Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
    LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Penktas tomas. (1978-1979). Leidinys skiriamas Vilniaus universiteto 400 m. sukakčiai paminėti. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms leisti sąjunga. Tiražas 5000 egz. Viršelis ir iliustracijos — ses. Mercedes. Chicago 1979. 556 psl. Kaina: 5 dol. minkštais viršeliais, 7 dol. kietais viršeliais.
    Jokūbas Kregždė: REFORMACIJA LIE-
TUVOJE. Istorinė apybraiža. Devenių kultūrinio fondo leidinys, Nr. 5. Chicago 1980. 272 psl. Viršelis Hermano Po-vilonio.
    Kazys Jakubėnas: EILĖRAŠČIAI IŠ VILNIAUS KALĖJIMO. Čikaga 1980. Išleido Mykolas Morkūnas. 46 psl. Iliustracijos Ados Sutkuvienės.
    Tomas Venclova: LITERATŪRA LITU ANA (sinopse). Išleido Lithuanian National Foundation, Inc., New York, 1979. 10 psl.
    Tomas Venclova: LITHUANIAN LITERATURE. A Survey. Lithuanian National Foundation, Inc. 16 psl. Abi šios Tomo Venclovos knygelės pateikia trumpą lietuvių literatūros apžvalgą ispanų ir anglų kalbom. Jos parengtos PEN klubo suvažiavimuose dalyti.
    PRADALGĖ. Literatūros metraštis. 10 tomas. Redagavo K. Barėnas. Metraštyje sutelkta 30 autorių kūryba. Nidos knygų klubo leidinys, Nr. 100. London, 1980. 478 psl. Kaina 5 svarai. Užsisakoma šiuo adresu: NIDA, 2 Ladbroke Gardens, London, Wll 2 PT, Great Britain.
    Felix Timmermans: ADAGIO. Eilėraščiai. Iš nederlandų kalbos vertė Zenta Tenisonaitė. Mecenatas: Ministerie van Nederlandse Cultuur, Brussel, 1980. Garbės rėmėjas: Lietuvos miškininkų draugija išeivijoje. 45 psl.
    Balys Gaidžiūnas: SEPTYNI PASKU TINIEJI KRISTAUS ŽODŽIAI LIETUVIO MALDOSE. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos leidinys. Cleveland 1980. Tiražas 1000 egz. Kaina 1 dol. 16 psl. Mecenatas Petras Milašius.
    Leonardas Andriekus: ETERNAL DREAM. Selected poems. Edited and translated by Jonas Zdanys. Manyland Books, Inc., New York 1980. 66 psl Kietais viršeliais. Aplanko vinjetė ir raidės — Romo Viesulo. Kaina 6 dol Knygą galima įsigyti, rašant šiuo adresu Aidai, 361 Highland Blvd., Brooklyn. NY 11207.
    Albinas Elskus: THE ART OF PAINT-ING ON GLASS. Techniques and De-signs for Stained Glass. Išleido Charles Scribner's Sons, New York 1980. 148 psl. Knyga didelio formato, gražiai įns*_ su menišku aplanku. Kaina $17.95. Adresas užsakymams: Charles Scribner's Sons, 597 Fifth Ave., New York, NY 10017.
    MŪSŲ SPARNAI. Evangelikų reformatų žurnalas. 1980 m. birželis, 96 ps. Redaguoja Jokūbas Kregždė. Šiuo numeriu paminima K. Donelaičio 200 m. mirties sukaktis. Rašo V. Karosas apie Kristijono Donelaičio idėjinį palikimą, Algirdas Budreckis — apie maskolius Tolminkiemyje ir t.t.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai