Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AR KALBATE LIETUVIŠKAI? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Masionis   
Ne tik JAV, bet ir kituose kraštuose, kur veikia bent kokia lietuviška mokykla, paskutiniame dešimtmetyje susidurta su nauja problema — vis didėjančiu skaičiumi mokinių, kurie jau ne tik nebepakal-ba, bet net ir nebesupranta lietuviškai. Čia pažiūrėsime, kaip ši problema šiuo metu yra sprendžiama.

Šiais metais daugelis lituanistinių mokyklų jau švęs 30 metų gyvavimo sukaktuves. Per maždaug 20 metų, jei lituanistinėje mokykloje atsirasdavo vienas kitas lietuviškai nebepakalbąs mokinys, jam nebuvo įmanoma lietuviškai kalbančių klasėje skirti ypatingą dėmesį. Tokie mokiniai dažnai buvo laikomi lyg kokiais posūniais; dėl per menko jiems dėmesio jie klasėje nekaip jausdavosi, neišmokdavo tiek, kiek kiti, ir dažnai nubyrėdavo. Mano manymu, ar nebus šitokia padėtis buvusi net viena iš svarbiųjų priežasčių, kad mūsų mokyklose mokinių skaičius ėmė mažėti, nes į kai kurias mokyklas tokie mokiniai net iš viso nebuvo priimami, kad nesugadintų lietuviškai kalbančiųjų.

Praėjusiame dešimtmetyje, atsirandant tokių mokinių vis daugiau ir daugiau ir patenkinamai lietuviškai kalbančių skaičiui mažėjant, kad nereikėtų bausti vaikų už tėvų apsileidimą, ir pradėta ne tik priiminėti tokius vaikus į mokyklas, bet net sudaryti atskiras jų grupes bei klases, kad būtų galima skirti jiems daugiau dėmesio ir išlaikyti juos mokykloje. Kai kur šitokios grupės jau yra pasiekusios normalų lituanistinės klasės dydį. Vienur šitokios grupės yra vadinamos pagalbinėmis klasėmis, kitur specialiomis, o dar kitur paprastai tik lietuviškai nemokančiųjų klasėmis. Tokias klases sudariusios mokyklos tikslas yra parengti tokios klasės mokinius tiek, kad jų mokiniai po kurio laiko galėtų būti įjungti į normalias klases. Užtat kai kur jos ir vadinamos pagalbinėmis klasėmis.

Darbas su tokiomis klasėmis yra buvęs labai sunkus, ir rezultatai gana menki dėl šių priežasčių: 1) dėl stokos šioms klasėms kvalifikuotų mokytojų, 2) dėl stokos reikalingų joms mokslo priemonių ir 3) dėl stokos tokių klasių mokytojams reikalingos literatūros bei vadovo, kur būtų nurodymų bei patarimų, kaip su tokiomis klasėmis dirbti. Mat, šitokiose klasėse mokinių lietuvių kalbos mokėjimas yra labai įvairus. Čia reikia tikrai gero pedagogo, kuris sugebėtų beveik individualiai dirbti su kiekvienu mokiniu. Be to, jis turi gerai mokėti abi kalbas.

Maždaug tuo pat metu, kai buvo pradėta sudarinėti tokias klases, atsirado ir mokytojų pagalbininkai — baigę lituanistines mokyklas jaunuoliai, dažniausiai dar studijuoją amerikiečių mokyklose ir sutinką dirbti šeštadieniais lituanistinėje mo kykloje. Jiems kai kur buvo pavesta dirbti su lietuviškai nemokančiais Žinoma, anglų kalbos mokėjime jiems pilnai pakako, bet trūko pedagoginio patyrimo ir gero, be priekaištų, lietuvių kalbos mokėjimo.

Dar didesnis vargas buvo su mokslo priemonėmis, kurių visai nebuvo. Vartota R. Scarry žodynas, bet tai tik žodynas, o ne metodinis vadovėlis. Mėginta vartoti dr. A. Klimo, L. Dambriūno ir W.R. Schmal-stiego "Introduction to Modern Lit-huanian", bet ši knyga ne vaikams, kaip pačių autorių įvade į knygą pasakyta. Ji yra labai gera, bet akademinio lygio. Mėginta ją pritaikyti vaikams. Darbo mokytojui begalės, o patenkinamų rezultatų ne si n Buvo jaučiamas nusivylimas ir mokytojų, ir tėvų, ir mokinių. Mokytojai kėlė šią problemą studijų savaitėse. Būtinai reikėjo ne tik gero, vaizdingo, jų amžiui pritaikyto vadovėlio mokiniams, bet ir gero vadovo pačiam mažiau ar net ir daugiau prityrusiam mokytojui.

Ir štai ateina pagaliau pagalba iš Kanados. Pabrėžiau "iš Kanados", nes be Kanados valdžios, kuri daugiau rūpinasi savo etninėmis grupėmis ir dosniau jų veiklą finansiškai paremia, šita pagalba nebūtų buvusi realizuota. Be to, ir pats šio projekto autorius yra taip pat iš Kanados. Švietimo darbuotojams gerai pažįstamas pedagogas Antanas Rinkūnas, vadovėlių "Kregždutė" autorius, dirbęs Kanados viešosiose mokyklose ir dar vis tebedirbąs mūsų lituanistinėse, taigi labai gerai mokėdamas abi kalbas ir gerai žinodamas lit. mokyklos mokytojo problemas su lietuviškai nemokančiais mokiniais, nes ir pats yra jas patyręs, išėjęs į pensiją ir turėdama giau laiko, vėl prisėdo ra< t vėlį, bet šį kartą jau visai skirtingą nuo "Kregždutės" (nors nemaža ir iš jos paimdamas), šį kartą jau tiems, kurie jau net visai nežino, ką žodis "kregždutė" reiškia, būtent lietuviškai visai nemokantiems arba tik šiek tiek suprantantiems.

A. Rinkūnas savo vadovėlį pavadino "Ar kalbate lietuviukai?" ir apačioje dar pridėjo antrą pavadinimą, "Lithuanian for Beginuers".
nes šis vadovėlis yra parašytas jau dviem kalbom, lietuviškai ir angliškai.

Šis vadovėlis susideda iš penkių knygelių, kurios visos turi jau anksčiau paminėtą pavadinimą. Kodėl tiek daug knygelių? Vadovėlį mes paprastai vaizduojamės kaip vieną knygą, vienai klasei, maždaug vienerių metų laikotarpiui. Autorius, pristatydamas šį savo vadovėlį praėjusią vasarą XIII mokytojų studijų savaitės dalyviams Kennebunkporte, Maine, šitokią vadovėlio sudėtį taip išaiškino: Į lituanistinę mokyklą ateina lietuviškai nemokančių mokinių labai įvairaus lygio ir amžiaus, beveik kas galva, tai skirtingas išmanymas. Kiekvienam, žinoma, vadovėlio neparašysi. Reikia juos suskirstyti į galimai didesnes ir lietuvių kalbos mokėjimu panašesnes grupes. Taigi jis ir parašęs šį vadovėlį iš karto trims grupėms: 1) mažiems vaikams, kurie dar nė skaityti nemoka, 2) įvairių mokyklų mokiniams, mokantiems angliškai žodžiu bei raštu ir pradedantiems mokytis lietuviškai, ir 3) gimnazijų mokiniams, studentams ir suaugusiems, norintiems pasimokyti lietuvių kalbos klasėse ar namie, įskaitant mišrių šeimų nelietuviškąją pusę.

Šioms trims grupėms jis parašė vieną bendrą pagrindinę knygą, skirtą fonetiniams pratimams, skaitymui ir pasikalbėjimams, kurios gale yra pridėtas apie 1500 žodžių lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynėlis; tris pratimų sąsiuvinius, kuriuos jis vadina darbo sąsiuviniais A, B ir C, pagal grupės mokėjimo lygį ir Mokytojo vadovą, kuriame duoda metodinių ir pedagoginių žinių pačiam mokytojui, kaip su nemokančių lietuviškai klasėmis dirbti, kaip dar pasigaminti savų priemonių ir kaip visa tai pritaikyti klasėje. Visos šios knygelės, išskyrus Mokytojo vadovą, yra gana gausiai iliustruotos. Tarp kitko, kiekvienas darbo sąsiuvinio viršelis turi kitokią spalvą. Visus juos greta sudėjus, išeina lietuviška trispalvė.

Pažiūrėkime dabar į kiekvieną iš tų penkių minėtų knygelių atskirai Pagrindinė knyga yra spalvotu viršeliu, turi 223 puslapius, padalinta į dvi dalis, o šios savo ruožtu dar į atskiras pamokas. Pirmoji, fonetinė dalis, suskirstyta į 60 pamokų, o antroji — į 52 pamokas. Fonetinėje dalyje, matyti, kad būtų sutaupyta daugiau vietos paveiksliukams ir tekstui, pamokų pavadinimų bei eilės numerių nėra. Tai atstoja, kaip matyti iš gale knygos duoto turinio, atskira raidė ar dvibalsis, kurie tame puslapyje duoti išmokti ir kurie įrašyti puslapio viršuje, arba koks nors skaitinėlis, kuris turi apsčiai reikalingų išmokti mokiniui neįprastų ir nuo anglų kalbos labai skirtingų garsų. Kaip matome iš gale knygos duoto turinio, šioje dalyje viena pamoka užima paprastai vieną puslapį. Pvz., 51 pamoka yra 51 psl. Pagal turinį mokinys čia turi išmokti lietuvišką dvibalsį "ie". Šiame puslapyje duotas skaitinėlis "Žiema". Jį beskaitydamas, mokinys išmoks tarti žodžius: žiema, diena, kiemas, sniegas, vienas, pienas, miegas, prie. Šitokiu būdu, skiriant vienai pamokai atskirą straipsnelį ar bent vieną kitą sakinį, kaip šios dalies pradžioje, kiekvienai raidei ar dvibalsiui, papildant dar pratimais ir uždaviniais iš atitinkamo darbo sąsiuvinio, mokinys, baigęs šią dalį su gerai lietuviškai mokančiu mokytoju arba su gerai iš Mokytojo vadovo pasiruošusiu jo padėjėju, turėtų gerai mokėti visai gražiai ištarti lietuviško teksto žodžius ir mokėti juos taisyklingai pavartoti savo kasdieninėje kalboje.

Autorius tad ir siūlo, kad šitą dalį, be jokios išimties, turi išeiti visų grupių mokiniai ir savamoksliai. Savamoksliams bus tuo tarpu sunkiau su fonetine dalimi, nes dar nėra magnetofoninių juostelių. Autorius tai gerai žino ir šią būtiną priemonę ne tik savamoksliams, bet ir ne visai tobulai lietuvių kalbą mokantiems jauniesiems mokytojams jau pradėjęs ruošti. Juostelės nebuvusios paruoštos vien tik dėl to, kad trūko laiko. Jis dar planuoja išleisti filmines juostas, rodomąsias korteles ir kitas priemones vadovėlio medžiagai papildyti ir pratimams paįvairinti.

Antroji pagrindinio vadovėlio dalis yra skaitymui. Tekstai skaitiniams parinkti labai paprasti ir gyvenimiški. Daugelis jų paimti iš "Kregždutės". Pirmasis skaitinys yra apie šeimą: kokio ji didumo, kokio amžiaus atskiri jos nariai, kokie jų vardai, kur jaunesnieji mokosi, o vyresnieji dirba ir t.t. Gale skaitinio yra 17 klausimų, kurie gali būti panaudoti pasikalbėjimui, atsakant juos žodžiu arba raštu. Vieni tų klausimų liečia straipsnelyje aprašytą šeimą, kiti paties mokinio šeimą ir jį patį. Kiekvienas mokytojas, aišku, dar gali pridėti savų klausimų ir pamoką išplėsti pagal savo nuožiūrą.

Toliau, nuo šeimos einama prie namų, pasisveikinimų. Kiti skaitiniai aprašo valgius, kas darosi virtuvėje, krautuvėje, pakeliui į mokyklą, sporto aikštėje, čiuožykloje, naminių gyvulių parodoje, kaip švenčiamas tėvelio gimtadienis. Toliau kalbama apie ligoninę, ligas, pereinama į gamtą, į sodą, daržą, mišką, stovyklavimą prie ežero, supažindinama su laiku, savaitės dienomis, mėnesių pavadinimais, su laikrodžiu ir laiko nurodymu, su pasaulio šalimis, biblioteka, laiškų rašymu, pinigais, kaimo gyvenimu ir t.t.

Tai vis kasdieniniai, praktiški dalykai iš artimiausios mokinio aplinkos. Tai žodynas, kuris kasdien vartojamas ir kuriame jokių sunkių žodžių, kuriuos mokinys turėtų išmokti ir paskui neturėti galimybės juos pavartoti, nėra. Jo turėtų užtekti kasdieniniam pasikalbėjimui. Autorius mano, kad tolimesnėms, gilesnėms kalbos studijoms, ypač savamoksliams, reikėtų kitos vadovėlio serijos, bet, kol ji atsiras, jis siūlo vartoti jau šiame straipsnyje minėtą "Introduction to Modem Lithua-nian", išleistą Tėvų Pranciškonų ir gaunamą 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Darbo sąsiuviniai A, B, C yra pratimams, praktiškam vadovėlio papildymui. Pirmasis sąsiuvinis A, tarnauja iš pradžių mažiesiems ir kaip jų pagrindinė knygelė, nes jie dar nemoka nei skaityti, nei rašyti. Čia jie ras daugybę paveiksliukų, kuriuos galės spalvoti, mokytojui padedant juos įvardinti ir vėliau vardus įrašyti. Ši knygelė tarnaus ir pasikalbėjimams. Pvz., pirmasis paveikslas yra tėčio. Čia galima kalbėti apie tėčio kūno dalis, kur yra galva, rankos, kojos, akys. Galima taip pat pereiti prie paties mokinio ir paprašyti, kad jis parodytų, kur jo ranka, akis, nosis, o vėliau galima vėl sugrįžti prie to paties paveikslo ir pavartoti ir būdvardžius, kaip didelis, mažas, ilgas, trumpas, kairė, dešinė ir t.t. Jei mokinys, rodydamas arba apibūdindamas kiekvieną daiktą, garsiai pasakys ir jo vardą, formą ir kitas ypatybes, tai ši knygelė, kad ir nedidelė, galės būti labai naudinga įvairiems pratimams, kurie aiškiai nurodyti Mokytojo vadove. Kai šios grupės mokinys jau pramoksta kiek skaityti ir rašyti, jam yra tolimesnių pratimų jau pagrindiniame vadovėlyje. Kuriuos pratimus kada vartoti, yra taip pat nurodyta Mokytojo vadove. Pirmasis darbo sąsiuvinis A turi 56 puslapius ir suskirstytas į 59 pamokas.

Antrasis darbo sąsiuvinis B yra skirtas pradžios mokyklos lygio mokiniams. Čia jau daugiau dėmesio skiriama žodžių analizei, gramatikos pagrindams. Kadangi šis darbo sąsiuvinis taip pat iliustruotas, mokiniai gali spalvoti paveikslus kartu su A grupe, gali įrašyti paveikslėlyje esamų daiktų pavadinimus, žodžiuose trūkstamus skiemenis, raides ir t.t. Šio darbo sąsiuvinio panaudojimas turi panašias galimybes, kurios buvo paminėtos, kalbant apie sąsiuvinį A. Šis sąsiuvinis turi taip pat 56 pusi. ir suskirstytas į 59 pamokas.

Darbo sąsiuvinis C yra skirtas vidurinės mokyklos mokiniams, studentams ir suaugusiems. Šios knygelės įvade autorius sako, kad šios grupės mokiniai turėtų būti gerokai pažengę anglų kalboje, nes čia jau reikia turėti pagrindinių žinių iš gramatikos ir mokėti laisvai naudotis žodynu. Čia paveikslų jau labai mažai, bet daug daugiau gramatikos ir sintaksės pratimų. Be to, kai pirmosiose dviejose pratimų knygelėse dominavo visur lietuvių kalba, čia jau visuose paaiškinimuose eina greta ir anglų kalba. Taip pat yra ir pratimų vertimams iš vienos kalbos į kitą. Knygelė turi 76 puslapius ir padalinta į 52 pamokas.

Gali kai kam kilti klausimas, kodėl kiekviename tų trijų sąsiuvinių yra daugiau pamokų negu lituanistinės mokyklos mokslo metuose šeštadienių ir kodėl tik trečiame darbo sąsiuvinyje paaiškinimai duoti anglų kalba. Autorius, tai nujausdamas, davė atsakymą praėjusioje studijų savaitėje. Dėl mokinių lietuvių kalbos mokėjimo lygio įvairumo daugeliu atvejų teks mokymą individualizuoti — dirbti kartais su atskiru mokiniu. Kadangi žemesniųjų klasių mokiniai dar nepajėgs savarankiškai dirbti, tai mokytojas nuolat bus prie jų šono ir vis aiškins, padės. Čia ir atsiras tie angliški paaiškinimai pagal reikalą darbo metu. Jei pamokų yra daugiau negu mokslo metuose šeštadienių, tai dar nereiškia, kad, individualizuojant, su kai kuriais mokiniais nebūtų galima išeiti ir visų 59 pamokų, o gal net ir daugiau, ypač kad tos pamokos nėra jau tokios ilgos ir sudėtingos. Tokiems yra ir viena bendra pagrindinė knyga, iš kurios jie gali mokytis toliau. Šiaip jau autorius mano, kad šio jo vadovėlio, pagrindinės knygos ir trijų darbo sąsiuvinių, galėtų užtekti trejiems metams.

Mokytojui svarbiausia vadovėlio dalis yra jam specialiai skirtas Mokytojo vadovas, kuris parašytas abiem kalbom: lietuviškai ir angliškai. Dėl to dviem kalbom, kad mokytojui reikės daug dalykų klasėje aiškinti ir angliškai, o be to, vadovėlį vartos ir savamoksliai, kurie be paaiškinimų anglų kalba visai negalėtų išsiversti. Mokytojo vadovas nurodo, kaip naudotis pagrindine vadovėlio knyga ir darbo sąsiuviniais, duoda sugestijų, kaip vesti atskiras pamokas, kokias kokioms pamokoms panaudoti pagalbines priemones ir kaip jas patiems pasigaminti. Ši knyga mokytojui yra nepavaduojama. Be jos mažiau prityręs mokytojas nepasieks reikiamų rezultatų.

Šios knygelės pradžioje autorius paaiškina, kad jo vadovėlis parašytas tokiu metodu, kur pirmoje eilėje vartojamas garsas, paskui žodis ir sakinys, o tik tada raštas, lygiai taip, kaip normalioje šeimos aplinkoje, kada vaikai mokosi kalbėti. Šis metodas esąs daug kur dabar vartojamas, mokantis svetimas kalbas. Jis esąs vartojamas ir Kanados Ontario provincijoje, kur vaikai šalia anglų kalbos mokomi prancūziškai, kaip pas mus lietuviškai. Jis esąs ten išbandytas, rastas sėkmingu ir Kanados valdžios įstaigų patvirtintas. Pats autorius, prieš spausdindamas šį vadovėlį, yra jį taip pat išbandęs Kanados lituanistinėse mokyklose ir gavęs gerų rezultatų.

Mokytojo vadovas turi 112 puslapių ir yra padalintas į dvi dalis: lietuviškąją ir angliškąją. Šios vėl suskirstytos į dvi dalis: fonetiką ir skaitinius. Fonetinė dalis, viena ir kita kalba, padalinta į 60 pamokų, o skaitinių dalis į 52 pamokas. Ir fonetinėje, ir skaitinių dalyje autorius duoda patarimų, kaip mokytojas turėtų pats pamokai pasiruošti, kokias pagalbines priemones pasigaminti ar turimas į klasę atsinešti ir kaip pamoką sėkmingai pravesti. Nurodoma taip pat, kokius žaidimus galima žaisti žodžiais, vardais, skaičiais ir panašiai, pamokai paįvairinti. Atkreipiamas mokytojo dėmesys į kai kurias raides, balsius ir dvibalsius, kurių tarimas daugiau ar mažiau skiriasi nuo lietuvių kalbos. Kadangi vaikai šiuos jau išmokę angliškai, tenka taisyti ir įkalti jiems jų taisyklingą ištarimą lietuviškai. Primenama mokytojui, kad jis žinotų, kaip išgauti iš vaiko tvirtapradės ir tvirtagalės priegaidės, ypač dvibalsių, ištarimą, pvz., žodžiuose daiktas, kaimas ir laikas, vaiką-. Čia autorius pastebi, kad dar nėra reikalo vaikams aiškinti priegaidžių mokslo, užteks tik išmokyti, kaip dvibalses ar net ir balses su tomis priegaidėmis ištarti.

Fonetinė dalis taip suskirstyta pačioje pradžioje nurodoma, kuri raidė ir garsas bus toje ar kitoje pamokoje reikalinga išmokyti, paskui patariama, ką mokytojas turi imti iš teksto knygos ir ką iš darbo sąsiuvinio kiekvienai grupei atskirai, kurie pratimai atliktini ž raštu, ir duodami net uždavinių atsakymai. Mokytojui, žinoma, jie nėra reikalingi. Jis, be abejo, juos visus žinos, bet tokie atsakymai labai pravers savamoksliams.

Panašiai yra suskirstyta ir antroji, būtent skaitinių dalis, tik čia pagrindiniu dalyku nurodoma ne kurią raidę, balsį ar dvibalsį reikės išmokti, bet paprastai nurodoma skaitinio tema, kokios priemonės bus reikalingos mokytojui ir tą pamoką vienam pravedant, kitam joje pateiktus dalykus įsisavinant. Čia jau ateina kalbos dalys, linksniavimas, asmenavimas, daiktavardžių giminės, kurios anglų kalboje beveik neegzistuoja, ir kiti dalykai, pvz., nurodoma, kad skaitydami apie valgomąjį kambarį, mokiniai arba mokytojas turėtų būti pasirūpinę įvairių dalykų, vartojamų tame kambaryje ant valgomojo stalo, o skaitydami apie laiką, mokiniai galėtų būti atsinešę didelį laikrodžio modelį su judinamomis rodyklėmis ir visa tai panaudoti atitinkamose pamokose. Nurodoma taip pat, kokius pratimus reikėtų atlikti iš darbo sąsiuvinių, kad pamoka būtų geriau įsisavinta.

Baigiant galima būtų pastebėti, kad nieko pasaulyje nėra tobulo. Aišku, kas norės netobulumų surasti, suras jų ir šiuose vadovėliuose. Mokytojų studijų savaitėje, vadovėlį pristatant, kažkas buvo pastebėjęs, kad kai kurie paveikslai pagrindinėje knygoje nėra pakankamai ryškūs, kai kur per riebiai užtepti. Dėl paveikslų galima būtų dar ir kitą pastabą padaryti, būtent, kad tarp tame pačiame puslapyje nupieštų daiktų neišlaikyta proporcija. Jei palyginsime pagrindinės knygos 4-tame puslapyje katę su pele, tai rasime, kad jos yra beveik to paties dydžio. Jei jos būtų kur nors atskirai, skirtingame puslapyje, galėtų jos palikti ir to paties dydžio, kaip nupieštos, bet tame pačiame puslapyje jų skirtingas dydis labai krinta į akį. Arba paimkime darbo sąsiuvinį C ir palyginkime lėkštę su viršuje jos nupieštu lašu. Jis toks didelis, kad, jį išlyginus ir iš pailgos formos padarius apvalų, kaip lėkštė, jis, atrodo, būtų didesnis už lėkštę. Leidžiant kitas laidas, reikėtų į šitą disproporciškumą atkreipti dėmesį ir jau minėtus ir kitus paveikslėlius pakeisti.

Kelios čia paminėtos pastabos nėra esminės. Svarbu yra viena, kad jau yra vadovėlis, prie jo pratimai ir net mokytojui vadovas, ko jau seniai labai pageidauta. Kitus daugiau esminius skirtumus geriausiai pastebės mokytojai, kurie su šiuo davovėliu dirbs. Jie po metų galės parašyti išsamesnę recenziją. Dabar reikia tik džiaugtis, kad didelė spraga jau užpildyta, nepaprastai palengvintas darbas ir mokytojui, ir mokiniui, ir darbo rezultatai tikrai bus geresni.
Tenka čia dar pridurti, kad šiuo vadovėliu susidomėjimas mūsų lituanistinėse mokyklose yra labai didelis. Kai kurios mokyklos, dėl vadovėlio skaitinių lengvumo ir žodyno, įsiveda šį vadovėlį kaip papildomą mokslo priemonę, net ir lietuviškai mokančių klasėse. Taip padarė visos Kanados lituanistinės mokyklos ir kai kurios iš JAV. Australija nuėjo dar toliau ir įsivedė šį vadovėlį kaip pagrindinį visose klasėse. Tradiciniai vadovėliai tenykščiams mokiniams pasidarė per sunkūs.

Kanados valdžia įvertino mokytojo A. Rinku no atliktą darbą ir davė jam naują finansinę paramą išleisti magnetofoninėms juostelėms. Dabar A. Rinkūnas tas juostas jau ruošia. Šalia to, mokytojams pageidaujant, jau yra papildomai išleistos spalvotos skaidrės, skirtos įžanginiam pasikalbėjimui.

Linkime A. Rinkūnui nepailsti ir vykdyti savo projektą toliau.

ANTANAS RINKŪNAS, Ar kalbate lietuviškai? Lithuanian for Reginners. 1) Fonetika. Skaitymai. Žodynas. 223 pusi. 2) Darbo sąsiuvinis A. 56 pusi. 3) Darbo sąsiuvinis B. 56 pusi. 4) Darbo sąsiuvinis C. 76 pusi. 5) Mokytojo vadovas — Teacher's Manual. 112 pusi. Išleido Kanados Lietuvių Bendruomenė, padedant Federalinės Kanados Valdžios Daugiakultūrei Komisijai. Atskirai vadovėlių kaina nepažymėta. Jų visų bendra kaina 15 dol.

Užsakyti galima šiose vietose:
Kanadoje: Kanados Lietuvių Bendruomenės Švietimo Komisija, 1011 College Street, Toronto, Ont., M6H IA8, Canada.
JAV: JAV LB Švietimo Taryboje.
A. Masionis
-


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai