Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Bibliografiniai sąrašai [309-316] PDF Spausdinti El. paštas
Biržiška, Vaclovas, prof. Mažosios Lietuvos rašytojai ir raštai. - Žr.6308.

309. - 50 metų spaudos laimėjimo sukaktį minint: [Spaudos draudimo
laikotarpio leid. apžvalga, jų leidimo istorija] // 1954. - Nr.4. - P.147-156; Nr.6. -P.251-262.

Sukaktys ir sukaktuvininkai. - Žr.123.

310. Girnius, Juozas. Iš Lietuvoj išleistų knygų: [1969 m. išleistų filosofijos,
teologijos, kalbos, literatūros, meno, istorijos, bibliografijos knygų apžvalga] // 1970. -
Nr.5. - P.233-240.

311. IŠ lituanistinių knygų Lietuvoje: [1965-1967 m. išleistų knygų bibliogr.
apžvalga] // 1968. - Nr.4. - P.189-192. -Parašas: Alaušius.

312. Iš lituanistinių knygų Lietuvoje: [1968 m. išleistos knygos grož.
literatūros, meno, istorijos tematika: Bibliogr. apžvalga] // 1969. - Nr.4. - P.189-192. Parašas: Al.

Grinius J. Amerikos lietuviška knyga Europos viešumoje. - Žr.446.

113, Iš lietuviškųjų leidyklų: [Ventos 1-klos leid. sąrašas] // 1949. - Nr.24. - P.143-144.

Ivinskis Z. Ikišioliniai lietuvių kultūros istorijos tyrinėjimai. - Žr.133.

Lingis J. Naujoji švedų literatūra. - Žr.5836.

Literatūra. - Žr.5838.

314. Loveman, Amy. Amerikiečių 1945 m. knygų apžvalga / Vertė A.P. // 1946. -Nr. 8. - P.135-136.

315. Malėnas, Ignas. Priešmokykliniai leidiniai: [Trumpa bibliogr. apžvalga] // 1968. - Nr.9. -P.424.

Religija ir sveikata, 1979. - Žr.1036.

Ružaniec-Ružancovas, Aleksandras. "Aidų" žurnalo filosofijos, psichologijos ir doros reikalais straipsniai. - Žr.696.

"Aidų" žurnalo istorijos klausimais straipsniai. - Žr.8651.

"Aidų" žurnalo straipsniai literatūros mokslo, teorijos ir technikos reikalais. - Žr.6395.

Maironiana tremtyje. - Žr.6838.

316. Svarbesnės knygos, išleistos laisvajame pasaulyje 1962 metais lietuvių
kalba [Sąrašas] // 1963. - Nr.l. - P.2-3.

Švedų literatūra karo metais. - Žr.5864.

Žiūraitis, Tomas, dr. Iš veikalų svetimomis kalbomis. - Žr.1116.

Svarbesnieji teologijos veikalai svetimomis kalbomis. - Žr.1118.

Šis tas iš svetimų kalbų. - Žr.1119.

Tarptautiniuose kūrybos baruose. - Žr.1120.

Teologiniai veikalai svetimomis kalbomis. - Žr.1121.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai