žodžiu". Užtikrinama, kad "Naujienos nesileis į beprasmius ginčus" ir baigiama himno žodžiais: "Vardan tos Lietuvos, vienybė težydi!".

Tas virtimas "visų" dienraščiu tautos laisvės kovai būtų gražus dalykas, jei jis būtų tikras. Deja, ir toliau "Naujienos" perdėm savotiškai "visus" jungia.

Pavergtosios tėvynės laisvė visiems rūpi. Bet "Naujienoms" šis rūpestis jau seniai sutapo su kova prieš Lietuvių Bendruomenę. Diena iš dienos ji niekinama ir tiesiog šmeižiama. Todėl džiaugiamasi ir jos skaldymu. Visą laiką jai prikišamas vaikų siuntimas į pionierių stovyklas, nors nė karto ten jų nesiuntė. LB kaltinama ir dėl studentų siuntimo į "politrukų" kursus, nors kas vyko Vilniun į lituanistinius kursus, vyko patys apsisprendę. JAV LB Švietimo taryba kaltinama prokomunistinių vadovėlių leidimu, nors tai nėra besąžinis šmeižtas. Tyčiojamasi iš LB jungimosi į Lietuvos laisvinimo darbą, kad "Philadelphijos politikierių" tikslas tėra "suruošti piknikų Kongreso koridoriuose, ten būti politiniais klounais . . . pasivaikščioti State departamento koridoriais bei palangėmis" (1974.XI.19).

Ir būtent tokiu tyčiojimusi niekinami ne tik aplamai "bendruomenininkai", "frontininkai", "šalkauskininkai" (!) etc, bet ir atskiri asmenys, pavardėmis nurodomi. Bet kuo virstų mūsų spauda, jei kiti laikraščiai pasektų "Naujienų" pavyzdžiu ir pradėtų panašiai koneveikti pvz. ALTos veikėjus? Lengva būti liguistai jautriam savo paties atžvilgiu, bet tiek pat nejautriam kitų atžvilgiu. Tas pats žmogus, kuris daug metų ramia sąžine koneveikė "Draugo" redaktorių, pats kartą paliestas, "su kraujais apsiliejusia širdimi" skundžiasi marijonų provincijolui dėl "Draugo" redakcijoj "išbujojusios niekšybės paslapties" (1975.III.3).

Nieko nepakeitė "Naujienų" virtimas "visų" laikraščiu. Nauja tik tai, kad panašiai, kaip LB, pradedama trauktuoti ir VLIKa. Kovo 4 vedamasis rašo apie jo pirmininką: "Jis yra geras biznierius, bet politinių principų, atrodo, jis dar nėra pasisavinęs . . . Ne kiekvienas geras biznierius yra geras politikas". O kovo 7 numery "Naujienų" šulas P. Stravinskas porina: "Nutraukęs ryšius su ALTu ir susidėjęs su pasimetusią Bendruomene, Vlikas jau, galima sakyt, baigia savo dienas, yra prie savo likvidacijos".

Tai ne vieningas kovojimas už tautos laisvę, o tik okupantą džiuginantis mūsų piudymas, visiškai nepaisant Lietuvos laisvinimo darbo konferencijos nutarimų. Laimė, tų "visų" daug nėra. Juk, tur būt, ne veltui keliskart buvo pabrėžiama, kad "mūsų fronto spaudos organai" yra "Naujienos" ir "Laisvoji Lietuva Tokia "visų" dabartinė santarvė virsta klausimu: ar kairės ir dešinės dabar nepakeičia mąstymo ir ne-mąstymo, šviesos ir tamsos išsiskyrimas? Todėl "visų" vardan ir gali būti vieną kartą kviečiama: "Pradėkime vieningus darbo metus" (1975. 1.2), o kitą kartą skelbiama: "Šitoks išeivių susiskaldymas yra teigiamas reiškinsy" (1975.111.13).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai