Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
R a š y t o j u o s e . — Į Lietuvių Rašytojų draugiją visų narių slaptu balsavimu priimti šie rašytojai: Juozas Almis Jūragis, Australijoje gyvenąs poetas; Petras Melnikas, beletristas (JAV); Marija Slavėnienė ir Aldona Veščiūnaitė (Janavičienė), abi Australijoje gyvenančios poetės; Jonas Zdanys, poetas, vertėjas JAV).
— Poezijos dienos Chicagoje, Jaunimo centre, buvo gegužės 25-26. Akt. Juo-ZAS Palubinskas skaitė lietuvių poetų kūrybą nuo Maironio iki šio meto. Ele-sa Bradūnaitė, akompanuojant Aloyzui Jurgučiui, perteikė poetų kūrybą, paversta daina. Rodytas taip pat Balio Gaidžiūno filmas, vaizduojąs rašytojų buitį tremties metais Vokietijoje. Poezijos dienas ruošia Jaunimo centras.
— Poezijos vakare Clevelande (Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos auditorijoje) bal. 19 savo kūrybą skaitė Stasys Santvaras ir Balys Auginąs. Programoje jaunimas skaitė ir kitų autorių eilėraščius.
— JAV LB Kultūros tarybos dramos konkurso jury komisijon įeina Jurgis Blekaitis, Antanas Vaičiulaitis, Juozas Palu binskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Kazys Almenas. Autoriai rankraščius pasirašo slapyvardžiu. Į atskirą voką, ant kurio užrašomas kūrinio pavadinimas ir slapyvardis, įdedamas lapelis, kuriame pažymima slapyvardis, autoriaus vaidas, pavardė, adresas ir dramos pavadinimas. Vokas, prieš siunčiant, užlipinamas. Komisija atidarys tik laimėjusio slapyvardžio voką. Rankraščiai iki lapkričio 15 siunčiami Antanui Vaičiulaičiui, 9307 Chanute Dr., Bethesda, Md. 20014. Premijos suma — 1500 dol., iš kurių 1000 dol. Lietuvių fondo, 500 dol. Kultūros tarybos.
M u z i k a. — Lietuvių opera Chicagoje šiemet pastatė Donizetti "Lucia di Lammermoor". Spektakliai vyko balandžio 21, 22 ir 28. Lucijos vaidmenį atliko Gina Čapkauskienė. Pastatyme dalyvavo dar šie solistai: Algirdas Brazis. Roma Mastienė, Antanas Pavasaris, Jonas Vaznelis, Stefan Wicik, Julius Sau-rimas. Dirigavo Alvydas Vasaitis, režisavo Nicolas di Virgilio, akompanavo Arūnas Kaminskas. Lietuvių operos valdybos pirmininku jau daugelį metų yra Vytautas Radžius. Apie šių metų operą Aiduose bus daugiau.
D a i l ė. — JAV LB Kultūros tarybos dailės 1978 m. premija (1000 dol.) balandžio 29 paskirta skulptorei Elenai Kepalaitei. Jury komisiją sudarė chica-giškiai dailininkai: Petras Aleksa, Algirdas Kurauskas, Zita Sodeikienė, Kazys Varnelis ir Vytautas O. Virkau. Premijos mecenatas yra Lietuvių fondas. Skulptorė gyvena New Yorke.
M i r t y s. — Edvardas Krasauskas, dailininkas, — balandžio 5 Waterburyje; Elzbieta Paurazienė, visuomenės veikėja, — bal. 8 Detroite; prel. Jonas Buikus — bal. 11 Romoje; Leonas Bileris, Kario žurnalo administratorius per 25 m.,
— bal. 14 New Yorke; Vladas Venckus. Venecuelos LB krašto valdybos pirm.,
— bal. 24 Maracay mieste; Gediminas Galva-Galvanauskas, žurnalistas, — bal. 23 Chicagoje; Tomas Vidugiris, pulkininkas, — bal. 27 Londone; prel. Jonas Boll-Baltusevičius, Pennsylvanijos lietuvių veikėjas, — gegužės 3 VVilkes-Barre, Pa.; Charles Angoff, amerikietis rašytojas, žurnalistas, universiteto profesorius ir artimas lietuvių bičiulis, — geg. 4 New. Yorke.
Lietuvoje mirė: Valerijonas Derkintis. aktorius, — kovo 5; Saulius Širvys, poetas,
— kovo 24; Juozas Žiugžda, istorikas, ruso okupanto klusnus talkininkas, Lietuvos istorijos klastotojas, — kove 27; kun. Karolis Garuckas, uolus kovotojas prieš komunistinę priespaudą ir Helsinkio grupės narys, — bal. 10 Ceikinėse. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai